Skip to main content

MK sēdē apstiprināts valsts budžeta 2014. gadam sagatavošanas grafiks

Otrdien, 29. janvārī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināts MK rīkojuma projekts par vidēja termiņa budžeta ietvara 2014., 2015. un 2016. gadam, kā arī valsts budžeta likumprojekta 2014. gadam sagatavošanas grafiku, vienlaikus atzīstot par spēku zaudējušu MK 2012. gada 12. decembra rīkojumu. Precizēts grafika projekts tika sagatavots atbilstoši MK sēdē uzdotajam, rīkojuma projektā nosakot aktualizētus sagatavošanas termiņus un paredzot abu likumprojektu iesniegšanu Saeimā šā gada 27. septembrī.

Ņemot vērā, ka Fiskālās disciplīnas likums (FDL), ko plānots Saeimā trešajā galīgajā lasījumā apstiprināt 31. janvārī, paredz jaunu normu ieviešanu vidēja termiņa budžeta plānošanā, ir nepieciešams pietiekams pārejas periods FDL normu praktiskai ieviešanai. Papildus tam makroekonomiskā attīstības ietvara sagatavošana rudenī ļaus precīzāk novērtēt ekonomikas attīstību 2013. gadā, kas tiešā veidā ietekmē arī iekšzemes kopprodukta (IKP) prognozes nākamajos gados.

Vienlaikus atbilstoši Stabilitātes un izaugsmes pakta un tajā ietilpstošo regulu prasībām, kā arī tā ieviešanas vadlīnijām (Code of Conduct) līdz šā gada 30. aprīlim tiks sagatavota un Eiropas Komisijai iesniegta Latvijas Konverģences programma 2013. – 2016. gadam, kuras ietvaros tiks sagatavotas vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju prognozes 2014., 2015. un 2016. gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi, fiskālās politikas prioritāšu un vispārējās valdības budžeta finansiālās bilances apjoma mērķi.

Nr.
p.k.
Pasākums
Izpildītāji
Termiņš
1.
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes 2014., 2015. un 2016.gadam noteikšana, saskaņošana ar ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) un iesniegšana Ministru kabinetā
Finanšu ministrija sadarbībā ar pārējām ministrijām
2013.gada 4.marts
2.
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes 2014., 2015. un 2016.gadam apstiprināšana, bāzes izdevumos neiekļauto ministriju iesniegto pasākumu saraksta izskatīšana
Ministru kabinets
2013.gada 5.marts
3.
Latvijas Konverģences programmas 2013. – 2016. gadam apstiprināšana (vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju prognožu 2014., 2015. un 2016.gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķu,  fiskālās politikas prioritāšu un vispārējās valdības budžeta finansiālās bilances apjoma mērķa apstiprināšana)
Ministru kabinets
2013.gada 29.aprīlis (ārkārtas sēde)
4.
Ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā jaunās politikas iniciatīvas (turpmāk – JPI)
Ministrijas
2013.gada 3.jūnijs
5.
Vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju prognožu 2014., 2015. un 2016.gadam, kā arī ieņēmumu prognožu un vispārējās valdības budžeta finansiālās bilances apjoma mērķa (sadalījumā pa valdības līmeņiem) 2014., 2015. un 2016.gadam sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
Finanšu ministrija
2013.gada 29.jūlijs
 
6.
JPI izvērtēšana un informatīvā ziņojuma iesniegšana Ministru kabinetā
 
Finanšu ministrija sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru
2013.gada 29.jūlijs
 
7.
Vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju prognožu 2014., 2015. un 2016.gadam, ieņēmumu prognožu un vispārējās valdības budžeta finansiālās bilances apjoma mērķa (sadalījumā pa valdības līmeņiem) 2014., 2015. un 2016.gadam apstiprināšana
Ministru kabinets
2013.gada 30.jūlijs
 
8.
Diskusijas un lēmuma pieņemšana par valsts budžeta JPI vai optimizācijas pasākumiem 2014., 2015. un 2016.gadam, ņemot vērā apstiprinātās valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes
Ministru kabinets
2013.gada 30.jūlijs
8.augusts (ārkārtas sēde)
9.
Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2014., 2015. un 2016.gadam aprēķināšana un iesniegšana Finanšu ministrijā
Ministrijas
2013.gada 9.augusts
10.
Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma aprēķināšana 2014., 2015. un 2016.gadam un iesniegšana Ministru kabinetā
Finanšu ministrija
2013.gada 12.augusts
11.
Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2014., 2015. un 2016.gadam apstiprināšana
 
Ministru kabinets
2013.gada 13.augusts
12.
Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
Ministrijas
2013.gada 30.augusts
13.
Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2014., 2015. un 2016.gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijā
Ministrijas
2013.gada 2.septembris
14.
Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšana
Ministru kabinets
2013.gada 10.septembris, 17.septembris
15.
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības domstarpību un vienošanās protokola projekta izskatīšana Ministru kabineta paplašinātajā komitejas sēdē
Ministru kabinets
2013.gada 23.septembris
16.
Likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un paskaidrojumu iesniegšana Ministru kabinetā
Finanšu ministrija
2013.gada 23.septembris
17.
Likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un paskaidrojumu iesniegšana Ministru kabinetā
Finanšu ministrija
2013.gada 23.septembris
18.
Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam", likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un paskaidrojumu apstiprināšana
Ministru kabinets
2013.gada 24.septembris
19.
Likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam”, likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam”, pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes), paskaidrojumu un Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības domstarpību un vienošanās protokola iesniegšana Saeimā
Ministru kabinets
2013.gada 27.septembris

Rīkojuma projekts un pielikums ar grafiku ir pieejams MK mājaslapā.

Informācijas sagatavotājs:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu