Skip to main content

Politiskās partijas VIENOTĪBA Reģionālās nodaļas darbības nolikums

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Partijas VIENOTĪBA reģionālā nodaļa ir teritoriāla struktūrvienība, kas apvieno ne mazāk kā piecus partijas VIENOTĪBA reģionālās nodaļas biedrus (turpmāk tekstā VIENOTĪBA).

1.2. Par reģionālās nodaļas dalībnieku var būt VIENOTĪBA biedrs, kas atbalsta VIENOTĪBA programmu un statūtus, vēlas aktīvi piedalīties partijas programmā un statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

1.3. Reģionālā nodaļa darbojas atbilstoši VIENOTĪBA Statūtiem, Ētikas kodeksam un Reģionālo nodaļu nolikumam.

1.4. Reģionālā nodaļa nav patstāvīga juridiska persona.

1.5. Vienā novadā/pilsētā var izveidot vienu nodaļu. Izņēmumus nosaka VIENOTĪBA valde.

1.6. Reģionālās nodaļas mērķi ir VIENOTĪBA politikas īstenošana, partijas nostādņu un ideju popularizēšana. Reģionālai nodaļai ir saistoši VIENOTĪBA vadošo institūciju (kopsapulces, kongresa, domes, valdes) lēmumi.

1.7. Reģionālās nodaļas uzdevums ir īstenot partijas programmu savā novadā/pilsētā, aktivizēt VIENOTĪBA atbalstītāju darbību savas novada/pilsētas iesaistīties problēmu apzināšanā un risināšanā, kā arī partijas definēto politisko jautājumu pilnīgākā atspoguļošanā novadā/pilsētā.

2. Nodaļas darbība

2.1. Reģionālā nodaļa:

2.1.1. Popularizē VIENOTĪBA idejas un nostādnes.

2.1.2. Apvieno un koordinē reģionālās nodaļas biedrus, nodrošina informācijas apriti starp VIENOTĪBA valdi, Domi un nodaļas biedriem.

2.1.3. Nodrošina reģionālās nodaļas dalībnieku reģistrāciju, pamatojoties uz personīgu iesniegumu un konkrētās reģionālās nodaļas nolikumā noteikto kārtību.

2.1.4. Iesniedz priekšlikumus VIENOTĪBA valdei, Domei.

2.1.5. No partijas biedru vidus izvirza delegātus VIENOTĪBA kongresam saskaņā ar VIENOTĪBA valdes apstiprināto izvirzīšanas kārtību.

2.1.6. No partijas biedru vidus izvirza pārstāvjus uz VIENOTĪBA Domi.

2.1.7. Izvirza un sastāda deputātu kandidātu sarakstu novada/pilsētas pašvaldības domes vēlēšanām, atbilstoši konkrētā reģionālā nolikuma noteiktajai kārtībai.

2.1.8. Izvirza deputātu kandidātus Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

2.1.9. Īsteno partijas programmu savas pašvaldības teritorijā.

2.2.0. Rīkojas ar reģionālās nodaļas rīcībā esošajām finansēm un mantu atbilstoši kongresa lēmumiem, valdes apstiprinātajam nolikumam un budžetam. Par līdzekļu izlietojumu savlaicīgi atskaitās VIENOTĪBA birojam.

2.2.1. Apkopo savas pašvaldības teritorijas iedzīvotāju priekšlikumus un izvērtē tos.

2.2.2. Seko līdzi VIENOTĪBA izvirzīto pārstāvju darbam pašvaldības institūcijās.

2.2.3. Organizē pasākumus VIENOTĪBA programmas mērķu sasniegšanai.

2.2.4. Informē sabiedrību par VIENOTĪBA mērķiem un aktivitātēm.

2.2.5. Veido darba grupas.

2.3. Reģionālā nodaļa ievēro VIENOTĪBA programmu, stratēģiju un taktiku. Tai ir saistoši partijas vadošo institūciju lēmumi.

2.4. Reģionālā nodaļa izmanto partijas nosaukumu un simboliku.

2.5. Reģionālās nodaļas augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce, kurā ar balsstiesībām var piedalīties visi nodaļā reģistrētie partijas biedri.

2.6. Nodaļas vadītājs ne vēlāk kā 14 dienas pirms kopsapulces izziņo tās norises vietu, laiku un darba kārtību.

2.7. Reģionālās nodaļas kopsapulci sasauc ne retāk kā reizi gadā.

2.8. Ārkārtas kopsapulci var sasaukt pēc VIENOTĪBA valdes vai pēc vienas trešdaļas reģionālā nodaļā reģistrēto partijas biedru ierosinājuma. Ārkārtas kopsapulce jāsasauc 14 dienu laikā no ierosinājuma saņemšanas brīža.

2.9. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse reģionālā nodaļā reģistrēto partijas biedru. Ja kopsapulce nav lemttiesīga, nākamo kopsapulci sasauc 15 dienu laikā. Atkārtoti sasauktā kopsapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no ieradušos nodaļas biedru skaita.

2.9.1. Kopsapulcē piedalās nodaļas partijas biedri, kā arī partijas atbalstītāji bez balsošanas tiesībām, ja nodaļas vadība nav lēmusi citādi.

2.9.2. Par reģionālās kopsapulces norisi tiek informēta VIENOTĪBA valde un birojs, lai atbilstoši VIENOTĪBA valdes lēmumam, nodrošinātu valdes vai biroja pārstāvja klātbūtni kopsapulcē.

2.10. Balsošana kopsapulcē ir atklāta. Lēmumus pieņem ar klātesošo partijas biedru balsu vairākumu. Jautājumos par personālijām balsošana notiek aizklāti.

2.11. Reģionālās nodaļas kopsapulce ir tiesīga izlemt jebkuru nodaļas kompetencē esošu jautājumu.

2.12. Kopsapulce uz vienu vai diviem gadiem (atkarībā no konkrētās reģionās nodaļas nolikumā apstiprinātas kārtības) ievēl nodaļas vadītāju un valdi, ja konkrētās reģionālās nodaļas nolikums paredz valdi kā pārvaldes institūciju. Valde sastāv no 1) valdes priekšsēdētāja (nodaļas vadītāja); 2) konkrētās reģionālās nodaļas nolikumā atrunātā valdes locekļu skaita, kuri balsošanā ir saņēmuši lielāko balsu skaitu. Ja kāds no valdes locekļiem zaudē valdes locekļa statusu, tad viņa vietā par valdes locekli kļūst nākamais pretendents, kurš vēlēšanās ieguvis nākamo lielāko balsu skaitu.

2.13. Valde pieņem lēmumus ar balsu vairākumu. Valdes sēdes ir atklātas, ja valde nav lēmusi savādāk.

2.14. Reģionālā nodaļā reģistrēto partijas biedru tiesības un pienākumi:

2.14.1. Savā darbībā ievērot demokrātijas, atklātuma, taisnīguma principus.

2.14.2 Popularizēt VIENOTĪBA mērķus, idejas un programmu, piesaistīt partijai jaunus biedrus.

2.14.3. Piedalīties un balsot reģionālās nodaļas kopsapulcēs, kongresos, partijas pārvaldes institūciju un amatpersonu vēlēšanās.

2.14.4. Vēlēt un tikt ievēlētiem VIENOTĪBA amatos un institūcijās.

2.14.5. Pildīt reģionālās nodaļas uzdevumus.

2.14.6. Aktīvi piedalīties reģionālās nodaļas darbā un organizētajos pasākumos.

2.15. Reģionālās nodaļas vadītājs:

2.15.1. Organizē reģionālās nodaļas darbu.

2.15.2. Sasauc un vada reģionālās nodaļas valdes sēdes un kopsapulces.

2.15.3. Paraksta reģionālās nodaļas dokumentus un atbild par to apriti.

2.15.4. Koordinē darbu ar VIENOTĪBA valdi, partijas biroju, Domi un citām nodaļām.

2.15.5. Pārstāv reģionālo nodaļu VIENOTĪBA Domes sēdēs.

2.15.6. Atbild par reģionālās nodaļas finansēm, ja tādas saskaņā ar VIENOTĪBA valdes lēmumu ir iedalītas, un atskaitās par to izlietojumu VIENOTĪBA birojam.

2.15.7. Atbild par reģionālās nodaļas dalībnieku uzskaiti un seko biedru naudu nomaksai.

2.15.8. Informē un atskaitās VIENOTĪBA valdei, Domei un birojam par reģionālā nodaļas darbību.

2.15.9. Sniedz ziņojumu kopsapulcei par iepriekšējo darbības gadu.

2.15.10. Iesniedz reģionālās nodaļas izteiktos priekšlikumus VIENOTĪBAS valdei, Domei un birojam.

2.16. Reģionālās nodaļas atbalstītājs var būt jebkura fiziska persona, kura atbalsta tās mērķus un programmu.

2.16.1. Atbalstītājs ir persona, kura rakstveidā paziņo nodaļas vadībai nodomu kļūt par atbalstītāju.

2.16.2. Atbalstītājiem ir šādas tiesības un pienākumi – brīvi paust savu viedokli, saņemt informāciju par nodaļas darbību, izteikt priekšlikumus programmas īstenošanai un piedalīties atklātajās nodaļas valdes sēdēs.

2.16.3. Nodaļas valdei ir tiesības aizliegt atbalstītājam piedalīties valdes sēdēs, ja ir radušās objektīvas šaubas par atbalstītāja nodomiem un tā rīcība būtiski ietekmē nodaļas vai partijas reputāciju. Šādu lēmumu nodaļas valde pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

2.16.4. Atbalstītājs var jebkurā laikā pēc paša vēlēšanās pārtraukt būt partijas atbalstītājs rakstveidā par to paziņojot.

2.16.5.Valde jebkurā laikā var izslēgt personu no atbalstītājiem, paziņojot par to. Šādu lēmumu valde pieņemt ar vienkāršu balsu vairākumu.

2.17. Reģionālo nodaļu slēdz ar VIENOTĪBA valdes lēmumu.