Skip to main content

Bērnu aprūpes un izglītības iestādēm ir iespēja saņemt informāciju par dzimumnoziedzniekiem

Ņemot vērā plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par bērnu seksuālas izmantošanas gadījumiem, Iekšlietu ministrija atgādina, ka noteiktam personu lokam jau šobrīd ir iespējams saņemt informāciju par personām, kas izdarījušas dzimumnoziegumus.

Savukārt Iekšlietu ministrija strādā, lai turpmāk tiktu paplašināts to amatpersonu loks, kuriem savā ikdienas darbā būs pieeja informācijai par personām, kas sodītas par dzimumnoziegumiem. Tādi būs, piemēram, patruļpolicijas un ceļu policijas darbinieki, kuru uzdevums ir veikt preventīvus pasākumus.

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantu, pieņemot darbā bērnu aprūpes un audzināšanas, izglītības, veselības aprūpes un sociālās palīdzības un citu tādu iestāžu, kurās uzturas bērni, vadītājus un darbiniekus, darba devēja pienākums ir pieprasīt izziņu no Soda reģistra un pārliecināties par šo personu sodāmību.

Sniedzot atbildes uz minēto personu darba devēju pieprasījumiem, tiek norādītas ziņas par spēkā esošo sodāmību personām, kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, kā arī par personām, kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas un personām, kurām tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

Bez tam, Ministru kabinets 2009. gada 18. augustā ir atbalstījis Rīcības plānu nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību un tikumību 2010. – 2013. gadam. Saskaņā ar Rīcības plānu, ir veiktas izmaiņas likumos, kas ieslodzījuma vietai nosaka par pienākumu informēt bāriņtiesu par personu, kura ir atbrīvota no ieslodzījuma vietas. Savukārt, Valsts probācijas dienestam ir pienākums informēt bāriņtiesu par probācijas klientu, kas atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā un ir notiesāts par tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību un tikumību.

Lai bāriņtiesa varētu uzsākt rīkoties ar saņemto informāciju, Ministru kabinets šā gada 7. decembrī ir pieņēmis Tieslietu, Iekšlietu un Labklājības ministriju izstrādātos grozījumus Bāriņtiesu likumā. Grozījumi pēc to pieņemšanas Saeimā noteiks, ka bāriņtiesas, pamatojoties uz darbības laikā iegūtām ziņām par bērna veselības, dzīvības vai pilnvērtīgas attīstības apdraudējuma iespējamību, informē bērna vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par tās personas sodāmības faktu, ar kuru tai ir nedalīta saimniecība, un iespējamo apdraudējumu bērnam. Līdz ar to tiks nodrošināts nepieciešamais mehānisms un sadarbība starp dažādām institūcijām, lai bāriņtiesa spētu sekmīgi un pilnvērtīgi izvērtēt iespējamos apdraudējuma riskus bērna veselībai, dzīvībai un pilnvērtīgai attīstībai, neaizskarot citu personu tiesības uz privāto dzīvi.

 

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu