Skip to main content

Latvija iesniegs četrus pieteikumus UNESCO svinamo dienu kalendāram

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) svinamo dienu kalendāram 2012. – 2013. gadā no Latvijas tiks pieteikti četri notikumi: ķīmiķa Paula Valdena 150 gadu jubileja 2013. gadā; Rīgas Tehniskās universitātes 150 gadu jubileja 2012. gadā; prozaiķa un dramaturga Rūdolfa Blaumaņa 150 gadu jubileja 2013. gadā; komponista Jāzepa Vītola 150 gadu jubileja 2013. gadā. Tāds lēmums pieņemts trešdien, 22. decembrī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asamblejas sēdē, kas notika Latvijas Republikas (LR) Kultūras ministrijā.

UNESCO LNK Asambleja sanāca uz savu pirmo sēdi jaunā sastāvā. To atklāja UNESCO LNK prezidente – kultūras ministre Sarmīte Ēlerte un Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, kurš bija UNESCO LNK prezidents no 2008. gada 12. maija līdz 2010. gada 1. decembrim. Ar uzrunu uzstājās arī UNESCO LNK viceprezidents LR ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis un UNESCO LNK viceprezidents LR izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks.

„UNESCO vārds ar Latviju arvien vairāk saistās, aktualizējot organizāciju programmu un normatīvo instrumentu lomu mūsu pašu nacionālo interešu aizstāvībā un stiprināšanā dazādās jomās. Arī UNESCO LNK nav vienas nozares dominance, tā uzsver gan kultūru, gan izglītību, gan zinātni, gan informāciju un komunikāciju, un vispārējs sabiedrības ieguvums ir spēja ieraudzīt un paņemt savas vērtības katrā no tām. Tādēļ aicinu visus UNESCO LNK locekļus, kuri pārstāv plašu dažādu kompetenču jomas UNESCO mandāta jaunājumos, mūsu turmpākajā kopīgajā darbā katram dot savu ieguldījumu, lai Latvijai veidotos arvien jauni savas labās pieredzes stāsti ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sabiedrības labklājības, līdztiesības un savstarpējas cieņas sekmēšanai Latvijā,” uzrunā Asamblejai teica kultūras ministre Sarmīte Ēlerte.

Lēmumu par to, vai Latvijas priekšlikumi UNESCO kalendāram tiks apstiprināti, pieņems UNESCO Ģenerālā konference tās 36. sesijā kas notiks 2011. gada novembrī.

Līdz šim UNESCO savā svinamo dienu kalendārā ir iekļāvusi Cēsu pilsētas 800. gadadienu un tās svinības 2006. gadā, kā arī X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku svinības un to 50. gadadienu 2010. gadā.

UNESCO reizi divos gados izskata dalībvalstu pieteikumus un veido savu svinamo dienu sarakstu jeb kalendāru, iekļaujot tajā notikumus un pasākumus no visas pasaules, kas nākamajā divgadē paredzēti UNESCO dalībvalstīs un tiks atzīmēti, veicinot izpratni par pasaules kultūras daudzveidību un tās vērtību. Organizācija tādējādi piekrīt tam, ka šie notikumi tiek asociēti ar UNESCO vārdu un līdz ar to gūst plašu starptautisku uzmanību. Ik reizi katra dalībvalsts var pieteikt ne vairāk kā četrus notikumus.

„UNESCO ir svarīgi, ka tās dalībvalstis ne tikai apzina savu mantojumu kultūrā, zinātnē, izglītībā u.c. jomās, bet aktīvi iesaistās šī mantojuma saglabāšanā un pārmantošanā, nodrošinot valsts un sabiedrības atbalstu tā tālākai attīstībai. Mēs ceram, ka UNESCO izrādīs atzinību mūsu izvirzītajām jaunajām nominācijām, jo šāds novērtējums piesaistīs visas pasaules uzmanību un stiprinās mūsu pašu pārliecību par nepieciešamību apzināties savas vērtības un ieguldījumu kādas konkrētas jomas attīstībā,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

UNESCO LNK Asamblejas sēdē tika apstiprināts arī tās jaunais sastāvs un UNESCO LNK nolikums, apspriesti UNESCO un UNESCO LNK darbības virzieni un galvenās aktivitātes 2011. gadā, kas arī turpmāk stiprinātu UNESCO un UNESCO LNK pienesumu, klātbūtni un nozīmi būtisku ar izglītību, zinātni, kultūru, komunikāciju un informācijas jomu saistītu jautājumu attīstībā Latvijā.

UNESCO ir 1945. gadā dibināta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) specializētā aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos, lielākā ANO sistēmas organizācija, kuras darbā šobrīd piedalās 193 pasaules valstis un septiņas asociētās valstis. UNESCO galvenie uzdevumi ir veicināt miera kultūru pasaulē, izglītības pieejamību un kvalitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, informācijas pieejamību, nabadzības mazināšanu, kā arī sniegt dalībvalstīm atbalstu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā caur zināšanu mobilizāciju un jēgpilnu to izmantošanu.

1992. gadā dibināta UNESCO LNK, kas darbojas kā atvasināta publisko tiesību juridiska persona LR Ministru kabineta pārraudzībā, un tās mērķis ir stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmēt sabiedrības labklājību, tās locekļu līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā.

UNESCO LNK Asambleja ir tās augstākā lēmējinstitūcija, kas uz sēdi sanāk vismaz divas reizes gadā. Tajā saskaņā ar jauno likumu par UNESCO LNK (stājies spēkā 1. decembrī) darbojas 21 valsts un nevalstisko organizāciju deleģēts pārstāvis, aptverot gan valsts, gan nevalstisko sektoru ar UNESCO darbību saistītos jautājumos un tādējādi veidojot unikālu platformu sadarbībai un kopīgam darbam Latvijas interešu pārstāvībai izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas jomā UNESCO mandāta ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
[email protected]

Dalies ar ziņu