Rīgas nodaļas nolikums

VIENOTĪBAS Rīgas nodaļas darbības nolikums.


1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Partijas VIENOTĪBA Rīgas nodaļa ir teritoriāla struktūrvienība, kas apvieno ne mazāk kā piecus partijas VIENOTĪBA Rīgas nodaļas biedrus (turpmāk tekstā VIENOTĪBA).
1.2. Par Rīgas nodaļas dalībnieku var būt VIENOTĪBA biedrs, kas atbalsta VIENOTĪBA programmu un statūtus, vēlas aktīvi piedalīties partijas programmā un statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.
1.3. Rīgas nodaļa darbojas atbilstoši VIENOTĪBA Statūtiem, Ētikas kodeksam un reģionālo nodaļu nolikumam.
1.4. Rīgas nodaļa nav patstāvīga juridiska persona.
1.5. Rīgas pilsētā var izveidot ne vairāk kā vienu nodaļu. Izņēmumus nosaka VIENOTĪBA valde.
1.6. Rīgas nodaļas mērķi ir VIENOTĪBA politikas īstenošana, partijas nostādņu un ideju popularizēšana. Rīgas nodaļai ir saistoši VIENOTĪBA vadošo institūciju (kopsapulces, kongresa, domes, valdes) lēmumi.
1.7. Rīgas nodaļas uzdevums ir īstenot partijas programmu Rīgas pilsētā, aktivizēt VIENOTĪBA atbalstītāju darbību Rīgas pilsētas problēmu apzināšanā un risināšanā, kā arī partijas definēto politisko jautājumu pilnīgākā atspoguļošanā Rīgas pilsētā.

2. Nodaļas darbība
2.1. Rīgas nodaļa:
2.1.1. Popularizē VIENOTĪBA idejas un nostādnes.
2.1.2. Apvieno un koordinē Rīgas nodaļas biedrus, nodrošina informācijas apriti starp VIENOTĪBA valdi, Domi un Rīgas nodaļas biedriem.
2.1.3. Nodrošina Rīgas nodaļas dalībnieku reģistrāciju, pamatojoties uz personīgu isniegumu.
2.1.4. Iesniedz priekšlikumus VIENOTĪBA valdei, Domei.
2.1.5. No partijas biedru vidus izvirza delegātus VIENOTĪBA kongresam saskaņā ar VIENOTĪBA valdes apstiprināto izvirzīšanas kārtību.
2.1.6. No partijas biedru vidus izvirza pārstāvjus uz VIENOTĪBA Domi.
2.1.7. Izvirza un sastāda deputātu kandidātu sarakstu Rīgas domes vēlēšanām.
2.1.8. Izvirza deputātu kandidātus Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
2.1.9. Īsteno partijas programmu Rīgas pilsētā.
2.2.0. Rīkojas ar Rīgas nodaļas rīcībā esošajām finansēm un mantu atbilstoši kongresa lēmumiem, valdes apstiprinātajam nolikumam un budžetam.
2.2.1. Apkopo Rīgas pilsētas iedzīvotāju priekšlikumus un veic to analīzi.
2.2.2. Seko līdzi VIENOTĪBA izvirzīto pārstāvju darbam Rīgas pilsētas institūcijās.
2.2.3. Organizē pasākumus VIENOTĪBA programmas mērķu sasniegšanai.
2.2.4. Informē sabiedrību par VIENOTĪBA mērķiem un aktivitātēm.
2.2.5. Veido darba grupas.
2.3. Rīgas nodaļa ievēro VIENOTĪBA programmu, stratēģiju un taktiku. Tai ir saistoši partijas vadošo institūciju lēmumi.
2.4. Rīgas nodaļa izmanto partijas nosaukumu un simboliku.
2.5. Rīgas nodaļas augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce, kurā ar balsstiesībām
piedalās visi Rīgas nodaļā reģistrētie partijas biedri.
2.6. Rīgas nodaļas vadītājs ne vēlāk kā 14 dienas pirms kopsapulces izziņo tās norises vietu, laiku un darba kārtību.
2.7. Rīgas nodaļas kopsapulci sasauc ne retāk kā reizi gadā.
2.8. Ārkārtas kopsapulci var sasaukt pēc VIENOTĪBA valdes vai vienas trešdaļas Rīgas nodaļā reģistrēto partijas biedru ierosinājuma. Ārkārtas kopsapulce jāsasauc 14 dienu laikā no ierosinājuma saņemšanas brīža.
2.9. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse Rīgas nodaļā reģistrēto partijas biedru. Ja kopsapulce nav lemttiesīga, nākamo kopsapulci sasauc 15 dienu laikā. Atkārtoti sasauktā kopsapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no ieradušos Rīgas nodaļas biedru skaita.
2.10. Balsošana kopsapulcē ir atklāta. Lēmumus pieņem ar klātesošo partijas biedru balsu vairākumu. Jautājumos par personālijām balsošana notiek aizklāti.
2.11. Rīgas nodaļas kopsapulce ir tiesīga izlemt jebkuru Rīgas nodaļas kompetencē esošu jautājumu.
2.12. Kopsapulce:
2.12.1 Uz termiņu ne ilgāk kā viens gads ievēl Rīgas nodaļas valdi. Valde sastāv no Rīgas nodaļas vadītāja un 8 valdes locekļiem.
2.12.2. Uz termiņu ne ilgāk kā viens gads ievēl nodaļas vadītāju, kandidātu, kurš saņēmis lielāko balsu skaitu no kopsapulcē nobalsojušo skaita.
2.12.3. Uz termiņu ne ilgāk kā viens gads ievēl 8 nodaļas valdes locekļus. Kopsapulce lēmumu par valdes locekļu ievēlēšanu pieņem vienā balsošanas kārtā, par valdes locekļiem ievēlot pretendentus, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu. Ja kāds no valdes locekļiem zaudē valdes locekļa statusu, tad viņa vietā par valdes locekli kļūst nākamais pretendents, kurš vēlēšanās ieguvis nākamo lielāko balsu skaitu.
2.13. Rīgas nodaļā reģistrēto partijas biedru tiesības un pienākumi:
2.13.1. Savā darbībā ievērot demokrātijas, atklātuma, taisnīguma principus.
2.13.2 Popularizēt VIENOTĪBA mērķus, idejas un programmu, piesaistīt partijai jaunus biedrus.
2.13.3. Piedalīties un balsot Rīgas nodaļas kopsapulcēs, kongresos, partijas pārvaldes institūciju un amatpersonu vēlēšanās.
2.13.4. Vēlēt un tikt ievēlētiem VIENOTĪBA amatos un institūcijās.
2.13.5. Pildīt Rīgas nodaļas uzdevumus.
2.13.6. Aktīvi piedalīties Rīgas nodaļas darbā un organizētajos pasākumos.
2.14. Rīgas nodaļas vadītājs:
2.14.1. Organizē Rīgas nodaļas darbu.
2.14.2. Sasauc un vada Rīgas nodaļas valdes sēdes un kopsapulces.
2.14.3. Paraksta Rīgas nodaļas dokumentus un atbild par to apriti.
2.14.4. Koordinē darbu ar VIENOTĪBA valdi, partijas biroju, Domi un citām nodaļām.
2.14.5. Pārstāv Rīgas nodaļu VIENOTĪBA Domes sēdēs.
2.14.6. Atbild par Rīgas nodaļas finansēm.
2.14.7. Atbild par Rīgas nodaļas dalībnieku uzskaiti un seko biedru naudu nomaksai.
2.14.8. Informē un atskaitās VIENOTĪBA valdei un Domei par Rīgas nodaļas darbību.
2.14.9. Sniedz ziņojumu kopsapulcei par iepriekšējo darbības gadu.
2.14.10. Iesniedz Rīgas nodaļas izteiktos priekšlikumus VIENOTĪBAS valdei, Domei.
2.15. Rīgas nodaļai var būt algoti darbinieki, kurus pieņem darbā un atbrīvo VIENOTĪBA valde pēc Rīgas nodaļas vadītāja ieteikuma.
2.16. Rīgas nodaļu slēdz ar VIENOTĪBA valdes lēmumu.

3. Nodaļas finanses un manta
3.1. Partijas VIENOTĪBA valde var piešķirt Rīgas nodaļai lietošanā kustamu, nekustamu mantu un piešķirt finansu līdzekļus. Mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtību nosaka Rīgas nodaļas vadītājs.
3.2. Norēķinu veikšanai VIENOTĪBA valde var atvērt Rīgas nodaļai norēķinu kontu. Ar to rīkojas Rīgas nodaļas vadītājs vai cita VIENOTĪBA valdes pilnvarota persona. Finansu līdzekļu lietošanas nosacījumus nosaka VIENOTĪBA valde.
3.3 Uz vēlēšanu kampaņas (Eiropas, Saeimas, pašvaldību) laiku valde var noteikt īpašu finansu lietošanas kārtību,
3.4. Rīgas nodaļa var prasīt un saņemt mērķa finansējumu no VIENOTĪBA valdes.
3.5. Fizisko personu ziedojumi, kas ziedoti partijai ar norādītu mērķi, tiek pilnībā izlietoti saskaņā ar šo mērķi. Ja mērķis neatbilst VIENOTĪBA Statūtiem, Ētikas kodeksam vai Programmai, ziedojums tiek pārskaitīts atpakaļ ziedotāja kontā.