Reorganizācijas līgums


Reorganizācijas līgums


2011. gada 6. augustā Valkā


Partija „Pilsoniskā savienība”, reģ. Nr. 40008127894, adrese: Aspazijas bulvāris 24-10, Rīga, turpmāk tekstā – „Pilsoniskā savienība”, tās valdes priekšsēdētāja Ģirta Valda Kristovska personā,

Partija „Jaunais laiks”, reģ.nr. 40008065236, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12-3, Rīga, turpmāk tekstā – „Jaunais laiks”, tās valdes priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas personā, un

Partija „SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI”, reģ.nr. 40008132630, adrese: Audēju iela 8-2, Rīga, turpmāk tekstā – „Sabiedrība citai politikai”, tās valdes priekšsēdētāja Aigara Štokenberga personā,
kopā sauktas – Puses,

pamatojoties uz „Pilsoniskās savienības” biedru sapulces 2011. gada 30. jūlija lēmumiem Nr. 13.3., 13.7. un 13.8 (biedru sapulces protokols Nr. 05/11), „Jaunais laiks” biedru sapulces 2011. gada 31. jūlija lēmumiem Nr.5.3, 5.4. un 5.9. (biedru sapulces protokols Nr. 4) un „Sabiedrība citai politikai” biedru sapulces 2011. gada 16. jūlija lēmumiem Nr.5.1., 5.2. un 5.6 (biedru sapulces protokols Nr. 2), vienojas par sekojošo:

1. Reorganizācija
1.1. Puses savstarpēji vienojas par reorganizāciju saplūšanas ceļā, apvienojoties jaundibināmā partijā „VIENOTĪBA” (turpmāk tekstā – „VIENOTĪBA”), pēc kā Puses beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.
1.2. „VIENOTĪBA” pamatmērķis ir nacionālas Latvijas valsts ilgtspējīga attīstība, tās mērķi ir:
1) stabila Latvijas tautsaimniecības izaugsme;
2) demogrāfiskās situācijas uzlabošana, rūpējoties par straujāku tautas ataudzi;
3) izglītota, brīva, toleranta un vispusīga cilvēka personības attīstība;

4) tiesiskuma, neatkarīgas un taisnīgas tiesu varas nostiprināšana, korupcijas izskaušana;
5) valsts pārvaldes profesionālisma sekmēšana līdz pat pašvaldībām;
6) līdzvērtīgas ekonomiskās, sociālās, kultūras un sporta attīstības iespējas visiem Latvijas cilvēkiem un novadiem;
7) latviešu tautas lingvistisko pamattiesību nodrošināšana uz latviešu valodas kā vienīgās valsts valodu un vienīgās oficiālās valodas lietošanu; tautas garīgo vērtību, latviešu valodas, kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšana un attīstība;
8) kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe, solidāra un ilgtspējīga sociālā atbalsta, aprūpes un pensiju sistēma;
9) droša vide, tālredzīga un saimnieciska lauku un lauksaimniecības politika;
10) stipra pilsoniskā sabiedrība, aktīva pilsoņu līdzdalība valsts pārvaldīšanā un politiskajos procesos;
11) Latvijas kā nacionālas un laikmetīgas Eiropas valsts veidošana.
1.3. „VIENOTĪBA” mērķu sasniegšana norit atbilstoši partijas programmai, kas ir pievienota šim līgumam kā pielikums Nr.1 un ir neatņemama Reorganizācijas līguma sastāvdaļa.
1.4. „VIENOTĪBA” darbība norit saskaņā ar „VIENOTĪBA” statūtiem, kas ir pievienoti šim līgumam kā pielikums Nr.2 un ir neatņemama Reorganizācijas līguma sastāvdaļa. „VIENOTĪBA” statūti reorganizācijas procesā ir apstiprināti katras Puses biedru sapulcē.
1.5. Pēc reorganizācijas visas Pušu tiesības un saistības pāriet „VIENOTĪBA”.
1.6. Pušu biedri pēc reorganizācijas kļūst par „VIENOTĪBA” biedriem.
1.7. „VIENOTĪBA” juridiskā adrese ir Kaļķu iela 28, Rīga, LV-1050.

