Skip to main content

Aktualizē fiskālo telpu un vērtē tās sadalījumu nozaru prioritātēm

Izvērtējot plānotos valsts budžeta ieņēmumus un izdevumus, kā arī ņemot vērā valdības līdzšinējos lēmumus, Finanšu ministrija ir aktualizējusi fiskālo telpu, kas ir 71,9 miljoni latu. Savukārt, paredzot atbalstu Ministru kabinetā skatāmajiem priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai (PVN par nodrošinājumu, Izložu un azartspēļu nodokļa likmju paaugstināšana, iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla administrēšanas uzlabošana, dividendes), fiskālā telpa būs 88,7 miljoni latu. Atbilstoši nozaru ministriju izvirzītajām prioritātēm, koalīcijas padomei 26. augustā tiek piedāvāts izskatīt atbalstāmās ministriju jaunās politikas iniciatīvas (JPI).

„Pamatojoties uz nozaru ministriju definētajām vajadzībām, pēc divpusējām sarunām ar katru ministriju ir izveidots nākamajā gadā pieejamā finansējuma sadalījums. Man kā finanšu ministram bija svarīgi, ka nozaru ministrijas ar detalizētiem aprēķiniem spēj pamatot katra nodokļu maksātāju lata pieprasījumu, nevis aprobežojas vien ar radošām idejām un aptuveniem novērtējumiem. Budžeta veidošanas procesā īpaši būtiska ir arī politisko partiju spēja nonākt pie kompromisa, lai 1. janvārī bez kavēšanās valsts ar pilnvērtīgu un ilgtspējīgu budžetu varētu sākt 2014. gadu,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Ekonomikas ministrijas vajadzībām paredzēts piešķirt 148 tūkstošus latu Reemigrācijas atbalsta pasākumu īstenošanai – biznesa saiknes veidošanai un uzturēšanai ar ārvalstīs dzīvojošajiem diasporas pārstāvjiem, kā arī Ekonomikas ministrijas ekspertu dalībai OECD instrumentos un pasākumos.

Latvijas prezidentūrai ES Padomē nepieciešamo jauno funkcionālo un drošības prasību ieviešana Ārlietu dienesta informācijas sistēmu tehniskajā nodrošinājumā, kā arī Latvijas vēstniecības Indijā atvēršana un darbības nodrošināšana un citi pasākumi ir Ārlietu ministrijas atbalstāmie pasākumi, kas 2014. gadā izmaksās 3,4 miljonus latus.

Ministru kabinetam nākamajā gadā plānots piešķirt 414,6 tūkstošus latu vienota tiesību aktu projekta izstrādes un saskaņošanas portāla izveidei, mūsdienīgas un plānotas līdzdalības un komunikācijas nodrošināšanai par iedzīvotājiem aktuāliem valdības lēmumiem, kā arī uz klientu orientēta kultūras veicināšanai valsts pārvaldē, kā arī citām vajadzībām.

Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes mehanizācijai, NATO izcilības centram stratēģiskās komunikācijas jautājumos, gaisa telpas novērošanas sistēmas uzstādīšanai un citiem Aizsardzības ministrijas pasākumiem paredzēts atvēlēt 9,8 miljonus latu.

Finanšu ministrijai plānots piešķirt 340 tūkstošus latu, nodrošinot fiskālās disciplīnas uzraudzību un finanšu sektora stabilitāti un politiku, nodrošinot Tiešsaistes azartspēļu uzraudzību un kontroli atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām, kā arī motivējot Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas, kuras, veicot amata pienākumus, ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības riskam (veselības apdrošināšanas nodrošināšana).

Uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšanai, Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei un citiem Iekšlietu ministrijas pasākumiem paredzēts atvēlēt teju 5 miljonus latu.

Izglītības un zinātnes ministrijai paredzēts piešķirt 8,8 miljonus latu zinātnes bāzes finansējumam, pedagogu darba samaksas nodrošināšanai un citiem pasākumiem. Kultūras ministrijai plānots atvēlēt 9,6 miljonus latu kultūras telpas attīstībai, starptautiskajai sadarbībai, Latvijas nacionālās bibliotēkas uzturēšanai, kapitālsabiedrību dotācijām, atlīdzības palielināšanai kultūras iestādēs strādājošajiem un citiem pasākumiem. Diskusijas par precīziem aprēķiniem izglītības un kultūras jomā vēl turpināsies.

Zemkopības ministrijai (ZM) plānots atvēlēt 2,2 miljonus latu, lai ieviestu ES Kopējās lauksaimniecības politikas reformu un nodrošinātu ZM un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētās pakalpojumu sistēmas attīstību 2014. – 2020. gadā, kā arī īstenotu citas prioritātes.

Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2020. gadam īstenošanai, dotācijai zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem un citiem Satiksmes ministrijas pasākumiem plānots piešķirt 25,4 miljonus latu.

Labklājības ministrijai paredzēts atvēlēt 6,4 miljonus latu valsts atbalsta palielināšanai personām ar invaliditāti, asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībās un neatliekamo pasākumu nodrošināšanai valsts sociālās aprūpes centros personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

1,99 miljonu latu finansējums paredzēts Tieslietu ministrijai, lai īstenotu notiesātās personas resocializācijas procesu, nodrošinātu valsts nodrošināto juridisko palīdzību likumos noteiktajos gadījumos, nodrošinātu Satversmes aizsardzību un citas prioritātes.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai paredzēts 2,9 miljonu latu finansējums principa „Nauda atgriežas dabā” realizēšanai, Dabas aizsardzības pārvaldes budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem daļas palielināšanai par pašu ieņēmumu daļas no koku ciršanas samazināšanas apjomu, Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskā modeļa ieviešanai un citiem pasākumiem.

22,8 miljoni latu paredzēti Veselības ministrijai, lai paaugstinātu ārstniecības personu darba samaksu, nodrošinātu ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensāciju un centralizētu medikamentu iegādi, samazinātu ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu gaidīšanas rindas un īstenotu citus pasākumus.

Ar pilnu atbalstāmo JPI sarakstu var iepazīties šeit.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu