Skip to main content
EM pastiprina subsidētās elektrības ražotāju kontroli

EM pastiprina subsidētās elektrības ražotāju kontroli

Lai nodrošinātu valsts atbalsta, ko sedz visi elektroenerģijas gala patērētāji, efektīvu izlietojumu un izmaksu prognozējamību, kā arī lai novērstu negodprātīgu rīcību obligātā iepirkuma piemērošanā atjaunojamo energoresursu un koģenerācijas elektrostacijās Ministru kabinets 2018. gada 10. aprīlī atbalstīja grozījumus regulējumā, kas nosaka elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, kā arī elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību, būtiski pastiprinot šī procesa uzraudzību.

 

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos Nr.221 un 262 tiks pastiprināts regulējums elektrostaciju kontrolei. Turpmāk, veicot plānotas pārbaudes:
– ministrija brīdinās komersantu vismaz trīs darba dienas (līdz šim tās bija 20 dienas) pirms plānotās kontroles veikšanas. Turpmāk kontroles grupa varēs arī
– veikt pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma.
– Savukārt, ja komersants divas reizes pēc kārtas nenodrošinās iespēju kontroles grupai veikt elektrostacijas pārbaudi, lēmums par tiesībām pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros tiks atcelts.

 

Tāpat grozījumos definēti citi pārkāpumi (elektroenerģijas pašpatēriņa nenodrošināšana, mērierīču neatbilstība, līgumam ar AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” neatbilstoša uzstādītā jauda, pārkāpumi enerģētikas, vides un darba drošības jomās vai citas neatbilstības, kas konstatētas kontroles grupas pārbaudēs un var ietekmēt izmaksājamā atbalsta apmēru), par kuriem komersantam izsakāms brīdinājums, un noteikti īsāki termiņi elektrostacijās konstatēto neatbilstību novēršanai.
– Termiņi pārkāpumu novēršanai saīsināti no 9 mēnešiem uz 3 mēnešiem, atsevišķiem pārkāpumiem noteikti 6 mēneši,
– savukārt neatbilstošu mērierīču gadījumā pārkāpums novēršams 1 mēneša laikā. 
– Savukārt nodokļu parādi turpmāk tiks pārbaudīti divas nevis vienu reizi gadā un parāda nomaksa komersantam būs jāveic 3 nevis 9 mēnešu laikā kā līdz šim.

 

Gadījumos, ja noteiktajā periodā pārkāpums netiks novērsts, papildus obligātā iepirkuma tiesību atcelšanai komersantam būs jāatmaksā arī kopš brīdinājuma saņemšanas izmaksātais atbalsts.

Savukārt gadījumos, kad tiks konstatēta apzināta krāpniecība, piemēram, pie būtiskiem tehnoloģiskiem pārkāpumiem un neatbilstošu kurināmo resursu izmantošanas, ministrijai bez brīdinājuma būs pienākums lemt par obligātā iepirkuma tiesību atcelšanu.

Grozījumi MK noteikumos Nr.221 paredz, ka 3 mēnešu laikā pēc elektroenerģijas ražošanas uzsākšanas koģenerācijā komersantam būs jānoslēdz līgums ar elektroenerģijas publisko tirgotāju. Ja šāds līgums netiks noslēgts, komersants zaudēs tam piešķirtās tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un attiecīgi saņemt valsts atbalstu.

Tāpat līdz ar grozījumiem tiek noteikts uzstādāmās jaudas minimālais slieksnis. Tas nozīmē, ka komersantam, lai tas saglabātu elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesības, termiņā, kurā jāuzsāk elektroenerģijas ražošana koģenerācijā, sākotnēji uzstādītā jauda nedrīkstēs būt mazāka par 50% no izsniegtā lēmuma par elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu norādītās plānotās uzstādāmās jaudas. Ekonomikas ministrija ir konstatējusi gadījumus, kad komersanti uzstāda vairākas reizes mazāku elektrisko jaudu nekā norādīts to iesniegumos elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību iegūšanai. Arī gadījumā, ja netiks izpildīts šis nosacījums, komersants zaudēs tam piešķirtās tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

Lai precīzāk prognozētu nākotnes obligātā iepirkuma komponentes (OIK) mehānisma izmaksas un samazinātu iespēju, ka šobrīd neizmantotā atļautā jaudas un elektroenerģijas iepirkuma apjoma daļa rada papildu izmaksas obligātā iepirkuma ietvaros nākotnē, paredzēts noteikt piešķirtā elektroenerģijas iepirkuma apjoma samazinājumu atbilstoši faktiski uzstādītajai jaudai.

Lai nepieļautu MK noteikumu prasību pārkāpšanu, grozījumi paredz, ka trīs gadu periodā komersantam maksimāli pieļaujams saņemt trīs brīdinājumus. Saņemot ceturto brīdinājumu, tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros tiks atceltas.

Tāpat grozījumi MK noteikumos Nr.262 paredz, ka komersantam no 2020.gada 1.janvāra jānodrošina siltumenerģijas efektīva izmantošana 70% apmērā un no 2021.gada 1.janvāra 90% apmērā, bet elektroenerģijas pašpatēriņš jānodrošina no 2019.gada 1.jūlija.

Līdz ar grozījumu spēkā stāšanos AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” veiks vienreizēju visu – aptuveni 400 elektrostaciju, kuras pārdod saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pārbaudi. Staciju apsekojuma ietvaros tiks pārbaudīta to atbilstība normatīvajam regulējumam un novērtēta koģenerācijas elektrostaciju darbības atbilstība lietderīgās siltumenerģijas pieprasījumam.

Vairāk ar Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" un Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Turpmākie darbi OIK mazināšanā ietver AS “Latvenergo” virspeļņas novirzīšanu kopējā OIK samazināšanai, par ko aprīlī jālemj Ministru kabinetam, un rīcības plāna izstrādi OIK atcelšanai, pie kā strādās augsta līmeņa darba grupa līdz šī gada 1.augustam.


Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
[email protected]
T.: 67013193 

Dalies ar ziņu