Skip to main content

Izmaiņas Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībā un zivsaimniecībā administrēšanas kārtībā

Šodien, 8. novembrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr.573 „Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai”.

Ņemot vērā fizisko personu datu aizsardzības aspektu un grozījumus Eiropas Komisijas (EK) regulu prasībās attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF), Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZF) līdzekļu saņēmējiem, izmaiņas noteikumos paredz, ka informācija par saņemto atbalstu publicējama tikai par juridiskām personām, biedrībām vai nodibinājumiem.

Lai atvieglotu finansu slogu atbalsta saņēmējiem un pēc iespējas maksimāli samazinātu finansu ietekmi uz atbalsta saņēmēja saimniecisko darbību, grozījumi saskaņā ar izmaiņām Civillikumā paredz, ka atbalsta saņēmējs par katru nokavējuma dienu maksā nokavējuma naudu – 6 procenti gadā – no neatmaksātās summas nevis par katru nokavējuma dienu 0,1 procenta apmērā no neatmaksātās summas kā tas bija līdz šim. Lai nodrošinātu vienlīdzības principu visiem atbalsta saņēmējiem, precizējumi noteikumos paredz, ka šo kavējuma naudas aprēķinu piemēro visiem atbalsta saņēmējiem, tostarp tiem Lauku atbalsta dienesta pieņemtajiem lēmumiem par neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu, kas pieņemti pirms šo grozījumu stāšanās spēkā.

Tāpat izmaiņas noteikumos paredz vairākus tehniskus grozījumus ELGF, ELFLA un EZF atbalstu administrēšanas kārtībā. Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Plašāka informācija pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67027622
[email protected]

 

Dalies ar ziņu