Vērtību deklarācija

VIENOTĪBA ir politiska partija, kuras biedrus vieno kopīgas vērtības un vienota izpratne par godīgu, atbildīgu un kompetentu politiku. Mūsu uzdevums ir veidot Latviju par nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti, kuras sabiedrība būtu izglītota, vesela un droša par nākotni.

Mēs esam pārliecināti - nodrošinot līdzsvaru starp Eiropas liberālajām, konservatīvajām un sociālajām vērtībām, kuras ietver gan tirgus konkurenci, gan spēcīgas vidusšķiras izveidošanu un solidāru sociālā atbalsta sistēmu, ir iespējams sasniegt mūsu galveno mērķi - panākt ilgtspējīgu Latvijas valsts un sabiedrības attīstību.

Valsts
Mūsdienīga un demokrātiska valsts pārvalde nozīmē atklātu un pamatotu visu līmeņu institūciju darbību, iesaistot lēmumu pieņemšanā un apspriešanā visplašākās iedzīvotāju grupas. Pilsoniska sabiedrība un izglītoti vēlētāji ir būtiska politisko procesu sastāvdaļa. Godīga un atbildīga politiskā rīcība nozīmē vēlētāju tiesības ietekmēt valsts amatpersonu izvēles, iecelšanas, novērtēšanas un atsaukšanas gaitu. Politiskajām institūcijām jābūt brīvām no šauru grupu vai naudas ietekmes. Valsts pārvaldei jābūt taupīgai, efektīvai un pārskatāmai.

Mēs vēlamies veidot Latviju kā nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti, tādu, kuru raksturo laba pārvaldība, tiesiskums, sociālais atbildīgums. Tādu, par kuru var teikt, ka tā ir radošuma, uzņēmīguma un uzņēmējdarbības valsts, ka tā ir dzīvīgi zaļa un ekoloģiska valsts un ka šajā valstī dzīvo stipras gribas cilvēki. Mūsu mērķis ir Latvija - progresīva un ilgtspējīga valsts.

Nācija
Latvijas valsts pamatā ir nācija ar kopīgu savas vēstures izpratni, cieņu pret latviešu valodu un kultūru. Vienlaikus Latvijai ir nepieciešams visu šeit dzīvojošo tautību kultūras pienesums, bagātība daudzveidībā. Valsts veicina sadarbību, kas saliedē sabiedrību, veicina solidaritāti, garantē sociālo stabilitāti un drošību.

Tautsaimniecība
Valsts labklājības pamatā ir sociāli atbildīga tirgus ekonomika. Tautsaimniecības virzītājspēks ir konkurētspējīga izglītība, godīga konkurence, jaunrade un ražošana ar augstu pievienoto vērtību. Valsts uzdevums ir nodrošināt vienādus noteikumus visiem tirgus dalībniekiem, piedāvājot visplašāko atbalstu attīstībai, sadarbībai un eksportam. Plānojot valsts budžetu, nepieciešams ievērot stingru fiskālo disciplīnu, veidot budžeta uzkrājumus, ieturēt nodokļu politiku, kas samazina nodokļu slogu darbaspēkam un veicina ekonomikas izaugsmi.

Cilvēks

Mēs veidosim tādu Latviju, kurā katrs cilvēks var piepildīt savus dzīves mērķus, būt brīvs, radošs, veiksmīgs, kur katrs apzinās un uzņemas atbildību par savu izvēli un rīcību, par savu darbu saņemot taisnīgu samaksu. Mēs vēlamies redzēt tādu Latviju, kurā cilvēki sadarbojas, lai sasniegtu kopējus mērķus, kur stiprākais palīdz vājākajam, kur cilvēkus vieno savstarpēja cieņa, iecietība un solidaritāte, kur neviens cilvēks nav pamests nelaimē. Valsts uzdevums ir nodrošināt konkurētspējīgas izglītības, kvalitatīvas veselības aprūpes un taisnīga sociālā atbalsta pieejamību.

Lai panāktu labāku sabiedrības veselību, ir svarīgi veicināt veselīgu dzīvesveidu. Ir īpaši nepieciešams gādāt par finansiāli ilgtspējīgu sociālās aizsardzības sistēmu, kas ir balstīta uz visu iedzīvotāju līdzdalību tās finansēšanā, solidāri maksājot nodokļus. Nepieciešams rūpēties par Latvijas cilvēkresursu atjaunošanu, ģimenes atbalsta politiku.

Mūsu spēks ir vienotībā

Mēs atbildam par Latviju visi kopā, jo Latvijas nākotne ir tās cilvēku vienotībā - sākot ar spēju vienoties valsts politikas veidotājiem un sabiedrībai piedāvāt godīgu, taisnīgu, inteliģentu, eiropeisku, demokrātisku, atvērtu politiku, kurā darbi atbilst vārdiem.

Pieci sasniedzami mērķi Latvijas izaugsmei:

1. Ražošanas atjaunošana Latvijā - ekonomiskā izaugsme tiks balstīta ražošanas attīstībā un jaunu darbavietu radīšanā.
2. Finansiālā patstāvība - pieņemot 2012. gada budžetu, tiks pabeigta starptautiskā aizdevuma programma.
3. Iekļaušanās eirozonā - tiks izpildīti visi priekšnoteikumi eiro ieviešanai 2014.gadā.
4. Budžets ar pārpalikumu - tiks pieņemts stingrs fiskālās disciplīnas likums, lai Latvijā nekad vairs neatkārtotos tik dziļa krīze.
5. Atbalsts eksportam - valsts atbalstīs preču un pakalpojumu eksportu kā ekonomiskās ilgtspējas pamatu.


Artis Pabriks par Vērtību deklarāciju

 

Ajeksejs Loskutovs par Vērtību deklarāciju