Skip to main content

Gada laikā trūcīgo skaits samazinājies par 50,5 tūkstošiem

Kopš 2012. gada janvāra trūcīgo cilvēku skaits Latvijā ir samazinājies par 50,5 tūkstošiem, liecina Labklājības ministrijas (LM) operatīvā informācija. Ja janvārī tas bija 8% no visiem Latvijas iedzīvotājiem, tad jau decembrī par trūcīgiem atzīti 5% cilvēku.

2012. gada decembrī trūcīgās personas statuss spēkā bija 109 595 cilvēkiem, kas ir par 50,5 tūkstošiem mazāk nekā 2012. gada janvārī, kad šāds statuss bija 160 110 cilvēkiem.

Trūcīgo cilvēku skaits Latvijā sāka sarukt kopš 2012.gada marta. Proti, 2012. gada februārī šāds statuss bija spēkā 160,6 tūkst. iedzīvotāju, bet martā – 159,4 tūkst. cilvēku. Arī turpmākajos mēnešos šis skaits samazinājies, līdz decembrī sasniedzis 109,6 tūkstošus cilvēku.

Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem 2012. gada decembrī izlietoti 4,47 miljoni latu, no kuriem aptuveni viens miljons latu bija nepieciešams garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu izmaksai, bet 1,5 milj. latu – dzīvokļu pabalstu izmaksai. Pārējiem sociālās palīdzības pabalstiem izlietoti 1,8 miljoni latu.

Centrālās statistikas pārvaldes pētījums „Par mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem 2011. gadā” liecina, ka jau 2011. gadā trūcīgāko mājsaimniecību ienākumi palielinājušies, pateicoties valsts un pašvaldību maksātajiem pabalstiem, pensijām un citiem sociālajiem transfertiem. Tas nozīmē – sociālā palīdzība tieši vistrūcīgākajiem cilvēkiem bija mērķtiecīga.

Lai trūcīgo cilvēku skaits turpinātu samazināties, LM 2013. gadā strādās pie sociālās drošības sistēmas attīstības atbilstoši pēckrīzes perioda vajadzībām, ka arī veicinās uz iekļaujošu izaugsmi vērstu nodarbinātības politiku un atbalstu ģimenēm ar bērniem.

LM plāno veikt virkni pasākumu, kas ļaus darbspējīgajiem iedzīvotājiem atgriezties darba tirgū un samazinās nepieciešamību vērsties pēc pašvaldību atbalsta GMI līmeņa nodrošināšanai. 2013. gadā paredzēts ieviest vairākus aktīvās nodarbinātības pasākumus, piemēram, reģionālās mobilitātes programmu „Darbs Latvijā”, atbalstu bezdarbniekiem ar atkarības problēmām, darbnīcas jauniešiem.

Sekmīgi īstenojot iepriekšminēto, LM prognozē, ka jau šogad pieaugs sociāli apdrošināto cilvēku skaits, palielināsies vidējā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu alga, paplašināsies atbalsts strādājošajiem ar bērniem, kas uzlabos iedzīvotāju materiālo situāciju.

Atgādinām, ka šogad stājušies spēkā vairāki pasākumi, kas uzlabo Latvijas iedzīvotāju sociālo drošību laikā, kad viņi nevar gūt ienākumus no darba. To skaitā ir dubultoti maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu izmaksu griesti, palielināts vecāku pabalsta minimālais apmērs. Tāpat cilvēkiem bezdarba periodā no 2013. gada bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods noteikts deviņu mēnešu garumā visiem saņēmējiem neatkarīgi no iepriekšējā apdrošināšanas iemaksu stāža.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26100727
[email protected]

Dalies ar ziņu