Skip to main content

2013. gada valsts pārvaldes prioritātes – administratīvā sloga mazināšana un cilvēkresursu kapacitātes celšana

Valsts kanceleja aicina visas valsts pārvaldes iestādes par nākamā gada prioritātēm izvirzīt normatīvā regulējuma vienkāršošanu, administratīvā sloga mazināšanu, cilvēkresursu kapacitātes, klientorientētas apkalpošanas un uz iedzīvotājiem vērstas komunikācijas stiprināšanu.

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane uzsver, ka profesionālas, mazas un efektīvas valsts pārvaldes atslēga ir fundamentāla normatīvā regulējuma revīzija, atbrīvojoties no liekām birokrātiskām normām, kas nerada pievienoto vērtību valsts attīstībā un iedzīvotāju interešu aizstāvībā. „Tajā pašā laikā valsts pārvaldes efektivitātes un godprātības pamatā ir tās darbinieks. Līdz ar to būtiski investēt cilvēkresursu kapacitātē, gan izglītojot, gan prasot rezultātus”, min E. Dreimane.

Valsts iestādes aicinās maksimāli elektronizēt valsts pakalpojumus un procesus, atsakoties no papīra dokumentu aprites, ieviest vienas pieturas aģentūras principu visos pakalpojumos, izrevidēt iestādes pārziņā esošo normatīvo regulējumu, izvērtējot vai darbinieku skaits ir samērīgs ar labumu, ko sabiedrība no tā gūst. Tāpat valsts institūcijās būs jāievieš klusēšanas – piekrišanas princips, jāefektivizē iestādes procesus, likvidējot dublējošās funkcijas, apvienojot mazas iestādes un struktūrvienības, centralizējot atbalsta funkcijas resora ietvaros, kā arī jāpārņem ES prasības minimālā apmērā.

Valsts pārvaldes iestādes tiks aicinātas nodrošināt uz klientu orientētu apkalpošanu visos līmeņos, novēršot iedzīvotāju pārsūtīšanu no vienas iestādes (vai darbinieka) uz citu, kā arī būtiski stiprināt komunikācijas kvalitāti par iedzīvotājiem būtiskiem jautājumiem, īstenojot kampaņas, nodrošinot amatpersonu un ekspertu pieejamību saziņai arī sociālajās platformās un izmantojot modernu un iedzīvotāju ērtu saziņas veidu, infografikas, video, mobilās aplikācijas un citus digitālus risinājumus.

Rezultātus par valsts iestāžu izdarīto prioritāšu sasniegšanā plānots apkopot divas reizes gadā – augustā un nākamā gada februārī.

Valsts kanceleja ir arī sagatavojusi unikālu infografiku par paveikto un reformām valsts pārvaldē no 2008. līdz 2012. gadam. To iespējams apskatīt Ministru kabineta mājaslapā.

Informāciju par Valsts kancelejas paveikto 2012. gadā varat skatīt infografikā, kas pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja:
Liane Kučinska
Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr.: 67082905
[email protected]

Dalies ar ziņu