Skip to main content

Vienotības komunikācijas vadlīnijas

Brīvas un atvērtas komunikācijas principi ir partijas VIENOTĪBA noteicošā vērtība. Publiskajā komunikācijā mudinot līdzdarboties un iesaistīties ikvienu partijas biedru, mēs ievērojam atvērtas un caurskatāmas politikas principus.

Ar demokrātijas un viedokļu brīvības pamatprincipiem saprotam patiesas un pārbaudītas informācijas izplatīšanu, visu partijas biedru iesaistošu un uz sadarbību vērstu komunikāciju, informācijas neizpaušanu no slēgtām partijas sēdēm.

Politiskās partijas VIENOTĪBA komunikācijas vadlīnijas ir izstrādātas atbilstoši partijas pieņemtajai Vērtību deklarācijai un Ētikas kodeksam.

Vadlīniju mērķi:

1. Veidot efektīvu un konstruktīvu komunikāciju ar nolūku sekmēt partijas tēla veidošanu, uzlabot savstarpējo koordināciju, definēt iespējamās komunikācijas atbalsta iespējas.

2. Stiprināt demokrātijas principus, debatējot un harmonizējot viedokļus.

3. Veidot izsvērtu nostāju un tēlu, ņemot vērā visu ieinteresēto pušu, t.sk., sabiedrības, viedokli.

Vadlīnijās izmantoto terminu skaidrojums:

1. Ārējā komunikācija – jebkura publiska veida komunikācija, kas ietver komentāru, interviju sniegšanu plašsaziņas līdzekļiem, jebkāda veida publisku uzstāšanos, blogu ierakstus, kā arī aktivitāti sociālajos tīklos.

2. Iekšējā komunikācija – komunikācija, kas notiek starp partijas biedriem dažādās, tostarp slēgtās, partijas sanāksmēs, kā arī iekšējai saziņai paredzētajās komunikācijas platformās.

Ārējās komunikācijas vadlīnijas:

1. Ikviens politiskās partijas VIENOTĪBA biedrs ir aicināts paust publisku viedokli un ikvienam biedram ir tiesības uz personīgu viedokli.

1.1. Ja partijas biedra publiski pausts viedoklis saskan ar partijas statūtiem, Vērtību deklarāciju un Ētikas kodeksu, tas šo vadlīniju izpratnē nav jānodala kā personīgs viedoklis.

1.2. Ja viedoklis nesaskan ar partijas statūtiem, Vērtību deklarāciju vai Ētikas kodeksu, tas uzskatāms par personīgu viedokli un tam jātiek skaidri nodalītam no partijas nostājas un viedokļa.

1.3. Partijas vadītājs, valdes locekļi, Ministru kabineta locekļi, Saeimas un Eiropas parlamenta deputāti, pašvaldību vadītāji pārstāv kopīgu partijas pozīciju, ja valde nav lēmusi citādi.

2. Politiskās partijas VIENOTĪBA biedri solidāri ievēro principu, ka publiskajā komunikācijā ir aizliegta nacionāla, reliģiska, rasu un cita veida naida kurināšana.

3. Partijas struktūru (valdes, domes, frakciju, nodaļu) darbu un lēmumus komentē to vadītāji, vietnieki vai deleģētās personas.

4. Partijas biedri solidāri ievēro principu, ka partijas slēgtās sēdēs izskanējušais saturs netiek izpausts ārpus sēdēm.

5. Jautājumus, kas saistīti ar valsts konstitucionālajiem pamatiem (Satversme, nacionālā drošība, pilsonības un valodas likumi, u. tml.), politiskās partijas VIENOTĪBA vārdā pēc valdes apstiprinātas pozīcijas publiski komentē tikai valdes, frakcijas vai domes priekšsēdētājs, partijas ģenerālsekretārs vai valdes deleģēta augsta līmeņa partijas amatpersona.

6. Publiskas biedru debates par saturiskiem jautājumiem ir atbalstāmas.

7. Biedru savstarpēji personīgi aizskārumi un apvainojumi ir neatbalstāma rīcība.

7.1. Savstarpējai biedru kritikai jātiek virzītai partijas iekšienē. Sākotnēji šāda veida jautājumi tiek risināti atbilstoši partijas statūtiem partijas iekšējās saziņas forumos. Publiska komunikācija kā jautājuma risināšanas veids nav atbalstāms.

8. Komunikācijas atbalstu politiskās partijas VIENOTĪBA biedriem nepieciešamības gadījumā sniedz komunikācijas atbalsta grupa.

8.1. Komunikācijas atbalsta grupas funkcijas:

8.1.1. Veicināt partijas biedru aktīvu iesaisti ikdienas publisko diskusiju, interviju un aktuālo viedokļu paušanā, sniegt biedriem nepieciešamo atbalstu.

8.1.2. Pastāvīgi analizēt sabiedriski politiskas aktualitātes partijas VIENOTĪBA proaktīvai komunikācijai. Nodrošināt, ka analīze ir regulāra, aktuāla un biedriem pieejama.

8.1.3. Koordinēt mediju pieprasījumus.

8.1.4. Nepieciešamības gadījumā veidot publiskās komunikācijas tēzes, organizēt mediju treniņus, veidot mediju un komunikācijas stratēģijas un plānus.

8.2. Komunikācijas atbalsta grupas sastāvu veido partijas preses sekretārs, partijas ģenerālsekretārs, amatpersonu preses pārstāvji, Eiropas parlamenta deputātu palīgi vai pārstāvji, kā arī partijas konsultanti.

Iekšējās komunikācijas vadlīnijas:

1. Lai veicinātu partijas biedru savstarpējo komunikāciju, biedri ir aicināti izmantot pieejamās iekšējās saziņas platformas – biedru diskusiju portālu, biedru epastu listes, partijas forumus (valde, dome, frakcija, nodaļas, atvērtie biroji), kā arī operatīvās saziņas forumus (piemēram, WhatsApp grupas).

2. Partijas struktūru (valdes, domes, frakciju, nodaļu, darba grupu) pienākums ir informēt partijas nodaļas un biedrus par sēdēs pieņemtajiem lēmumiem.