Skip to main content

Rosina deleģēt Ministru kabinetu turpmāk noteikt aizliegto narkotisko vielu krimināli sodāmos apmērus

Otrdien, 14. decembrī Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Iekšlietu ministrijas virzītais likumprojekts “Grozījumi likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību””. Grozījumi likumā sagatavoti, lai līdz minimumam samazinātu jaunatklāto, veselībai bīstamo vielu neierobežotas izplatības laiku un to radīto kaitējumu sabiedrības veselībai no brīža, kad viela tiek atklāta līdz brīdim kad tās aprite tiek pilnībā pakļauta kontrolei.

Likumprojekts paredz papildināt likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23. pantu ar ceturto daļu, kas pilnvaro Ministru kabinetu noteikt nelikumīgā apritē esošu jaunatklāto narkotisko un psihotropo vielu daudzuma iedalījumu apmērus, līdz kuriem vielu daudzumi atzīstami par nelieliem un apmērus, sākot ar kuriem daudzumi atzīstami par lieliem.

Lai nodrošinātu vienlaicīgu saistītu likumu spēkā stāšanos attiecībā uz administratīvo atbildību par darbībām ar narkotisko un psihotropo vielām un zālēm, kā arī vielām, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai un novērstu situāciju, kurā administratīvās atbildības kritēriji ir noteikti krimināltiesiskā regulējuma ietvaros, MK sēdē tika atbalstīti arī attiecīgi grozījumi „ Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 46. panta otrajā daļā.

Atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jaunas, narkotiku lietotāju vidū izplatību guvušas vielas apriti aizliedz vai pakļauj kontrolei Ministru kabinets, iekļaujot atsevišķas vielas aizliegto vielu sarakstos, un tikai pēc tam Saeima nosaka šīs vielas apmērus, līdz kuriem tās daudzumi atzīstami par nelieliem un apmērus, sākot ar kuriem daudzumi atzīstami par lieliem.

Šobrīd starpposmā starp Ministru kabineta lēmumu par vielas aizliegšanu vai tās pakļaušanu kontrolei un attiecīgo likuma grozījumu pieņemšanu Saeimā, saucot pie kriminālatbildības personas, kuras veikušas kādu no krimināli sodāmām darbībām ar jaunajām narkotiskajām vielām, nav pietiekama tiesiska pamata piemērojamā kriminālsoda bardzības noteikšanai.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu