Skip to main content

Štokenbergs piedalīsies ES tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdē

Šā gada 9. – 10. jūnijā, Luksemburgā tieslietu ministrs un iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs Aigars Štokenbergs piedalīsies kārtējā Eiropas Savienības (ES) tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdē. Tieslietu sadaļā plānots skatīt jautājumus, kas saistīti ar uzbrukumiem informācijas sistēmām, mantošanu, pierādījumu iegūšanu kriminālprocesā, savukārt iekšlietu sadaļā spriedīs par atpakaļuzņemšanas politiku, migrāciju un citām aktualitātēm.

Attiecībā uz tieslietu jomu sanāksmē plānots apstiprināt priekšlikumu direktīvai par uzbrukumiem informācijas sistēmām, kuras mērķis ir nodrošināt informācijas tehnoloģiju aizsardzību, izmantojot krimināltiesiskos līdzekļus. Direktīvas izstrādes laikā aktīvas diskusijas notika par direktīvā paredzētajām sankcijām, maznozīmīgu noziedzīgu nodarījumu kriminalizāciju un atbildību pastiprinošiem apstākļiem.

Ministri lems arī par vairāku dalībvalstu iniciatīvu direktīvai par Eiropas Izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās. Direktīvas mērķis ir ES līmenī izveidot vienotu un efektīvu sistēmu pierādījumu iegūšanai kriminālprocesa ietvaros, ņemot vērā to, ka šobrīd pārrobežu pierādījumu iegūšanas sistēma ES ir sadrumstalota un fragmentāra.

Padomes sanāksmē paredzēts vienoties par politiskajām vadlīnijām regulai mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi. Šīs regulas mērķis ES līmenī padarīt skaidrāku pārrobežu mantošanas jautājumu risināšanu un nodrošināt iespēju pārrobežu mantošanas lietās iesaistītām personām tās nokārtot pēc iespējas vienkāršāk un ērtāk.

Sanāksmes ietvaros dalībvalstu ministri plāno apstiprināt priekšlikumu regulai par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju, nodrošinot juridiskām personām un iedzīvotājiem iespēju vienkārši un uzreiz piekļūt ES tiesību aktu oficiālajai publikācijai un to izmanot kā autentisku avotu. Piekļuve elektroniskajai publikācijai būs bezmaksas.

Savukārt attiecībā uz iekšlietu jomas jautājumiem liela uzmanība tiks pievērsta migrācijas politikas jautājumiem. Ministri plāno diskutēt par aktualitātēm migrācijas politikas jomā, definējot prioritātes robežu, migrācijas un patvēruma jomā.

Latvija sanāksmē īpaši uzsvērs, ka ir nepieciešams paredzēt pasākumus migrācijas plūsmu pārvaldībai ne tikai Vidusjūras reģionā, bet arī pie Eiropas Savienības austrumu robežām. Bez ilgtspējīgas, visaptverošas un ģeogrāfiski sabalansētas pieejas migrācijas politikai nav iespējama efektīva migrācijas plūsmu pārvaldība.

Vienlaikus ņemot vērā esošo kritisko situāciju Vidusjūras reģionā, Latvija sanāksmē atbalstīs Komisijas priekšlikumu uzsākt ar Tunisiju, Ēģipti un Maroku dialogu par migrāciju, mobilitāti un drošību, kura vispārējais mērķis būs atbalstīt un veicināt reformas (ar mērķi uzlabot drošību), kuras partnervalstis var veikt, lai saviem pilsoņiem dotu paaugstinātas mobilitātes iespēju ES dalībvalstu virzienā, vienlaikus risinot migrācijas plūsmu pamatcēloņus. Šāds dialogs ir nozīmīgs elements kā ilgtermiņa pasākumu plānā migrācijas plūsmu efektīvai pārvaldībai no minētā reģiona.

Diskusijās atsevišķa uzmanība tiks veltīta ar Šengenas telpu un tās paplašināšanu saistītiem jautājumiem. Latvija turpinās aizstāvēt jau iepriekšējā Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē pausto nostāju, ka Šengenas zonas izveide ir viens no nozīmīgākajiem ES sasniegumiem, kas cita starpā garantē brīvu personu kustību un ir visiem iespējamiem līdzekļiem jāizsargā šīs tiesības. Līdz ar to jebkuras izmaiņas Šengenas darbības nosacījumos ir ļoti rūpīgi jāizvērtē un jebkuriem iespējamiem ierobežojumiem brīvai personu kustībai ir jābūt maksimāli ierobežotiem gan apjoma, gan laika ziņā. Šobrīd gan Komisija vēl arvien nav nākusi klajā ar konkrētiem priekšlikumiem šajā jautājumā.

Šengenas telpas kontekstā ministri diskutēs arī par tās iespējamo paplašināšanu, uzņemot tajā arī Rumāniju un Bulgāriju. Plānots, ka ministri apstiprinās novērtēšanas vizītēs konstatēto, ka abas valstis ir izpildījušas visus nosacījumus, lai kļūtu par pilntiesīgām Šengenas zonas dalībvalstīm. Sagaidāms, ka diskusijas par šo valstu pievienošanās datumu tiks turpinātas š.g. septembrī.

Latvija vienmēr ir paudusi stingru atbalstu šo valstu iekļaušanai Šengenas zonā līdz ko tās ir izpildījušas nepieciešamos nosacījumus. Latvija īpaši pozitīvi vērtē, ka septembrī ir plānots atgriezties pie jautājuma par konkrēta datuma noteikšanu, kad šīs valstis varēs pievienoties Šengenas telpai.

Saistībā ar migrācijas jautājumiem ministri tiks informēti par aktuālo situāciju ar grozījumiem vairākos ES tiesību aktos robežu, legālās migrācijas, patvēruma un vīzu jomā, kā arī par Vīzu informācijas sistēmas un Šengenas informācijas sistēmas otrās paaudzes ieviešanas gaitu. Atsevišķa uzmanība tiks pievērsta grozījumiem Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) regulā, jo tieši FRONTEX kapacitātes un operacionalitātes stiprināšana ir būtisks solis, lai sniegtu palīdzību valstīm, kas saskaras ar pastiprinātām nelegālās imigrācijas plūsmām.

Tāpat ministri sanāksmes laikā apspriedīs aktuālo situāciju iekšējās drošības jomā, īpašu uzmanību veltot jautājumam par ES prioritātēm cīņai ar organizēto noziedzību 2011. – 2013. gadā, kā arī aktuāliem izaicinājumiem cīņā ar terorismu.

Sanāksmes laikā plānots izskatīt arī virkni citu informatīvu jautājumu.

Informāciju sagatavoja:
Inga Saleniece
Tieslietu ministra preses sekretāre
Tālr. 26564629
[email protected]

 

Dalies ar ziņu