Skip to main content

Paātrinās pārkāpumu identificēšanu iepirkumu jomā

Lai iespējami ātri spētu identificēt pārkāpumus iepirkumu jomā un izvairīties no neattiecināmo izmaksu rašanās, paplašinās to institūciju loku, kam ir tiesības veikt iepirkumu pirmspārbaudes Eiropas Savienības (ES) fondu projektos.

To paredz otrdien, 30. augustā, Ministru kabineta sēdē apstiprinātie Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par kārtību, kādā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

Šobrīd Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) pirmspārbaudes veic aptuveni 3% no iepirkumiem ES fondu projektu ietvaros. Tas nav pietiekami, taču IUB esošās administratīvās kapacitātes ietvaros ir ierobežotas iespējas veikt pirmspārbaudes lielākam iepirkumu skaitam. Tādējādi pastāv risks, ka netiek izmantota iespēja preventīvi norādīt uz iepirkumu kļūdām un izvairīties no neattiecināmo izmaksu rašanās.

Līdz ar to grozījumi paredz paplašināt to institūciju loku, kam ir tiesības veikt iepirkumu pirmspārbaudes, nosakot sekojošu atbildības sadalījumu:

• IUB 100% apmērā veic iepirkumu pirmspārbaudes lielo projektu ietvaros (projekti, kuru kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz 50 miljonus eiro), kā arī izlases veidā veic to iepirkumu pirmspārbaudes, kuros paredzētā publisko būvdarbu līguma summa pārsniedz vienu miljonu latu vai par kuriem jāpublicē paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī;

• atbildīgās iestādes (ministrijas) vai sadarbības iestādes (aģentūras) izlases veidā veic pārējo iepirkumu pirmspārbaudes (pašvaldību, valsts pārvaldes iestāžu, komersantu veikto iepirkumu pirmspārbaudes).

Tāpat līdz ar grozījumiem IUB ir noteikts pienākums sniegt metodoloģisko atbalstu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm tām uzticēto jauno funkciju veikšanai. IUB būs jāizstrādā iepirkumu pirmspārbaužu veikšanas metodika un jāpārliecinās par metodikas pielietošanu praksē, kā arī regulāri jāorganizē sanāksmes par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanā konstatētajiem problēmjautājumiem ar mērķi vienoties par to risinājumiem un veicināt vienotu pieeju problēmjautājumu risināšanai.

Līdz ar grozījumos būs noteikts arī maksimālais termiņš līguma par projekta īstenošanu noslēgšanai. Pēc finansējuma saņēmēja pieprasījuma atbildīgā iestāde (ministrija) vai sadarbības iestāde (aģentūra) līguma slēgšanas termiņu varēs pagarināt līdz 60 darba dienām. Ja finansējuma saņēmējs nenoslēgs līgumu ar atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi līdz iestādes lēmumā norādītajam termiņam, līgums ar finansējuma saņēmēju vairs netiks slēgts.

Ar grozījumiem tiek precizētas arī ES fondu vadībā iesaistītās atbildīgās iestādes, ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas reorganizāciju ar 2011. gada 1. janvāri.

Detalizētu noteikumu projektu skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Beļkeviča
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu