Skip to main content

Politiskās partijas VIENOTĪBA Jaunatnes nodaļas NOLIKUMS

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Partijas „VIENOTĪBA” (turpmāk tekstā – Partija) Jaunatnes nodaļa ir Partijas struktūrvienība. Partijas Jaunatnes nodaļa nav juridiska persona un tai nav tiesību patstāvīgi slēgt jebkādus tiesiskos darījumus.

1.2. Partijas Jaunatnes nodaļas nosaukums ir „Vienotības Jaunatnes organizācija” (turpmāk tekstā – VJO), angļu valodā nosaukums tulkojams kā „VienotibaYouth Organization”.

1.3. VJO biedra statuss ir visiem līdzšinējiem biedriem, kas noteiktajā kārtībā un termiņā ir veikuši pārreģistrāciju un ir pārapstiprināti ar Valdes lēmumu Nr. 1/2020, no 2020.gada 01.decembra.

1.4. VJO ir sava simbolika, kuru apstiprina Kopsapulce un Partijas valde.

1.5. VJO darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Partijas statūtiem, Partijas ētikas kodeksam un šim nolikumam, kā arī citiem iekšējiem normatīvajiem akti, ko izdevusi Partija vai VJO.

2. VJO VĒRTĪBAS UN DARBĪBAS MĒRĶI

2.1. VJO pamatmērķi ir veicināt jaunatnes pilsonisko iesaisti, tai skaitā līdzdalību centriskas, zinātnē balstītas politikas veidošanā, un iestāties par demokrātiskām vērtībām, tiesiskumu un solidaritāti, kultivējot eiropeiskās identitātes attīstību līdzās nacionālai.

2.2. VJO pamatvērtības ir cilvēks, demokrātija, vienlīdzība un taisnīgums; dalībniekus vieno modernais latviskums un spēja uzņemties atbildību, veidojot caurspīdīgu, zinātnē balstītu politiku.

3. VJO UZDEVUMI UN METODES

3.1. VJO darbības galvenie uzdevumi ir:

3.1.1. veicināt jaunatnes izpratni par demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipiem;

3.1.2. izglītot jaunatni par centriskas nacionālās politikas veidošanu, balansējot Eiropas liberālās, konservatīvās un sociālās vērtības;

3.1.3. nodrošināt jauniešu iesaisti politikas veidošanā un valsts pārvaldē;

3.1.4. formulēt VJO viedokli un priekšlikumus dažādos politiskos jautājumos un piedāvāt tos Partijai, Partijas struktūrvienībām un, saskaņojot to ar Partiju, arī citām institūcijām;

3.1.5. veicināt jauniešu izglītošanu un iesaisti centriskas politikas veidošanā Latvijas reģionos, attīstīt VJO reģionālās nodaļas;

3.1.6. sekmēt sadarbību ar VJO partneroragnizācijām ārzemēs, nodrošinot jaunatnes zināšanu un pieredzes apmaiņu.

3.2. VJO izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai izmanto šādas metodes:

3.2.1. sekmē jaunatnes līdzdalību Partijas lēmumu pieņemšanā;

3.2.2. piedalās un atbalsta Partijas un tās struktūrvienību darbību;

3.2.3. izvirza kandidātus Partijas struktūrvienību rīkotajās vēlēšanās, tai skaitā Partijas valdes locekļu vēlēšanās;

3.2.4. ar ievēlēto pārstāvju starpniecību realizē VJO viedokļa un priekšlikumu nodošanu Partijas pārstāvjiem;

3.2.5. veic politisko darbību – īsteno godīgu un atbildīgu politiku;

3.2.6. piedalās sabiedriski nozīmīgu procesu apspriešanā.

4. DALĪBNIEKI

4.1. VJO Dalībnieks var būt jebkurš Latvijas Republikas pilsonis vecumā no sešpadsmit līdz trīsdesmit pieciem gadiem, kurš atzīst un ievēro Partijas un VJO mērķus, vērtības, statūtus, nolikumus, ētikas kodeksu, kā arī citus Partijas un VJO iekšējos normatīvos aktus. Par VJO Dalībnieku nevar būt persona, kas ir krimināli sodīta, ir citas politiskās organizācijas vai tās jaunatnes struktūrvienības biedrs, vai darbojas citas politiskās organizācijas interesēs.

4.2. Persona, kura vēlas kļūt par VJO dalībnieku, aizpilda VJO Valdes apstiprinātu anketu, kas pieejama tiešsaistē Partijas mājaslapā. Dalībnieka kandidāts tiek uzklausīts tuvākajā valdes sēdē, un tikai pēc tās valde var lemt par Dalībnieka kandidāta uzņemšanu. Lēmumu par jauna Dalībnieka uzņemšanu VJO pieņem Valde šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā.

4.3. Visiem Dalībniekiem ir vienlīdzīgas tiesības. Dalībniekiem ir tiesības:

4.3.1. Saņemt informāciju, kas ir VJO rīcībā;

4.3.2. iesniegt VJO Valdei lēmumprojektus un ierosinājumus;

4.3.3. nolikumā noteiktajā kārtībā piedalīties VJO lēmumu pieņemšanā;

4.3.4. piedalīties visos VJO un Partijas rīkotajos publiskajos pasākumos;

4.3.5. izvirzīt savu kandidatūru un citu Dalībnieku kandidatūras Partijas rīkotajās vēlēšanās un VJO rīkotajās vēlēšanās;

4.3.6. izvirzīt savu kandidatūru un citu Dalībnieku kandidatūras visu līmeņu deputātu kandidātu sarakstos, ko veido Partija;

4.3.7. vērsties Partijas Ētikas komisijā;

4.3.8. sadarboties ar citām sabiedriskajām organizācijām, politiskajām partijām un to jaunatnes struktūrvienībām, ja to principi un darbība nav pretrunā ar VJO un Partijas mērķiem un principiem; par iespējamo vai esošo sadarbību, tās mērķi un nepieciešamību ir rakstveidā jāinformē VJO valde.

4.4. Dalībnieku pienākumi ir:

4.4.1. ievērot Partijas statūtus, VJO nolikumu un citus saistošos dokumentus;

4.4.2. pilnvērtīgi un aktīvi piedalīties VJO darbā;

4.4.3. pildīt Partijas un VJO noteikumus un lēmumus;

4.4.4. veicināt politiskās kultūras izaugsmi; savā rīcībā ievērot tiesiskuma, demokrātijas un patriotisma principus.

4.5. Katram VJO Dalībniekam, kas ir arī Partijas biedrs, ir pienākums maksāt biedra naudu saskaņā ar Partijas noteikto kārtību un apmēru.

4.6. Jebkuram Dalībniekam ir tiesības izstāties no VJO šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, par to rakstveidā informējot Valdi. Valde 10 dienu laikā no Dalībnieka rakstveida paziņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par Dalībnieka izslēgšanu no VJO.

4.7. VJO valdei ir tiesības lemt par Dalībnieka izslēgšanu no VJO arī tad, ja konstatēts, ka Dalībnieks darbojas pretēji Partijas un VJO mērķiem, vērtībām, ētikas kodeksam un iekšējiem normatīvajiem aktiem, vai ir kļuvis par kādas citas politiskās organizācijas vai tās jaunatnes struktūrvienības dalībnieku.

4.8. Personas, kas ir VJO Dalībnieki, bet jau sasnieguši trīsdesmit piecu gadu vecumu, automātiski zaudē Dalībnieka statusu un ar Valdes lēmumu var iegūt Goda biedra statusu.

5. GODA BIEDRI

5.1. Par īpašiem nopelniem VJO labā, persona var kļūt par Goda biedru.

5.2. Goda biedram ir tiesības piedalīties VJO rīkotajos pasākumos. Goda biedram nav tiesību kandidēt un balsot VJO rīkotajās vēlēšanās, tomēr Goda biedram ir tiesības virzīt citu Dalībnieku kandidatūras.

5.3. Ar VJO Valdes lēmumu Goda biedrs var zaudēt savu Goda biedra statusu, ja viņa rīcība bijusi pretēja Partijas un VJO iekšējiem normatīvajiem aktiem, Partijas un VJO mērķiem, vērtībām un uzdevumiem.

6. VJO ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

6.1. VJO augstākā lēmējinstitūcija ir Kopsapulce, kura ir Dalībnieku (turpmāk tekstā – Delegātu) sapulce.

6.2. VJO izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv VJO, ir Valde, kuru vada Valdes priekšsēdētājs.

7. KOPSAPULCE

7.1. Uz Kopsapulci ierodas Delegāti. Delegātu skaits Kopsapulcē ir mainīgs un ir atkarīgs no kopējā pieteikto Dalībnieku skaita. Vadoties no kopējā pieteikto Dalībnieku skaita, lēmumu par kopējo Delegātu skaitu Kopsapulcē pieņem VJO Valde.

7.2. Par Delegātiem nevar būt Dalībnieki, kas uzņemti pēc kopsapulces sasaukšanas dienas.

7.3. VJO ir kārtējā Kopsapulce un ārkārtas Kopsapulce.

7.4. Kārtējo Kopsapulci sasauc Valde ne retāk kā reizi kalendārajā gadā.

7.5. Par kārtējās Kopsapulces norises vietu, laiku, Delegātu kvotu un darba kārtību Valde informē Dalībniekus vismaz piecpadsmit dienas pirms Kopsapulces.

7.6. Ārkārtas Kopsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības. Ārkārtas Kopsapulces sasaukšanu ir tiesīgi pieprasīt Valde vai viena desmitā daļa no visiem reģistrētajiem VJO biedriem. Valdei jāsasauc ārkārtas Kopsapulce ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas.

7.7. Ārkārtas Kopsapulces sasaukšanas gadījumā paziņojums par Ārkārtas kopsapulces sasaukšanu jānodrošina vismaz piecu dienu laikā pirms Kopsapulces. Paziņojumā ir jāietver informācija saskaņā ar Nolikuma 7.5.punktu.

7.8. Kopsapulci vada Valdes priekšsēdētājs, ja Delegāti neievēl citu sapulces vadītāju. Kopsapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists, kuru ievēl Kopsapulce. Kopsapulce notiek atklāti, ja Kopsapulce nepieņem motivētu lēmumu par citādu sapulces norises kārtību.

7.9. Tikai Kopsapulce ir tiesīga: 7.9.1. apstiprināt un grozīt VJO Nolikumu;

7.9.2. iecelt amatā Valdes priekšsēdētāju un Valdes locekļus no uz attiecīgo Kopsapulci izvirzīto Delegātu vidus;

7.9.3. atsaukt no amata Valdes priekšsēdētāju un Valdes locekļus;

7.9.4. lemt par sadarbību ar citu politisko organizāciju Jaunatnes strūktūrvienībām;

7.9.5. lemt par VJO darbības izbeigšanu.

7.10. Kopsapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpsts VJO Valdes kompetencē.

7.11. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Valdes noteiktā kopējā Delegātu skaita. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, nedēļas laikā tiek sasaukta atkārtota Kopsapulce, kura ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo Delegātu skaita.

7.12. Lēmumi Kopsapulcē tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, ja šajā Nolikumā vai citos iekšējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Kopsapulces lēmumi ir saistoši visiem VJO Biedriem un Goda biedriem.

7.13. Jautājumiem par VJO darbības izbeigšanu ir nepieciešams lēmums, kas pieņemts ar divu trešdaļu balsu vairākumu no kopējā Delegātu skaita Kopsapulcē.

8. VALDE

8.1. Valde ir VJO izpildinstitūcija. Valde sastāv no 6 (sešiem) Valdes locekļiem un Valdes priekšsēdētāja, kurus no uz attiecīgo Kopsapulci izvirzīto delegātu vidus ar aizklātu balsojumu ievēl Kopsapulce ar pilnvaru termiņu uz vienu gadu. Valdes locekļiem un Valdes priekšsēdētājam jābūt VJO un Partijas biedram.

8.2. Valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumi: Valdes priekšsēdētājs organizē valdes darbu; izziņo un vada valdes sēdes; pauž VJO valdes lēmumus publiski. Valde no sava vidus var ievēlēt vienu vai vairākus Valdes priekšsēdētāja vietniekus un noteikt to pienākumu sadali.

8.3. Valdes kompetence:

8.3.1. pārzina un vada VJO lietas;

8.3.2. nodrošina VJO Nolikuma īstenošanu un Kopsapulces un Partijas lēmumu izpildi;

8.3.3. izveido citas VJO institūcijas, nosaka to kompetenci, darbības kārtību un pieņem to nolikumus;

8.3.4. izvirza no VJO vidus kandidātus uz Partijas iekšējām vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām, pašvaldību vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

8.4. Valde atbild par VJO darbību. Valdes un citu institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Partijai viņu vainas dēļ.

8.5. Valdes sēžu norises kārtība:

8.5.1. Valdes sēdes var notikt klātienē un attālināti.

8.5.2. Valdes sēdes sasauc un vada Valdes priekšsēdētājs vai cits viņa pilnvarots Valdes loceklis. Valdes sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī. Valdes sēdes pieprasīt sasaukt ir tiesīgi vismaz divi valdes locekļi.

8.5.3. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no ievēlētajiem Valdes locekļiem. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu.

8.5.4. Valdes sēdes ir atklātas, ja vien Valde nepieņem argumentētu lēmumu par kāda jautājuma izskatīšanu slēgti. Bez Valdes locekļiem tiesības piedalīties slēgtās valdes sēdēs ir arī citām personām pēc Valdes ieskata.

8.5.5. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra Valdes locekļa balsojumu “par” vai “pret” par katru lēmumu, vai nepiedalīšanos balsojumā.

8.6. Valdes locekli un Valdes priekšsēdētāju jebkurā brīdī var atsaukt no amata Kopsapulce.

8.7. Valdes loceklis var iesniegt Valdei paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu 14 (četrpadsmit) dienas pirms atkāpšanās no amata. Ja Valdes loceklis ir atkāpies no amata, tad viņa vietu ieņem nākamais biedrs, kurš pēdējās VJO Valdes vēlēšanās ieguva visvairāk VJO biedru balsis, bet netika ievēlēts VJO Valdē.

8.8. Valdes priekšsēdētājs var iesniegt Valdei paziņojumu par Valdes priekšsēdētāja amata atstāšanu 14 (četrpadsmit) dienas pirms atkāpšanās no amata. Ja Valdes priekšsēdētājs iesniedz paziņojumu par Valdes priekšsēdētāja amata atstāšanu, tiek organizēta Ārkārtas Kopsapulce saskaņā ar nolikuma 7.5. un 7.6. punktu.

9. VJO REĢIONĀLĀ DARBĪBA

9.1. VJO var būt savas reģionālās nodaļas. Tās var tikt izveidotas vai likvidētas ar VJO Valdes lēmumu.

9.2. Reģionālo nodaļu var lūgt izveidot vismaz 3 (trīs) VJO biedri saskaņā ar Valdes apstiprinātu nolikumu.

9.3. Reģionālo nodaļu vadītāji tiek ievēlēti nodaļas sapulcē aizklātā balsojumā uz 2 (diviem) gadiem.

9.4. Reģionālo nodaļu vadītāji atbild par nodaļā notiekošo, rīko nodaļas biedru sēdes, veicina VJO Valdes iesaisti dažādu reģionālo jautājumu risināšanā un regulāri, bet ne retāk kā reizi kalendārajā mēnesi sniedz savas nodaļas darbības un tās rezultātu kopsavilkumu Valdes sēdē.

9.5. VJO reģionālās nodaļas ir tieši padotas VJO Valdei.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Ētikas pārkāpumi un jautājumi tiek risināti slēgtā Valdes sēdē, tajā piedaloties arī pārkāpuma veicējam. Ja Valdes sēdē neizdodas rast risinājumu, tad pārkāpums tiek skatīts Partijas Ētikas komisijā. Lai uzsāktu Partijas Ētikas komisijas izmeklēšanu, VJO Valdei rakstveidā jāinformē Partijas Ētikas komisija, norādot konstatēto pārkāpumu un iesniedzot tā izdarīšanas pierādījumus.

10.2. Valdei ir pienākums uzklausīt Dalībnieka, kas veicis darbības, kas ir klaji pretrunā ar ētikas un morāles normām, vai pretējas VJO vai Partijas darbības mērķiem un uzdevumiem, tai skaitā, neslavas celšanas VJO vai Partijai, paskaidrojumu, ņemt to vērā un lemt par Dalībnieka izslēgšanu vai neizslēgšanu no VJO.

10.3. Dalībniekam ir tiesības VJO Valdes lēmumu par izslēgšanu no VJO pārsūdzēt Partijas Ētikas komisijā 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas par izslēgšanu no VJO.

10.4. Izslēdzot kādu Dalībnieku no VJO, Valdes pienākums ir konkrētajam Dalībniekam sniegt detalizētu, argumentētu un pamatotu paskaidrojumu par izslēgšanas iemesliem.

 

APSTIPRINĀTS
Rīgā, 2021.gada 16.janvārī