Skip to main content

Vienotības ētikas nolikums

Visbiežāk nesaskaņas atrisinām savstarpēju sarunu ceļā. Taču, ja nepieciešams pavērtēt no malas kāda biedra rīcības atbilstību partijas pamatprincipiem, mērķiem, programmai un ētikas normām, aicinām vērsties Ētikas komisijā ([email protected]).

Aicinām politiskās partijas VIENOTĪBA biedrus iespējamo domstarpību gadījumos savlaicīgi vērsties Ētikas komisijā, lai kopīgiem spēkiem rastu labāko risinājumu un nepieļautu konfliktsituāciju rašanos.

Politiskās partijas VIENOTĪBA
ĒTIKAS KODEKSS

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Ētikas kodekss, balstoties uz demokrātiskā sabiedrībā pastāvošiem ētikas principiem un ētikas normām, nosaka partijas biedru uzvedības pamatprincipus un normas, kuras jāievēro gan savstarpējā saskarsmē ar partijas biedriem partijā, gan reprezentējot partiju sabiedrībā, vai paužot savu viedokli sabiedriskajos medijos.

1.2. Ētikas kodekss ir partijas darba organizācijas sastāvdaļa. Tas ir saistošs visiem tās biedriem un partijas izvīrzītajām amatpersonām

1.3. Ētikas komisijas locekļi nevar vienlaicīgi būt partijas valdes un revīzijas komisijas locekļi.

2. Ētiskas uzvedības pamatprincipi

2.1. Būt Latvijas Republikas patriotam. Aizstāvēt un kopt demokrātiju, tiesiskumu, latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu un vienīgo oficiālo valodu, parlamentārismu, īstenojot visu cilvēku vienlīdzību likuma priekšā.

2.2. Godāt latviešu kultūru un Latvijas kultūru, vienlaikus ar cieņu izturoties pret citām kultūrām.

2.3. Pildīt dotos solījumus, būt atbildīgam par savu rīcību, tajā skaitā ievērot šo kodeksu.

2.4. Nemelot un nesagrozīt tādus faktus profesionālajā un personiskajā jomā, kas varētu ietekmēt politisko darbību partijā.

2.5. Izvairīties no augstprātības, ievērot demokrātisma normas un koleģialitāti.

2.6. Atturēties tieši vai netieši pieņemt dāvanas vai atlaides, kas varētu ietekmēt politisko lēmumu pieņemšanu.

2.7. Prast atzīt un labot savas kļūdas un nepareizu rīcību, atvainoties par neētisku rīcību.

2.8. Nepaust un neatbalstīt ideoloģiskus uzskatus, kas vērsti uz rases, reliģijas, etniskās grupas nomelnošanu vai arī rasu vai etniskā naida kurināšanu.

2.9. Publiskos izteikumos ( TV, radio, interneta blogos, diskusiju un sarunu portālos, intervijās ) izvairīties no vārdiem un žestiem, kas var būt aizskaroši; nelietot apvainojošus izteicienus un neveicināt rīcību, kas sabiedrībā var tikt uztverta kā pretlikumīga darbība vai partijas reputāciju graujoša.”

2.10. Kopt savu runas un valsts valodas prasmi.

2.11. Nepieļaut personisko, partijas vai valsts interešu konfliktu, izvairīties no situācijām, kas sabiedrībā var radīt aizdomas par šāda konflikta pastāvēšanu.

2.12. Neaizskart personas godu un nepazemot otru, neizturēties ciniski pret cita vēlmēm, uzskatiem un vajadzībām.

2.13. Politiskās partijas finansēšanas jomā uzturēt atklātību, neuzņemties slepenībā paturamas saistības, nepieļaut interešu konfliktus.

2.14. Politiskās partijas finansēšanas jomā neuzņemties saistības, kas nav savienojamas ar šajā kodeksā ietvertajiem principiem.

2.15. Neizmantot piederību partijai personiska materiāla labuma gūšanai veidā, kas ir pretrunā ar šī kodeksa principiem.

2.16. Ievērot iekšējo partijas disciplīnu, respektējot partijas institūciju pieņemtos lēmumus, nepārstāvēt partiju dažādu politisku jautājumu risināšanā tās vārdā bez atbilstošas partijas institūcijas pilnvarojuma.

3. Ētikas komisijas reglaments

3.1. Iesniegumu iesniegšanas kārtība Ētikas komisijā:

3.1.1. Iesniegumus Ētikas komisijā iesniedz rakstveidā (rokrakstā vai datorrakstā ) parakstītus ar pašrocīgu iesniedzēja parakstu vai drošu elektronisko parakstu.

3.1.2. Iesniegumu, kurš ievietots aizlīmētā aploksnē ar atzīmi “Iesniegums Ētikas komisijai”, iesniedz partijas “Vienotība” biroja sekretariātā. Biroja sekretariāts neatvērtu aploksni ar iesniegumu nodod Ētikas komisijas priekšsēdētājam iesnieguma izskatīšanai Ētikas komisijas sēdē.

3.1.3. Iesniegumu var nosūtīt elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz Ētikas komisijas e-pasta adresi [email protected].

3.1.4. Ētikas komisijā netiek izskatīti partijas biedru iesniegumi, kas pēc būtības nesatur ētiska rakstura pārkāpumus. Ētikas komisija neskata anonīmus iesniegumus.

3.1.5. Ētikas komisijas priekšsēdētājs sasauc Ētikas komisijas sēdi ne vēlāk, kā vienas nedēļas laikā, skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas.

3.1.6. Ētikas komisijas lietvedība ( saņemtie iesniegumi, komisijas sēžu protokoli, audioieraksti, komisijas pieņemtie lēmumi un citi dokumenti ) glabājas partijas „Vienotība” birojā.

3.1.7. Ētikas komisijas locekļiem ir pienākums apmeklēt Ētikas komisijas sēdes un piedalīties komisijas darbā, apspriežot sēdē izskatāmos jautājumus, un, paužot savu viedokli, balsot ”Par”, ”Pret” vai „Atturas” par jautājumiem, kuru izlemšanai ir nepieciešams komisijas balsojums. Ja Ētikas komisijas loceklis neattaisnotu iemeslu dēļ nav piedalījies trīs komisijas sēdēs, tad minētais komisijas loceklis tiek uzskatīts, kā savu darbu Ētikas komisijā pārtraucis, un viņa vietā par Ētikas komisijas locekli kļūst Ētikas komisijas vēlēšanās (partijas kongresā vai pilnsapulcē) nākamais visvairāk balsu ieguvušais Ētikas komisijas locekļa kandidāts.

3.2. Ētikas komisijas rīcība izskatot iesniegumus

3.2.1. izskata rakstveida iesniegumus par Ētikas kodeksa pārkāpumiem un pieņem atbilstošus lēmumus;

3.2.2. analizē ētiska rakstura konfliktus;

3.2.3. sniedz konsultācijas biedriem ētikas jautājumos;

3.2.4. izsaka brīdinājumus par Ētikas kodeksa pārkāpumiem;

3.2.5. sniedz partijas valdei rekomendējošus lēmumus par biedru izslēgšanu no partijas, brīdinājumu izteikšanu par ētiska rakstura pārkāpumiem, liegumu uz laiku ieņemt partijā vēlētus amatus, kā arī citas rekomendācijas, kuras ir apstiprinātas Ētikas komisijas sēdēs.

3.2.6. Ētikas komisija lēmumus pieņem, izskatot valdes, revīzijas komisijas, partijas priekšsēdētāja, biedru vai sabiedrības pārstāvju iesniegumus. Izskatot biedru iesniegumus, Ētikas komisija ir tiesīga lūgt partijas institūciju viedokli. Ētikas komisija ir lemttiesīga, ja sēdes sākumā ir reģistrēti ne mazāk kā pieci Ētikas komisijas locekļi, tajā skaitā Ētikas komisijas priekšsēdētājs, vai viņa prombūtnes laikā ,priekšsēdētāja nozīmēts vietnieks.

3.2.7. Ētikas komisija par iespējamiem Ētikas kodeksa pārkāpumiem lemj Ētikas komisijas sēdes slēgtajā daļā, nepiedaloties citām personām.

3.2.8. Ētikas komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē ,atklāti balsojot, ar balsu vairākumu, komisijas sēdē piedaloties ne mazāk kā 5 (pieciem) Ētikas komisijas locekļiem.

3.2.9. Balsojums nav izpaužams. Komisijas lēmumus paraksta visi balsojušie komisijas locekļi. Jebkurš komisijas loceklis var vienas nedēļas laikā, kopš lēmuma pieņemšanas, pievienot rakstveidā savu viedokli par šo lēmumu.

3.2.10. Ētikas komisijas sēdes un tās lēmumi ir konfidenciāli. Par lēmuma publiskojamo daļu un apjomu Ētikas komisija lemj atsevišķi par katru pieņemto lēmumu;

3.3. Iesniegumu izskatīšanas termiņi

3.3.1. Ētikas komisija izskata no partijas biedriem saņemtos iesniegumus un pieņem lēmumus ne vēlāk kā viena mēneša laikā, skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas.

3.3.2. Sabiedrības pārstāvju iesniegumus Ētikas komisija izskata, ja par to nobalso komisijas locekļu vairākums. Ja komisija nolemj izskatīt sabiedrības pārstāvju iesniegumu, lēmumu pieņem ne vēlāk kā četru mēnešu laikā.

3.4. Ētikas komisijas lēmumi

3.4.1. Ētikas komisijas valdes, revīzijas komisijas, partijas priekšsēdētāja un biedru iesniegumu izskatīšanas rezultātā pieņemtie lēmumi ir rekomendējoši, izņemot gadījumu, kad biedrs lūdzis pats sniegt atzinumu par sevi. Lēmumu aprite ir šāda:

3.4.2. valdes, revīzijas komisijas un partijas priekšsēdētāja iesniegumu izskatīšanas rezultātā pieņemto lēmumu publiskojamo daļu Ētikas komisija nodod iesniedzējam un valdei;

3.4.2. biedru iesniegumu izskatīšanas rezultātā pieņemtos lēmumus publiskojamo daļu Ētikas komisija nodod partijas birojam, kas tos nosūta uz iesniedzēja un biedra, kura rīcība izvērtēta, elektroniskā pasta adresi, vai, ja tādas nav, partijas biedru reģistrā norādīto pasta adresi. Pasta sūtījuma gadījumā lēmums uzskatāms par saņemtu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

3.4.3. Ētikas komisijai ir tiesības lemt par lēmumu un brīdinājumu publiskošanu. Ētikas komisijas vispārēja rakstura konsultatīvus atzinumus un aicinājumus komisija nodod partijas birojam, kas tos publisko partijas interneta vietnē.

3.5. Ētikas komisijas sēdes un to norises kārtība

3.5.1. Ētikas komisijas sēdes ir slēgtas. Ētikas komisija katru reizi īpaši lemj par tajā uzaicināmajām personām.

3.5.2. Ētikas komisijas loceklis pats var iesniegt iesniegumu izskatīšanai Ētikas komisijā. Lai komisija iesniegumu pieņemtu izskatīšanai, nepieciešams Ētikas komisijas vairākuma lēmums. Ētikas komisija izskata iesniegumus, kuros minētie notikumi ir notikuši pēc tās locekļu ievēlēšanas partijas kongresā vai pilnsapulcē.

3.5.3. Saņemot iesniegumu, Ētikas komisija lemj par tā pieņemšanu izskatīšanai. Pēc pieņemšanas izskatīšanai Ētikas komisija, ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā, nosūta rakstveida uzaicinājumu biedram ierasties uz nākamo ētikas komisijas sēdi, lai sniegt paskaidrojumus. Biedra pienākums ir rakstveidā informēt Ētikas komisiju, ja objektīvu iemeslu dēļ paskaidrojumu sniegšanai nepieciešams ilgāks laiks.

3.5.4. Ja objektīvu iemeslu dēļ uzaicināšana uz sēdi nav iespējama (biedram ir pārvietošanās grūtības, pārejoša darbnespēja, biedrs ilgstoši vai pastāvīgi dzīvo vai strādā citā valstī), komisija var nolemt ar biedru sazināties ar elektroniskā pasta starpniecību;

3.5.5. Ja biedrs, kurš ir uzaicināts uz Ētikas komisijas sēdi sniegt paskaidrojumus, neierodas un nav sniedzis rakstveida atbildi uz Ētikas komisijas uzaicinājumu, tad komisija izskata attiecīgo iesniegumu bez biedra klātbūtnes.

3.5.6. Ētikas komisija var nolemt pilnvarot Ētikas komisijas locekli vai citu partijas biedru atsevišķu, sēdē izskatāmu, jautājumu sagatavošanā.

3.6. Partijas biedru un partijas izvirzīto amatpersonu savstarpējā komunikācija ar Ētikas komisiju

3.6.1. Partijas biedrs sniedz Ētikas komisijai jebkuru pieejamo informāciju par partiju un tās biedriem.

3.6.2. Biedra pienākums ir sniegt atbildes uz Ētikas komisijas uzdotajiem jautājumiem, kā arī sniegt informāciju. Biedra pienākums ir ievērot Ētikas komisijas noteikto jautājuma izskatīšanas kārtību, sadarboties ar Ētikas komisiju un tās sēdes laikā pildīt komisijas norādījumus. Biedra, kas ir valsts amatpersona, pienākums ir, pēc Ētikas komisijas pieprasījuma iesniegt attiecīgās institūcijas dokumentus vai to atvasinājumus. Apzināti nepatiesas informācijas sniegšana Ētikas komisijai, nesadarbošanās vai atteikums sadarboties ar Ētikas komisiju uzskatāms par rupju Ētikas kodeksa pārkāpumu.

3.7. Ētikas komisijas priekšsēdētājs un tā vietnieki

3.7.1. Ētikas komisijas priekšsēdētāju un tā vietniekus un sekretāru ievēl aizklātā balsojumā ar balsu vairākumu uz Ētikas komisijas pilnvaru laiku, bet pēc komisijas locekļa, komisijas priekšsēdētāja vai vietnieku ierosinājuma, ja šo ierosinājumu ar balsu vairākumu apstiprina komisijas locekļi, komisija var lemt par jaunām priekšsēdētāja vai vietnieka vēlēšanām pirms pilnvaru termiņa beigām.

3.7.2. Ja pieci Ētikas komisijas locekļi izsaka neuzticību Ētikas komisijas priekšsēdētājam, viņa vietniekiem, vai sekretāram, tad Ētikas komisijas locekļi var lemt par jaunām priekšsēdētāja, priekšsēdētāju vietnieku vai sekretāra vēlēšanām pirms pilnvaru termiņa beigām.

3.8. Ētikas komisijas sēdes sasaukšanas kārtība

3.8.1. Pēc partijas kongresa vai pilnsapulces jaunievēlēto Ētikas komisiju uz pirmo sēdi sasauc partijas ģenerālsekretārs. Ģenerālsekretārs vada Ētikas komisijas sēdi līdz Ētikas komisijas vadītāja ievēlēšanai.

3.8.2. Kārtējās Ētikas komisijas sēdes sasauc un vada komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā, priekšsēdētāja nozīmēts vietnieks.

3.8.3. Ētikas komisijas sēdi var sasaukt arī pēc ikviena Ētikas komisijas locekļa rakstveida pieprasījuma.

3.8.4. Ētikas komisijas sēdes notiek partijas birojā.

3.8.5. Ētikas komisijas sēdes protokolē Ētikas komisijas sekretārs. Ētikas komisija var veikt sēdes ierakstu ar tehniskiem līdzekļiem.

3.9. Noziedzīga nodarījuma vai normatīvo aktu pārkāpuma pazīmes. Ja Ētikas komisijai rodas aizdomas par noziedzīga nodarījuma vai normatīvo aktu pārkāpuma esību biedra rīcībā, komisija pati vēršas ar iesniegumu attiecīgajās valsts institūcijās. Iesniegumu komisijas vārdā paraksta Ētikas komisijas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.