Skip to main content

JL dome pieņem rezolūciju par nākamās valdības uzdevumiem

Partijas dome pieņēmusi rezolūciju „Par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta galvenajiem uzdevumiem nākamajiem četriem gadiem”, kurā JL izvirzījis galvenos nākamās valdības mērķus un veicamos darbus.

Savā rezolūcijā JL dome pauž stingru atbalstu politisko partiju apvienības VIENOTĪBA nominētajam Ministru prezidenta kandidātam Valdim Dombrovskim un Dombrovska mērķim izveidot tādu Ministru kabinetu, kas nostrādātu visu 10.Saeimas pilnvaru laiku.

„Tikai šādi iespējams īstenot JL politiskos mērķus – tautsaimniecības ilgtspējīgas izaugsmes atjaunošanu, jaunu darba vietu radīšanu, nacionālas un tiesiskas valsts stiprināšanu, korupcijas izskaušanu un stabilitātes nodrošināšanu valstī, ievērojot sociālo atbildīgumu un rūpes par cilvēkresursu atjaunošanu un tautas ataudzi,” norāda rezolūcijas autori.

JL rezolūcijā definēti arī svarīgākie nākamās valdības uzdevumi. „Topošās valdības galvenais uzdevums ir krīzes skartās ekonomikas atjaunošana un krīzes izraisīto seku novēršana, nodrošinot ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, starptautiskās konkurētspējas kāpināšanu, ekonomikas pārorientēšanu uz eksportu un jaunu darba vietu radīšanu,” teikts rezolūcijā.

„Nākamajai valdībai ir jāturpina pildīt vienošanās ar starptautiskajiem aizdevējiem, nodrošinot monetāro stabilitāti un pievienošanos eirozonai no 2014. gada 1. janvāra. Tāpat jāturpina arī strukturālās reformas valsts pārvaldē un valsts uzņēmumu pārvaldībā, jāpastiprina korupcijas un „ēnu” ekonomikas apkarošanas pasākumi un jāveicina zināšanu un jaunievedumu pielietošana visās tautsaimniecības nozarēs, jāceļ izglītības kvalitāte un jātiecas uz zinātnes un augstākās izglītības sinerģiju,” norāda JL.

Šī mērķa sasniegšanai JL dome aicina Dombrovski kā nākamo Ministru prezidentu apņemties turpināt un pilnveidot valdības politiku, veidojot aktīvu dialogu ar sabiedrību, lai nodrošinātu valdības pieņemto lēmumu caurskatāmību un savlaicīgu apspriešanu sabiedrībā, tādējādi veicinot sabiedrības iesaistīšanu un līdzdalību valstij un tautsaimniecībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.

Šo uzdevumu īstenošanai būtisks nosacījums ir visu politisko spēku kopīgs, atbildīgs darbs Latvijas labā, nodrošinot valsts stabilitāti un prognozējamību, tādēļ JL aicina visus 10.Saeimā pārstāvētos politiskos spēkus vienoties par konstruktīvu valdības un parlamenta sadarbību valstij un tautai kopīgu mērķu īstenošanai.

JL dome ir neatkarīga partijas lēmējinstitūcija, kurā darbojas partijas nodaļu un atbalsta grupu vadītāji, kā arī reģionu pārstāvji, kas saskaņā ar JL statūtiem, sniedz atzinumu par partijas dalību valdībā.

Dalies ar ziņu