Skip to main content

Likumu izmaiņas no 1.janvāra

Jādeklarē mantiskais stāvoklis

Fiziskajām personām noteikts pienākums deklarēt savu mantisko stāvokli uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24.00. To nosaka Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums.

Deklarēšanas pienākums ir spēkā, ja persona Latvijā ir iegādājusies nekustamo īpašumu, kura iegādes vērtība pārsniedz 10 tūkstošus latu un uz kuru nav nostiprinātas īpašumtiesības, kā arī īpašumu ārvalstīs. Tāpat būs jādeklarē skaidras naudas uzkrājumi, iegādātās kapitāla daļas Latvijā un ārzemēs, parāda vērtspapīri, aizdevumi, parādsaistības un citi īpašumi, kuru vērtība pārsniedz 10 tūkstošus latu. Nebūs jādeklarē tie īpašumi, kas jau ir reģistrēti valsts reģistros.
Deklarācijā uzrādītā skaidrā nauda, kas pārsniedz 10 tūkstošus latus, būs jāiemaksā kredītiestādē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņā.

Likums paredz iespēju fiziskām personām legalizēt ienākumus, kas gūti laikā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim un par kuriem nav samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šādiem iepriekš nedeklarētiem ienākumiem tiks piemērota nodokļa likme 15 procentu apmērā.

Deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā būs jāiesniedz vienu reizi – laikā no 2012.gada 1.marta līdz 1.jūnijam.

Ierobežos akcīzes preču ievešanu no trešajām valstīm

Lai mazinātu cigarešu un alkohola nelegālu apriti, noteikts, ka pierobežas iedzīvotāji, nemaksājot akcīzes nodokli, pašu patēriņam paredzētās cigaretes, alkoholu un citas akcīzes preces no trešajām valstīm varēs ievest ne biežāk kā reizi nedēļā. Iepriekš, nemaksājot akcīzi, akcīzes preces ierobežotā daudzumā pāri robežai Latvijā varēja ievest reizi dienā.

Priekšlaicīgā pensijā arī nākamgad

Ar grozījumi likumā „Par valsts pensijām” par diviem gadiem pagarināta priekšlaicīgās pensionēšanās iespēja, kā arī saglabātas vairākas citas likuma normas, kuras citādi būtu spēkā tikai līdz 2011.gada beigām.

Izmaiņas paredz līdz 2013.gada 31.decembrim pagarināt iespēju pieprasīt vecuma pensiju divus gadus pirms noteiktā pensionēšanās vecuma personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. Tāpat uz diviem gadiem tiek saglabātas arī tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos.

Materinitātes un paternitātes pabalsts – 80 procentu apmērā

Maternitātes un paternitātes pabalstu turpmāk piešķirs 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas līdzšinējo 100 procentu vietā. To paredz grozījumi likumā Par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kas tika pieņemti līdz ar 2012.gada valsts budžeta likumu.

„Simtlatnieku programmu” aizstās algotie pagaidu sabiedriskie darbi
No nākamā gada bezdarbniekiem pašvaldībās atkal būs pieejami algotie pagaidu sabiedriskie darbi. Tie aizstās līdzšinējo „simtlatnieku programmu”. Pasākumā varēs iesaistīties bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu, nav priekšlaicīgi pensionējušies un bez darba ir vismaz sešus mēnešus. Izmaiņas paredz Saeimas pieņemtie grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Likuma grozījumi arī paredz, ka bezdarbnieka statusu no 2012.gada vairs nevarēs iegūt personas, kuras saņem valsts vecuma pensiju priekšlaicīgi.

Reversais PVN arī būvniecībā

Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” nosaka, ka pievienotās vērtības nodokli (PVN) par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti iekšzemē, valsts budžetā no 2012.gada aprēķinās un maksās pakalpojuma saņēmējs, nevis sniedzējs, kā tas bija līdz šim. Reversā PVN maksāšanas kārtība attieksies uz būvlaukuma sagatavošanu, būvobjekta pagaidu būvju būvēšanu un nojaukšanu, būves nulles cikla izbūvi, būves nesošo un nenesošo elementu vai konstrukciju būvēšanu, konstrukciju un iekārtu, piemēram, logu un durvju ielikšanu, liftu uzstādīšanu, ventilācijas un apkures sistēmu uzstādīšanu un montāžu. No 1.oktobra jau ir spēkā reversā PVN piemērošanas kārtība metāllūžņu piegādēm.

Zemesgrāmatu tiesnešiem plašākas pilnvaras

Likuma grozījumi nosaka, ka turpmāk rajona (pilsētas) tiesā būs zemesgrāmatu nodaļa un līdzšinējie zemesgrāmatu tiesneši skatīs ne tikai ar nekustamo īpašumu tiesību nostiprināšanu saistītas lietas, bet arī lietas, kas piekritīgas vispārējās jurisdikcijas tiesai.

Vienota kārtība reklāmas izvietošanai

No 1.janvāra valstī būs vienota Ministru kabineta noteikta kārtība, kā saskaņojama reklāmas izvietošana publiskās vietās un arī vietās, kas vērstas pret publisko vietu. Reklāmas izvietošanai joprojām būs jāsaņem attiecīgās pašvaldības vai tās noteiktās institūcijas atļauja, kas varēs saturēt konkrētas pašvaldības specifiskas prasības. Pašvaldības joprojām varēs noteikt ierobežojumus reklāmas izmēriem, veidiem, gaismas un skaņas efektiem, lai tie atbilstu videi un konkrētās vietas arhitektūrai. Pašvaldības arī būs tiesīgas noteiktās vietās aizliegt kādas konkrētas preces vai pakalpojuma reklāmu.

Šobrīd katra pašvaldība nosaka savu kārtību, un tās savstarpēji būtiski atšķiras – līdz pat četrām reizēm atšķiras iesniedzamo dokumentu skaits un līdz sešām reizēm procedūru skaits, kas jāveic, saskaņojot reklāmas izvietošanu. Šī kārtība ir haotiska un lieki apgrūtina uzņēmējus.

Vienkāršos gada ienākumu deklarēšanu

No 2012.gada vienkāršota ienākumu deklarēšana Valsts ieņēmumu dienestā (VID) tiem iedzīvotājiem, kuriem tas ir jādara obligāti. Ienākumu deklarācijā iedzīvotājiem būs jānorāda tikai tā informācija, kas nav pieejama citās valsts informācijas sistēmās. Nodokļu administrācijai šīs ziņas pašai būs jāiegūst no citiem valsts reģistriem.
Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz individuālajiem uzņēmējiem, zemnieku saimniecību īpašniekiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī ārvalstīs strādājošajiem un iedzīvotājiem, kas papildus darba algai saņēmuši autoratlīdzību.

Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosaka, ka jaunā ienākumu deklarēšanas kārtība tiks uzsākta 2012.gada 1.janvārī, un to piemēros ienākumiem, kas gūti, sākot ar 2011.gada 1.janvāri.

Ārzemēs strādājošajiem nebūs jāsedz ienākuma nodokļa starpība

No 1.janvāra mainīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa uzlikšanas kārtība personām, kas gūst algota darba ienākumus ārvalstīs. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nodoklis nebūs jāmaksā par algota darba ienākumiem, kas gūti citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā nodokļu konvencija. Šāda kārtība attieksies uz ienākumiem, kas gūti 2011.gadā.

Tādējādi ārzemēs strādājošajiem Latvijas iedzīvotājiem vairs nebūs pienākums segt starpību starp iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmēm mītnes zemē un Latvijā.

Grozījumi likumā arī paredz daļēju nodokļa amnestiju, un par darba ienākumiem ārvalstīs, ja tie gūti laikā no 2008.gada līdz 2010.gadam, būs jāmaksā piecu procentu iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Attiecībā uz personām, kas par iepriekšējo triju gadu laikā ārvalstīs gūtajiem ienākumiem nodokli nomaksājušas pēc 25 procentu likmes, noteikts, ka, iesniedzot precizētu deklarāciju, ārvalstīs strādājošie Latvijas iedzīvotāji varēs saņemt atpakaļ pārmaksāto nodokli.

Atvieglojumi mazajām biedrībām un nodibinājumiem

1.janvārī stāsies spēkā grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā, kas nosaka, ka tās biedrības un nodibinājumi, kuru saimnieciskie darījumi gadā nepārsniedz 25 tūkstošus latu, savu grāmatvedību varēs kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā. Gada pārskatam, ko iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, būs jāsagatavo tikai ieņēmumu un izdevumu pārskata daļa un ziedojumu un dāvinājumu pārskats.

Šāda kārtība mazajām biedrībām un nodibinājumiem atvieglos grāmatvedības kārtošanu, kā arī samazinās administratīvās procedūras un izmaksas. Vienkāršā ieraksta sistēma attieksies uz pārskatiem par 2012.gadu un turpmākajiem gadiem.

Pabalsta izmaksa karavīriem

No 2012.gada 1.janvāra karavīriem izmaksās iepriekš apturēto izdienas pabalstu – papildu atlīdzību saistībā ar profesionālā dienesta līguma pagarināšanu, paredz grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Tādējādi mazināsies apmācītu un kvalificētu speciālistu aizplūšana no dienesta.

Uzsāks daļēju partiju finansēšanu no valsts budžeta

Sākot ar 2012.gadu, politiskās partijas tiks daļēji finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, paredz grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā.

Valsts finansējumu varēs piešķirt tām partijām, kuras iepriekšējās Saeimas vēlēšanās būs ieguvušas vairāk par diviem procentiem vēlētāju balsu. Plānots, ka par katru iegūto balsi partijas saņems 50 santīmus. Par naudas piešķiršanu lems Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Valsts budžeta finansējums nebūs pieejams, ja partija būs sodīta par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra pārsniegšanu. Tāpat naudu nevarēs saņemt partija, kas gada pārskatā vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā nebūs norādījusi darījumus, kuru kopsumma pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas.

Atsakās no enerģētikas tirgus dalībnieku licencēšanas

Grozījumi Enerģētikas likumā no jaunā gada paredz atteikties no elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotāju un tirgotāju licencēšanas, tā vietā ieviešot vienotu reģistru, ko veidos Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Ievērībai: šajā materiālā apkopta informācija tikai par daļu no izmaiņām, kas stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests 

Dalies ar ziņu