2. Biedru tiesības un pienākumi
2.1. Pušu biedri iegūst visas tiesības, ka paredzētas „VIENOTĪBA” statūtos. „VIENOTĪBA” var uzņemt jaunus biedrus saskaņā ar statūtos noteikto kārtību.
2.2. Biedru līdzšinējās nemantiskās tiesības saskaņā ar katras Puses statūtiem līdz reorganizācijas procesa pabeigšanai un „VIENOTĪBA” reģistrācijai Politisko partiju reģistrā saglabājās līdzšinējā apmērā, izņemot tiesības, kas attiecas uz attiecīgās Puses likvidāciju un reorganizāciju.

3. Darbinieki
Puses vienojas, ka „VIENOTĪBA” saglabās visus Pušu darbiniekus un tie turpinās darba attiecības.

4. Valde un valdes priekšsēdētājs
Puses vienojas, ka „VIENOTĪBA” valdi 15 locekļu sastāvā veido:
1) valdes priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa;
2) valdes loceklis Aigars Štokenbergs;
3) valdes loceklis Ģirts Valdis Kristovskis;
4) valdes loceklis Valdis Dombrovskis;
5) valdes loceklis Kārlis Šadurskis;
6) valdes loceklis Artis Pabriks;
7) valdes loceklis Dzintars Zaķis;
8) valdes loceklis Arvils Ašeradens;
9) valdes loceklis Aleksejs Loskutovs;
10) valdes locekle Silva Bendrāte;
11) valdes locekle Sanita Stelpe;
12) valdes locekle Karīna Korna;
13) valdes loceklis Edgars Jaunups;
14) valdes loceklis Jānis Avotiņš;
15) valdes loceklis Krišjānis Bušs.

5. Revīzijas komisija
Puses vienojas, ka „VIENOTĪBA” revīzijas komisiju 3 revīzijas komisijas locekļu sastāvā veido:
1) Inese Kalniņa;
2) Andrejs Muzikants;
3) Ilgonis Leišavnieks.

6. Ētikas komisija
Puses vienojas, ka „VIENOTĪBA” ētikas komisiju 6 ētikas komisijas locekļu sastāvā veido:
1) Ina Druviete;
2) Dace Kizino;
3) Liene Liepiņa;
4) Ilze Viņķele;
5) Guna Mickēviča;
6) Artis Strautiņš.

7. Manta un saistības

Pušu manta un finanšu līdzekļi ar reorganizācijas spēkā stāšanās brīdi pāriet „VIENOTĪBA” īpašumā. Partija „VIENOTĪBA” pārņem arī visas Pušu saistības.

8. Pilnvarojums
Puses pilvaro Inesi Kalniņu, Edvardu Smiltēnu un Didzi Šēnbergu pilnībā pārstāvēt puses, t.sk. Uzņēmumu reģistrā (Politisko partiju reģistrā) reorganizācijas procesa ietvaros, iesniegt Uzņēmumu reģistram visus nepieciešamos dokumentus partijas ierakstīšanai politisko partiju reģistrā, saņemt dokumentus, labot iesniegtos dokumentus, ja tas ir nepieciešams, parakstīties pušu vārdā, saņemt valsts notāra lēmumu, apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumus.

9. Kongresa sasaukšana
Trīs mēnešu laikā pēc partijas „VIENOTĪBA” reģistrācijas sasauc pirmo partijas kongresu, kurā tiek nodrošināta vienāda skaita biedru pārstāvniecība no katras reorganizācijas procesā iesaistītās partijas (“Sabiedrība Citai Politikai”, “Pilsoniskā Savienība”, “Jaunais laiks”).

10. Citi noteikumi
10.1. Šis Reorganizācijas līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. Reorganizācijas līguma parakstīšana notiek divu nedēļu laikā no brīža, kad visās Pušu biedru sapulcēs ir pieņemts lēmums par reorganizāciju.
10.2. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams šī līguma saturs, nozīme un sekas, kā arī tas noslēgts labprātīgi, atbilstoši Pušu interesēm un gribai.
10.3. Līgums sastādīts latviešu valodā uz četrām lapām septiņos oriģinālos eksemplāros: pa vienam eksemplāram atrodas pie katras no Pusēm un 4 eksemplāri tiek iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

Partijas “Pilsoniskā savienība” valdes priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis  
Partijas “Jaunais laiks” valdes priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa
Partijas „Sabiedrība citai politikai” valdes priekšsēdētājs Aigars Štokenbergs