Skip to main content

FM informē par paveikto un plānotajiem uzdevumiem eiro ieviešanai Latvijā

Otrdien, 20. martā, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto ziņojumu par paveikto eiro ieviešanai Latvijā un plānotajiem uzdevumiem nākamajā periodā.

FM informēja, ka laika posmā no 2011. gada 1. augusta līdz 2012. gada 31. janvārim visas Vadības komitejas padotībā izveidotās darba grupas ir pārskatījušas to kompetencē esošos Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna uzdevumus, pielāgojot tos sociāli ekonomiskajai situācijai valstī. Vienlaikus darba grupas arī sagatavojušas priekšlikumus grozījumiem Nacionālajā eiro ieviešanas plānā un citos dokumentos.

Ir uzsākts darbs pie MK apstiprinātā indikatīvā eiro ieviešanas budžeta finansējuma detalizētākas plānošanas un sadales. Tāpat ir uzsāktas sarunas ar Eiropas Komisiju par Stratēģiskās partnerības un līdzfinansēšanas granta līgumu noslēgšanu eiro ieviešanas komunikācijas pasākumu īstenošanai.

FM ir izstrādājusi koncepcijas projektu par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā. Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa ir iesniegusi priekšlikumus Nacionālā eiro ieviešanas plāna uzdevumu grozījumiem, kas nosaka skaidras naudas apmaiņas periodu bez komisijas maksas, vienlaicīgas apgrozības perioda ilgumu, iniciatīvas, kas veicinātu skaidras naudas uzkrājumu samazināšanos, u.c.

Pārskata periodā Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa atkārtoti ir vērsusi uzmanību uz to, ka ierobežotā finansējuma dēļ patlaban netiek veikts svarīgāko patēriņa preču cenu monitorings. Tāpēc darba grupa ir aicinājusi izskatīt iespēju atsākt šī uzdevuma realizēšanu.

Nākamajā pārskata periodā FM plāno izskatīt sagatavoto koncepcijas par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā projektu un 2013. gada budžeta izveides procesā aktualizēt uz valsts budžetu attiecināmās eiro ieviešanas izmaksas 2013.-2014. gadam. Pamatojoties uz darba grupu iesniegtajiem priekšlikumiem, ir paredzēts aktualizēt Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu un tā pielikumus, kā arī iesniegt aktualizēto dokumentu izskatīšanai MK.

Detalizētu informatīvo ziņojumu skatīt MK mājaslapā.

Dalies ar ziņu