Ētikas komisija

ĒTIKAS KOMISIJAS LĒMUMI III (no 08.12.2014)

ĒTIKAS KOMISIJAS LĒMUMI II (no 08.04.2013 - 19.07.2014)

ĒTIKAS KOMISIJAS LĒMUMI I
 
(21.03.2012 - 07.03.2013)

  

Ētikas komisija aicina par VIENOTĪBAS biedru un atbalstītāju rīcības atbilstību partijas pamatprincipiem, mērķiem, programmai un ētikas normām vērsties komisijā elektroniski etikaskomisija@vienotiba.lv

Ētikas komisija ievēlēta VIENOTĪBAS ārkārtas kongresā 2016.gada 4.jūnijā.
1. Marija Balcere (komisijas priekšsēdētāja)
2. Valdis Gavars (komisijas priekšsēdētājas vietnieks)
3. Valdis Šakars (komisijas priekšsēdētājas vietnieks)
4. Guna Skangale (komisijas sekretāre)
5. Edgars Ikstens
6. Elza Rozenfelde 
7. Jānis Drengers 
8. Rebeka Kiršteina 
9. Viktorija Anna Graudiņa

Aicinām politiskās partijas VIENOTĪBA biedrus iespējamo domstarpību gadījumos savlaicīgi vērsties Ētikas komisijā, lai kopīgiem spēkiem rastu labāko risinājumu un nepieļautu konfliktsituāciju rašanos.

 

Politiskās partijas VIENOTĪBA
  ĒTIKAS KODEKSS

 

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt partijas biedra profesionālās un politiskās uzvedības pamatprincipus, kas jāievēro darbojoties partijā.
1.2. Ētikas kodekss ir partijas darba organizācijas sastāvdaļa. Tas ir saistošs visiem tās biedriem.

2. Uzvedības pamatprincipi
2.1. Būt Latvijas Republikas patriotam. Aizstāvēt un kopt demokrātiju, tiesiskumu, latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu un vienīgo oficiālo valodu, parlamentārismu, īstenojot visu cilvēku vienlīdzību likuma priekšā.

2.2. Godāt latviešu kultūru un Latvijas kultūru, vienlaikus ar cieņu izturoties pret citām kultūrām.

2.3. Pildīt dotos solījumus, būt atbildīgam par savu rīcību, tajā skaitā ievērot šo kodeksu.

2.4. Nemelot un nesagrozīt tādus faktus profesionālajā un personiskajā jomā, kas varētu ietekmēt politisko darbību partijā.

2.5. Izvairīties no augstprātības, ievērot demokrātisma normas un koleģialitāti.

2.6. Atturēties tieši vai netieši pieņemt dāvanas vai atlaides, kas varētu ietekmēt politisko lēmumu pieņemšanu.

2.7. Prast atzīt un labot savas kļūdas un nepareizu rīcību, atvainoties par neētisku darbību.

2.8. Nepaust un neatbalstīt ideoloģiskus uzskatus, kas vērsti uz rases, reliģijas, etniskās grupas nomelnošanu vai arī rasu vai etniskā naida kurināšanu.

2.9. Izvēlēties tādu uzvedības stilu, kas neapkaunotu partiju un neradītu šaubas par objektīvu un godīgu pienākumu pildīšanu.

2.10. Kopt savu runas un valsts valodas prasmi.

2.11. Neatbalstīt prettiesisku rīcību, nepieļaut šādas rīcības slēpšanu, uzturēt pastāvīgu un atklātu saikni ar sabiedrību.

2.12. Neaizskart personas godu un nepazemot otru, neizturēties ciniski pret cita vēlmēm, uzskatiem un vajadzībām.

2.13. Politiskās partijas finansēšanas jomā uzturēt atklātību, neuzņemties slepenībā paturamas saistības, nepieļaut interešu konfliktus.

2.14. Apzināties, ka politiskajai partijai dāvināta nauda neuzliek citu pienākumu, kā vien enerģisku un efektīvu darbu politiskās partijas deklarēto mērķu sasniegšanai.

2.15. Politiskās partijas finansēšanas jomā neuzņemties saistības, kas nav savienojamas ar šajā kodeksā ietvertajiem principiem.

2.16. Neizmantot piederību partijai personiska materiāla labuma gūšanai veidā, kas ir pretrunā ar šī kodeksa principiem.

3. Ētikas komisijas reglaments
3. Ētikas komisija:
3.1.1. izskata iesniegumus par Ētikas kodeksa pārkāpumiem;
3.1.2. analizē ētiska rakstura konfliktus;
3.1.3. sniedz konsultācijas biedriem ētikas jautājumos un pieņem lēmumus;
3.1.4. izteic brīdinājumus par Ētikas kodeksa pārkāpumiem.

3.2. Ētikas komisija lēmumus pieņem, izskatot valdes, revīzijas komisijas, partijas priekšsēdētāja, biedru vai sabiedrības pārstāvju iesniegumus. Ētikas komisija ir tiesīga lūgt partijas institūciju viedokli.

3.3. Iesniegumu izskatīšanas termiņi:
3.3.1. Ētikas komisija lēmumu pieņem ne ātrāk kā nedēļu pēc tam, kad komisijas locekļi saņēmuši iesniegumu. Partijas valde var lūgt lēmumu pieņemt ātrāk.
3.3.2. Valdes, revīzijas komisijas un partijas priekšsēdētāja iesniegumu gadījumā komisija pieņem lēmumu ne vēlāk kā mēneša laikā.
3.3.3. Biedru iesniegumu gadījumā komisija pieņem lēmumu ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā.
3.3.4. Sabiedrības pārstāvju iesniegumus Ētikas komisija izvērtē, ja par to nobalso komisijas locekļu vairākums. Ja komisija nolemj izvērtēt sabiedrības pārstāvju iesniegumus, lēmumu pieņem ne vēlāk kā četru mēnešu laikā.

3.4. Ētikas komisijas valdes, revīzijas komisijas, partijas priekšsēdētāja un biedru iesniegumu izskatīšanas rezultātā pieņemtie lēmumi ir rekomendējoši, izņemot gadījumu, kad biedrs lūdzis pats sniegt atzinumu par sevi. Lēmumu aprite ir šāda:
3.4.1. valdes, revīzijas komisijas un partijas priekšsēdētāja iesniegumu izskatīšanas rezultātā pieņemtos lēmumus Ētikas komisija nodod iesniedzējam un valdei;
3.4.2. biedru iesniegumu izskatīšanas rezultātā pieņemtos lēmumus Ētikas komisija nodod partijas birojam, kas tos nosūta uz iesniedzēja un biedra, kura rīcība izvērtēta, elektroniskā pasta adresi, vai, ja tādas nav, partijas biedru reģistrā norādīto pasta adresi. Pasta sūtījuma gadījumā lēmums uzskatāms par saņemtu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

3.5. Ētikas komisijas sēdes ir slēgtas. Ētikas komisija katru reizi īpaši lemj par tajā uzaicināmajām personām.

3.6. Ētikas komisijai ir tiesības lemt par lēmumu un brīdinājumu publiskošanu. Ētikas komisijas vispārēja rakstura konsultatīvus atzinumus un aicinājumus komisija nodod partijas birojam, kas tos publisko partijas interneta lapā.

3.7. Ētikas komisija neizskata anonīmus iesniegumus. Ētikas komisija var neizskatīt iesniegumus, kuros nav identificējams konkrēts partijas biedrs, kura notikusī vai sagaidāmā rīcība ir iesnieguma priekšmets. Ētikas komisijas loceklis pats var ierosināt izskatīt lietu ētikas komisijā; lai lietu pieņemtu skatīšanai nepieciešams Ētikas komisijas lēmums. Ētikas komisija izskata lietas par norisēm, kas notikušas pēc tās izveidošanas.

3.8. Saņemot iesniegumu, Ētikas komisija lemj par tā pieņemšanu izskatīšanai. Pēc pieņemšanas izskatīšanai Ētikas komisija ne vēlāk kā divu nedēļu laikā nosūta rakstveida lūgumu biedram sniegt paskaidrojumus, dodot paskaidrojumu sniegšanai ne mazāk kā piecas darba dienas laika. Biedra pienākums ir informēt Ētikas komisiju, ja objektīvu iemeslu dēļ paskaidrojumu sniegšanai nepieciešams ilgāks laiks. Paskaidrojumu lūgumā komisija norāda, ka biedrs var izvēlēties, vai nu šie paskaidrojumi ir publiskojami, vai arī tajos esošā informācija nav izpaužama ārpus komisijas; šīs biedra tiesības neattiecas uz gadījumu, kad biedrs pats publiskajā sfērā izpauž Ētikas komisijā spriesto vai paskaidrojumos pausto. Ja lieta skar tikai Jauniešu nodaļas dalībniekus, tad to vispirms nodod skatīšanai tās ētikas komisijai.

3.9. Ētikas komisija, lemjot par konkrētu biedru, vismaz vienu reizi uzaicina biedru uz Ētikas komisijas sēdi.
3.9.1. ja objektīvu iemeslu dēļ uzaicināšana uz sēdi nav iespējama (biedram ir pārvietošanās grūtības, pārejoša darbnespēja, biedrs ilgstoši vai pastāvīgi dzīvo vai strādā citā valstī), komisija var nolemt ar biedru sazināties ar elektroniskā pasta starpniecību;
3.9.2. ja biedrs, kas uzaicināts, neierodas un nav sniedzis rakstveida atbildi, komisija pirms jautājuma izskatīšanas sēdē veic tālruņa zvanu attiecīgajam biedram. Ja šajā gadījumā biedrs min objektīvus motīvus, jautājuma izskatīšanu atliek.
3.9.3. Ētikas komisija var nolemt pilnvarot Ētikas komisijas locekli vai citu partijas biedru atsevišķi piedalīties jautājuma izvērtēšanas sagatavošanā.
3.9.4. Partijas biedrs sniedz Ētikas komisijai jebkuru pieejamo informāciju par partiju un tās biedriem.

3.10. Biedra pienākums ir sniegt atbildes uz Ētikas komisijas uzdotajiem jautājumiem, kā arī sniegt informāciju. Biedra pienākums ir ievērot Ētikas komisijas noteikto jautājuma izskatīšanas kārtību, sadarboties ar Ētikas komisiju un tās sēdes laikā pildīt komisijas norādījumus. Biedra, kas ir valsts amatpersona, pienākums ir pēc Ētikas komisijas pieprasījuma iesniegt attiecīgās institūcijas dokumentus vai to atvasinājumus. Apzināti nepatiesas informācijas sniegšana Ētikas komisijai, nesadarbošanās vai atteikums sadarboties ar Ētikas komisiju uzskatāms par Ētikas kodeksa pārkāpumu.

3.11. Ētikas komisija par iespējamiem Ētikas kodeksa pārkāpumiem lemj Ētikas komisijas sēdes slēgtajā daļā, nepiedaloties citām personām.

3.12. Ētikas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās vismaz puse no esošajiem Ētikas komisijas locekļiem.

3.13. Ētikas komisija lemj balsojot ar vienkāršu klātesošo Ētikas komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, tad Ētikas komisija var balsot aizklāti. Ja Ētikas komisijas loceklis objektīvu iemeslu dēļ nepiedalās komisijas sēdē, tad šis loceklis var nodot savu balsi balsojumā ar tālruņa starpniecību. Ētikas komisijas loceklis ētisku iemeslu dēļ var atstatīties no lēmuma pieņemšanas.

3.14. Balsojums nav izpaužams. Komisijas lēmumus paraksta visi balsojušie komisijas locekļi. Komisijas loceklis var divu nedēļu laikā kopš lēmuma pieņemšanas pievienot rakstveidā savas atsevišķās domas vai viedokli par šo lēmumu.

3.15. Ētikas komisijas sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs vai tā vietnieki pēc ikviena Ētikas komisijas locekļa pieprasījuma. Ētikas komisijas priekšsēdētāju un tā vietnieku ievēl uz Ētikas komisijas pilnvaru laiku, bet komisija, priekšsēdētājs vai vietnieks attiecīgi var lemt par jaunām priekšsēdētāja vai vietnieka vēlēšanām pirms pilnvaru termiņa beigām.

3.16. Ētikas komisijas sēdes notiek partijas birojā vai pēc komisijas izvēles citur.

3.17. Ētikas komisijas sēdes, kurās pieņemti lēmumi, protokolē. Ētikas komisija var veikt sēdes ierakstu ar tehniskiem līdzekļiem.

3.18. Ja Ētikas komisijai rodas aizdomas par noziedzīga nodarījuma vai normatīvo aktu pārkāpuma pazīmju esību biedra rīcībā, komisija pati vēršas attiecīgajās valsts institūcijās.

01
SEP
Zinību diena
03
JŪN
Latvijas Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas