Skip to main content

Kompensācijas Zolitūdes traģēdijā cietušajiem un bojā gājušo tuviniekiem izmaksās vairākas iestādes

Labklājības ministrija (LM) informē, ka Zolitūdes traģēdijā cietušie un bojā gājušo tuvinieki vienreizējās kompensācijas varēs saņemt no vairākām iestādēm.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksās vienreizējās kompensācijas:
• 5000 latu (7115 euro) apmērā cietušajam cilvēkam, kurš ir saņēmis neatliekamo medicīnisko palīdzību vai ievietots stacionārā;
• 10 000 latu (14 230 euro) apmērā par katru bojā gājušo cilvēku. Šo kompensāciju varēs saņemt bojā gājušā cilvēka laulātais un bērni vai mazbērni, ja bērnu nav. Ja bojā gājušajam cilvēkam bērnu un mazbērnu nav, tad kompensāciju saņems laulātais un vecāki vai vecvecāki, ja vecāku nav. Kompensāciju minētajiem cilvēkiem izmaksās vienādās daļās.

Cilvēki iesniegumu vienreizējās kompensācijas saņemšanai VSAA varēs iesniegt līdz 2014.gada 1.jūnijam.

Kompensācijas bojā gājušo cilvēku tuviniekiem VSAA izmaksās iespējami drīz, bet ne ātrāk kā divu mēnešu laikā pēc iesnieguma pieņemšanas. Šāda izmaksu kārtība ir saistība ar VSAA nepieciešamību pārliecināties par cilvēku identitāti. Proti, situācijās, kurās VSAA no iedzīvotāju reģistra datiem iegūs nepārprotamu pārliecību par pabalsta saņēmējiem, izmaksas veiks nekavējoties. Savukārt sarežģītākos gadījumos kompensācijas izmaksās tikai pēc tam, kad būs iegūts apliecinājums par cilvēku loku, kuriem ir tiesības uz kompensāciju.

Kompensācijas traģēdijā cietušajiem cilvēkiem VSAA izmaksās ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma pieņemšanas.

Rīgas Domes Labklājības departaments izmaksās vienreizējo pabalstu:
10 000 latu (14 228,72 euro) apmērā bojā gājušās personas laulātajam un lejupējiem radiniekiem (bērniem, ja bērnu nav mazbērniem). Bet, ja lejupējo radinieku nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem (vecākiem, vecvecākiem).
5 000 latu (7114,36 euro) apmērā cietušajai personai, kurai traģēdijas rezultātā radušies medicīniskajā dokumentācijā fiksēti smagi veselības traucējumi, un kurai ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu ir noteikts darbspējas zaudējums no astoņdesmit līdz simts procentu apmērā (piešķirta I invaliditātes grupa) vai noteikts darbspējas zaudējums no sešdesmit līdz septiņdesmit deviņiem procentiem (piešķirta II invaliditātes grupa).

Lai saņemtu vienreizēju pabalstu 10 000 latu apmērā cilvēkam jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā (Rīga, Baznīcas iela19/23) viena gada laikā pēc bojā gājušā cilvēka nāves. Jāiesniedz iesniegums par pabalsta vai tā daļas piešķiršanu, norādot pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontu kredītiestādē, bojā gājušās personas vārdu, uzvārdu un miršanas datumu; kā arī bojā gājušā miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.

Lai saņemtu vienreizēju pabalstu 5000 latu apmērā, pabalsta pieprasītājs ne vēlāk kā viena gada laikā pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma izdošanas Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz: iesniegumu, kurā norāda pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma pabalsta summa; Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma kopiju, uzrādot oriģinālu.

Pabalstus izmaksās viena mēneša laikā pēc dokumentu iesniegšanas.

Savukārt Juridiskās palīdzības administrācija Zolitūdes traģēdijā cietušajiem nodrošina valsts nodrošināto juridisko palīdzību civiltiesiska rakstura strīdos (piemēram, nodarītā kaitējuma piedziņai civilprocesuālajā kārtībā). Lai saņemtu juridisko palīdzību, ar iesniegumu jāvēršas Juridiskās palīdzības administrācijā, Pils laukumā 4, Rīgā. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iespējams zvanīt uz administrācijas bezmaksas informatīvo tālruni 80001801 vai rakstīt uz elektroniskā pasta adresi [email protected].

2. Ja iesniedzējs ir atzīstams par cietušo, kas saņēmis neatliekamo medicīnisko palīdzību vai ievietots stacionārā (kā to paredz MK 11.12.2013. rīkojuma Nr. 610 1.1.apakšpunkts), tad viņš var iesniegt VSAA iesniegumu tikai par MK 11.12.2013. rīkojuma Nr. 610 1.1.apakšpunktā paredzētās kompensācijas piešķiršanu. Savukārt par citiem zaudējumiem (morālo vai mantisko kaitējumu, piemēram, nozaudētas vai gājušas bojā personiskās mantas), atlīdzinājums ir jāpieprasa attiecīgā kriminālprocesa ietvaros, iesniedzot policijai kompensācijas pieteikumu.

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību kriminālprocesā personām, kuras atzītas par cietušajiem ar kriminālprocesa virzītāja lēmumu, nodrošina Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Tām personām, kurām valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība (pārstāvība) nepieciešama kriminālprocesā, ar lūgumu par pārstāvības nodrošināšanu ir jāvēršas pie konkrētā kriminālprocesa virzītāja.

Papildu valsts nodrošinātām iespējām – advokātu sarakstu, kuri bez atlīdzības sniedz juridiskās konsultācijas Zolitūdes traģēdijā cietušajiem, var atrast advokatūras mājas lapā www.advokatura.lv.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

Dalies ar ziņu