Skip to main content

FM: gada pirmajos divos mēnešos nodokļu ieņēmumi bija atbilstoši plānotajam

Šā gada janvārī – februārī valsts konsolidētajā kopbudžetā izdevumi pārsniedza ieņēmumus, veidojot deficītu 13,9 miljonu latu apmērā, kur valsts konsolidētajā budžetā deficīts bija 39,4 miljoni latu, bet pašvaldību konsolidētajā budžetā pārpalikums – 25,5 miljoni latu. Salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu, šā gada pirmajos divos mēnešos kopbudžeta bilance pasliktinājās par 27,8 miljoniem latu, jo izdevumi pieauga straujāk nekā ieņēmumi. Izdevumu pieaugums pamatā ir skaidrojams ar uzturēšanas izdevumu palielināšanos gandrīz visās izdevumu pozīcijās, izņemot sociālo palīdzību un starptautisko sadarbību.

Janvārī-februārī valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi, salīdzinot ar 2012. gada janvāri-februāri, pieauga par 46,2 miljoniem latu jeb 5,6% un bija 877,4 miljoni latu. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumu pieaugums, neieskaitot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā, sasniedza 46,8 miljonus latu jeb 7%, veidojot 711,2 miljonus latu. Nodokļu ieņēmumi šā gada divos mēnešos bija atbilstoši plānotajam.

Vienlaicīgi jāatzīmē, ka ļoti laba izpilde bija vērojama ieņēmumos no darbaspēka nodokļiem – iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un sociālās apdrošināšanas iemaksām, ko sekmēja situācijas uzlabošanās darba tirgū. Pie tam, neskatoties uz IIN likmes samazinājumu ar šā gada 1. janvāri no 25% līdz 24%, IIN izpilde pārsniedza 2012. gada attiecīgā perioda izpildi par 12,4 miljoniem latu.

Tāpat ar šā gada 1. janvāri iemaksu likme valsts fondēto pensiju shēmā tika palielināta no 2% līdz 4%, kas ietekmē ieņēmumu apjomu valsts speciālajā budžetā, jo iemaksas, kas tiek novirzītas valsts fondēto pensiju shēmā, netiek ieskaitītas publiskā sektora ieņēmumos. Savukārt ieņēmumi no pievienotās vērtības nodokļa (PVN), salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu, samazinājās, kas pamatā skaidrojams ar pārmaksātā PVN atmaksu pieaugumu, jo saistībā ar svētku dienām decembra beigās daļa atmaksu tika veiktas janvārī.

Šā gada pirmajos divos mēnešos kopbudžeta ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības pieauga nebūtiski – par 2,6 miljoniem latu jeb 3,6% un februārī tie bija 43,3 miljoni latu, ko pamatā veidoja maksājums no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda ietvaros. Savukārt nenodokļu ieņēmumi bija par 7,1 miljonu latu jeb 13,1% mazāki, tāpēc ka pagājušā gada janvārī budžetā tika saņemtas atmaksas par neizmantotajiem līdzekļiem ES fondu projektu īstenošanai. Jāatzīmē, ka februārī saņemtais nenodokļu ieņēmumu apjoms bija saskaņā ar iepriekš plānoto.

Janvārī – februārī valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi, salīdzinot ar 2012. gada janvāri-februāri, pieauga par 74 miljoniem latu jeb 9%, tādējādi apsteidzot kopbudžeta ieņēmumu pieauguma tempu. Kopumā kopbudžeta izdevumi pārskata periodā veidoja 891,3 miljonus latu. Uzturēšanas izdevumi pieauga lēnāk nekā kapitālie izdevumi, attiecīgi par 59,3 miljoniem latu jeb 7,6% un par 14,7 miljoniem latu jeb 38,4%. Apskatot atsevišķas izdevumu pozīcijas, jāsecina, ka izdevumi palielinājās gandrīz visās izdevumu pozīcijās, izņemot sociālo palīdzību un starptautisko sadarbību, kur izdevumi bija nedaudz zemāki. Taču lielākais izdevumu palielinājums bija tieši subsīdijām un dotācijām – 22,3 miljonu latu jeb 14,7% apmērā, galvenokārt novirzot uzņēmumiem (izņemot lauksaimniecību) un uzņēmumiem, kas nodarbojas ar sabiedriskā transporta nodrošināšanu.

Attiecībā uz pašvaldību konsolidēto budžetu var atzīmēt, ka, neskatoties uz to, ka pārskata periodā bija pārpalikums, tas tomēr bija par 19,5 miljoniem latu mazāks nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Vērtējot lielākās pašvaldību ieņēmumu pozīcijas, var secināt, ka nodokļu ieņēmumi pieauga par 11,1 miljonu latu jeb 8,7%, bet transfertu apjoms no valsts budžeta bija mazāks par 5,6 miljoniem latu jeb 8,3%. Attiecībā uz pašvaldību izdevumiem situācija bija līdzīga kopbudžetā novērotajam – izdevumi pieauga gandrīz visās izdevumu pozīcijās, izņemot sociālo palīdzību un starptautisko sadarbību.

Informācijas sagatavotājs:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu