Skip to main content

Partijas Vienotība domes nolikums

1. Saskaņā ar partijas statūtiem, Dome ir partijas VIENOTĪBA (turpmāk tekstā – partija) pārvaldes institūcija, kuru veido partijas biedri, kuri ir Saeimas vai Eiropas Parlamenta deputāti, Ministru kabineta locekļi, pašvaldību domju priekšsēdētāji, valdes, revīzijas un ētikas komisijas locekļi, nodaļu vadītāji (tajā skaitā jaunatnes nodaļas vadītājs), un nodaļu pārstāvji, kuru pārstāvniecību proporcionāli nodaļas lielumam nosaka šis nolikums, valdes apstiprināto darba grupu vadītāji un to vietnieki un partijas ģenerālsekretārs.

2. Saskaņā ar partijas statūtiem, Dome:
2.1. apstiprina nolikumu, kas nosaka deputātu kandidātu izvirzīšanas procedūru Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām;
2.2. apstiprina valdes sagatavotos deputātu kandidātu sarakstus Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
2.3. apstiprina priekšvēlēšanu programmu Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
2.4. sniedz valdei konsultatīvu atzinumu par iesaistīšanos ministru kabinetā vai par izstāšanos no tā;
2.5. pēc valdes priekšlikuma nosaka kongresa delegātu pārstāvniecības kārtību.

3. Dome:
3.1. apspriež būtiskus partijas darbības programmas un organizācijas jautājumus un pieņem valdes sagatavotas politiskas vadlīnijas partijas mērķu un uzdevumu īstenošanai, kā arī ierosina izskatīt jautājumus sapulcē, kongresā, valdē un partijas Saeimas frakcijā;
3.2. sekmē informācijas un viedokļu apmaiņu starp nodaļām, valdi, ministriem, Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību deputātiem;
3.3. iesaista partijas darbā un lēmumu pieņemšanā partijas biedrus no novadiem, sekmē biedru skaita palielināšanos.

4. Domes darbu vada Domes priekšsēdētājs vai tā vietnieks, kurus aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu uz diviem gadiem ievēl partijas kongress vai sapulce. Domes priekšsēdētāja un tā vietnieka kandidatūru izvirzīšanas kārtību nosaka partijas valde.

5. Domes sēdes ne retāk kā reizi divos mēnešos sasauc un vada Domes priekšsēdētājs vai tā vietnieks. Domes priekšsēdētājs un tā vietnieks var vienojoties pilnvarot citu Domes locekli vadīt tās sēdes. Domes sēdes norises laiks un vieta ir jānosaka un jāizsludina ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Domes sēdes. Domes priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas Domes sēdes, kuru norises laiks un vieta ir jānosaka un jāizsludina ne vēlāk kā 24 stundas pirms Domes sēdes.

6. Domes sēdes darba kārtību pēc priekšsēdētāja vai tā vietnieka priekšlikuma apstiprina pati Dome. Ierosināt iekļaut jautājumus Domes darba kārtībā tiesības ir Domes priekšsēdētājam, tā vietniekam, valdei, ne mazāk kā 5 Domes locekļiem.

7. Nodaļu pārstāvniecību Domē nosaka šādi: nodaļas, kurās ir līdz 30 biedriem, pārstāv nodaļas vadītājs; nodaļas, kurās ir vairāk par 30 biedriem, pārstāv nodaļas vadītājs un viens pārstāvis no katriem trīsdesmit nodaļas biedriem, bet ne vairāk kā 15 pārstāvji no vienas nodaļas. Nodaļas pārstāvjus Domē izvirza nodaļas sapulce.

8. Ja Domes sēdē nevar piedalīties nodaļas vadītājs, nodaļas valde vai sapulce izvirza domē citu nodaļas biedru.

9. Domes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā trešā daļa no tās locekļiem. Dome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Domes sēdes ir atklātas visiem biedriem, ja Dome nelemj par slēgtas sēdes vai slēgtas tās daļas noturēšanu.

10. Domes locekļu saziņai pastāv elektroniskās sarakstes adrese [email protected] uz kuru nosūta informāciju Domes locekļiem. Domes lēmumus var pieņemt elektroniski, nosakot balsojuma laiku ne mazāku par divdesmit četrām stundām. Domes priekšsēdētājs nosaka elektroniskā balsojuma kārtību un nosūta balsojuma rezultātu protokolu Domes locekļiem

ATBALSTĪTS partijas VIENOTĪBA
26.11.2012. valdes sēdē