Skip to main content

Jaunajā mācību gadā IZM prioritāte ir mācību satura un pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveide

2014./2015.mācību gadā tiks paplašināts brīvpusdienu saņēmēju loks, nodrošināta svešvalodas apguve jau no 1.klases, pedagogu atalgojuma paaugstināšana, kā arī mācību satura un vides uzlabošana, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un nozares mērķtiecīga darba rezultāts izglītības sistēmas pilnveidošanā.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete: „Jaunā mācību gada prioritātes ir pēctecība mācību satura pilnveidošanā, mācību vides uzlabošanā un skolotāju darba atalgojuma paaugstināšanā. Šie ir svarīgi darbi, lai nodrošinātu arvien konkurētspējīgāku izglītību, kas ir pamats profesionālu speciālistu sagatavošanai nākotnē un valsts izaugsmei ilgtermiņā. Jaunajās politikas iniciatīvās plānots valsts atbalsts reemigrējušo bērnu integrācijai skolās, kā arī tiks turpināta latviešu valodas apguve diasporas skolās pasaulē. 2014.gadā mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēti 18,9 eiro uz vienu bērnu, kas ir krietni vairāk nekā iepriekšējos gados, tādējādi no vecāku pleciem noņemts slogs par mācību līdzekļu iegādi.”
 

Būtiskākais paveiktais izglītības satura un vides pilnveidošanā

No šī gada 1.septembra skolēni uzsāks pirmās svešvalodas apguvi jau no 1.klases. Kā pirmā svešvaloda pamatizglītības programmās noteikta viena no Eiropas Savienības oficiāli noteiktajām valodām. Šis ir svarīgs solis, lai uzlabotu jauniešu svešvalodas zināšanas un konkurētspēju darba tirgū nākotnē.

No šī mācību gada brīvpusdienas tiks nodrošinātas arī 3.klases skolēniem, līdz ar to turpmāk no valsts budžeta brīvpusdienas saņems vairāk nekā 61 tūkstotis skolēnu no 1.-3.klasei. Šī demogrāfijas atbalsta pasākuma nodrošināšanai no valsts budžeta 2014.gadā paredzēts finansējums 11 679 100 eiro apmērā. Vienlaikus vienam bērnam paredzētā valsts budžeta dotācija tiek palielināta no 1,14 eiro uz 1,42 eiro dienā.

Tiks turpināts iepriekšējā mācību gadā uzsāktais pilotprojekts par darba vidē balstītu mācību īstenošanu, iesaistot profesionālās izglītības iestādes, darba devējus un audzēkņus. Lai uzlabotu izglītojamo sasniegumus eksaktajos mācību priekšmetos, tiks izstrādāti diagnosticējošie darbi matemātikā 8.klasei un dabaszinātnēs 9.klasei, kuru norise tiks īstenota jau 2015.gada februārī.

Lai nodrošinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu IZM ir uzsākusi un turpinās diskusijas par jauna kompetenču pieejā veidota vispārējās izglītības satura izstrādi. Plānots nodrošināt jaunā uz kompetencēm balstīta pamatizglītības standarta projekta aprobāciju un pakāpenisku ieviešanu. Pārmaiņas plānotas gan pirmskolas, gan pamatizglītības, gan vidusskolas mācību saturā un kvalitātes monitoringa sistēmā.

IZM turpinās pilnveidot atbalsta iespējas, skolēniem, kuri ir atgriezušies no mācībām citā valstī (reemigrējuši), iekļauties Latvijas izglītības sistēmā. Atbalsta pasākumu kopums paredz valsts valodā organizētas individuālas mācību stundas mācību priekšmetos Latviešu valoda vai Literatūra, Latvijas vēsture, Sociālās zinības. IZM turpinās arī finansiāli atbalstīt latviešu valodas apgūšanu neformālajās jeb brīvdienu skolās. Šajā mācību gadā šādas iespējas tiks nodrošinātas gandrīz 100 skolās 22 pasaules valstīs.
 

Palielināts pedagogu atalgojums, norit darbs pie jauna atalgojuma modeļa izstrādes

Šis būs pirmais gads, kad skolu pedagogiem informācija par samaksu būs zināma jau pirms jaunā mācību gada sākuma. Ar 1.septembri tiks paaugstināta zemākā amata algas likme pedagogiem līdz 420 eiro, kā arī tiks nodrošināta visiem pedagogiem, kuri ir ieguvuši 3.,4., 5.kvalitātes pakāpi, piemaksa par iegūto kvalitātes pakāpi. Pedagogi saņems arī piemaksu 40% apmērā par papildu pienākumu un atbalsta pasākumu veikšanu.

Tāpat ministrija turpina pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveidi. IZM izstrādājusi pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa divus variantus – pāreju uz pilna laika darba slodzi un modeļa „Nauda seko skolēnam” pilnveidi. Lai nodrošinātu jaunā modeļa sekmīgu ieviešanu, IZM organizēs aprobācijas procesu, kas nozīmē, ka skolas varēs pašas iesaistīties labākā atalgojuma modeļa izstrādē un izvēlē. Vienlaikus ministrija arī strādā pie pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika.

Jaunajās politikas iniciatīvās IZM ir iesniegusi finansējuma pieprasījumu pedagogu turpmākai darba samaksas pakāpeniskai paaugstināšanai, kas būtu 10% gadā, šādā veidā izpildot pedagogu izvirzītās prasības.

Papildus informācija:
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa
Tālr.: 67047834, 67047804, 67047893
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu