Skip to main content

Stendes pilsēta

PP VIENOTĪBA Talsu novada nodaļas deputātu kandidāti pateicas Jums par izrādīto iniciatīvu un izteiktajiem priekšlikumiem pašvaldības darba uzlabošanai.

Tikšanās laikā Stendē izteiktie priekšlikumi:

1. Izveidot pilsētas valdi; tās funkcijas un kompetenci noteikt pašvaldības nolikumā, tādejādi palielinot iedzīvotāju iesaisti pilsētai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.
2. Sadarbībā ar Mērsraga novada pašvaldību un uzņēmējiem strādāt pie tā, lai autoceļš Stende – Kūļciems – Mērsrags tiktu iekļauts Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2020. rīcību plānā kā prioritāte.
3. Jebkuras izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā uz/no Stendes pilsētas saskaņot ar pilsētas valdi.
4. Plānveidīgi strādāt pie novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas; sniegt informatīvu un konsultatīvu palīdzību kultūrvēsturisko ēku un būvju (privāt)īpašniekiem projektu u.c. dokumentu sagatavošanā.
5. Katru gadu pašvaldības budžetā paredzēt finansējumu vismaz vienas vidi degradējošas ēkas (grausta) nojaukšanai; normatīvos aktos paredzētajā kārtībā ēku/būvju nojaukšanai izlietotos pašvaldības finanšu līdzekļus iekasēt no to īpašniekiem.
6. Sakārtot pašvaldības sporta pārvaldības sistēmu novadā, atdalot sporta būvju apsaimniekošanas funkcijas no nozares pārvaldības funkcijām.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Stendē
Foto no pasākuma

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Talsu nodaļa
Tālr.: 29161081
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu