Skip to main content

LM 2012. gada budžetā visās nozarēs saglabāts līdzšinējais finansējums

Atbilstoši ceturtdien, 15. decembrī, Saeimā pieņemtajam likumam Par valsts budžetu 2012. gadam Labklājības ministrijai (LM) pamatfunkciju īstenošanai 2012. gadā plānoti 177 miljoni latu.

LM papildus piešķirts finansējums ģimenes valsts pabalsta izmaksu nodrošināšanai visam 2012. gadam – 17,97 milj. latu apmērā. Tāpat arī ir panākta vienošanās par atsevišķu sociālās drošības tīkla pasākumu turpināšanu arī 2012. gadā. Tā, piemēram labklājības jomā visu nākamo gadu valsts 50% apmērā līdzfinansēs pašvaldību iztērētos līdzekļus garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta nodrošināšanai. Šim mērķim paredzēti 11,3 milj.lati. Savukārt līdzfinansējumu 20% apmērā no dzīvokļa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem valsts nodrošinās līdz nākamā gada 30. aprīlim. Šim mērķim plānoti 2,3 milj. lati.

Ņemot vērā, ka 2011. gada valsts budžeta izstrādes gaitā pieņemts lēmums par valsts pārvaldes iestāžu administratīvo resursu samazināšanu, jau no 2011. gada 1. jūlija Labklājības ministrijai un tās padotības iestādēm ir samazināts finansējuma apjoms un tam ir ietekme arī uz 2012. gada izdevumiem. Salīdzinot ar 2011. gadu, ir samazināti administratīvie izdevumi par 158 tūkst. latu pamatbudžetā un 30,5 tūkst. latu speciālajā budžetā.

Ir panākta vienošanās, ka Invaliditātes likumā paredzēto asistenta pakalpojumu izglītības iestādēs no 2012. gada 1. septembra nodrošinās Izglītības un zinātnes ministrija. Tas ir saistīts ar to, ka izglītības sistēma jau šobrīd piedāvā atbalstu izglītojamiem ar dažādām speciālām vajadzībām un audzēkņi ar invaliditāti ir tikai viena no grupām ar speciālām vajadzībām. Līdz ar to, integrējot asistenta pakalpojumu jau pastāvošajā atbalsta sistēmā, tiks sekmēta mērķtiecīga virzība uz iekļaujošu izglītību.

Savukārt ES fondu aktivitātēm labklājības jomā šobrīd 2012. gada valsts budžeta projektā plānoti 35,3 miljoni latu. Ņemot vērā to, ka šobrīd vairākas programmas atrodas saskaņošanas procesā, 2012. gada laikā LM plāno vēl pieprasīt papildus aptuveni 36 miljonus latu dažādu ar nodarbinātību saistītu projektu īstenošanai. Attiecīgi kopā 2012. gadā labklājības jomai ES fondu īstenošanai būtu pieejami aptuveni 71 milj. latu, kas ir par 39 milj. latu mazāk kā 2011. gadā.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā ieņēmumi plānoti 1,27 miljardi latu (2011. gadā 1,22 miljardi latu), bet izdevumi 1,4 miljardu latu apmērā. Salīdzinājumā ar 2011. gadu ieņēmumi 2012. gadā ir palielinājušies par 4,1%, savukārt izdevumi samazinājušies par 1,4%. Finanšu konsolidācijas pasākumu ietvaros plānots speciālā budžeta izdevumu samazinājums aptuveni 3 milj. latu apmērā. Tas ir saistīts ar pārejošas darbnespējas regulējošo normatīvo aktu un darbnespējas lapu izsniegšanas procesa pārskatīšanu. Vienlaikus izdevumi samazinājušies, jo mazinājies arī pabalstu saņēmēju skaits un pabalstu vidējais apmērs.

Savukārt saskaņā ar likumā Par valsts pensijām noteikto, no 2012. gada 1. janvāra jaunpiešķirtajām vecuma un invaliditātes pensijām netiek piešķirta piemaksa par darba stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim. Lai segtu izdevumu pārsvaru pār ieņēmumiem sociālās apdrošināšanas speciālajam budžetam būt nepieciešams aizņēmums no pamatbudžeta 2013.gadā 139,1 milj. latu apmērā. Iemaksas daļa 2. pensiju līmenī saglabāsies 2% apmērā, attiecīgi pieaugumu plānojot no 2013. gada.

Kopējie LM pieejamie valsts pamatbudžeta līdzekļi 2011. gadā, ņemot vērā arī papildus piešķirtos līdzekļus, ir 287,4 milj. latu. No tiem 177,7 milj. latu plānoti valsts pamatfunkciju īstenošanai, bet 109,7 milj. latu – ES fondu aktivitāšu īstenošanai.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu