Skip to main content

Politiskās partijas VIENOTĪBA statūti

APSTIPRINĀTS
Partijas “Sabiedrība citai politikai” biedru sapulcē
2011.gada 16.jūlijā ar lēmumu Nr.5.3, protokols Nr.2
Partijas „Pilsoniskā savienība” biedru sapulcē
2011.gada 30.jūlijā ar lēmumu Nr.13.1, protokols Nr.05/11
Partijas „Jaunais laiks” biedru sapulcē
2011.gada 31.jūlijā ar lēmumu Nr.5.5., protokols Nr.4

I. Vispārīgie noteikumi.

1. Politiskās partijas nosaukums ir partija „VIENOTĪBA” (turpmāk tekstā – partija), tās saīsinājums ir „VIENOTĪBA”. Tās nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „UNITY”.

2. Partija ir politiska organizācija, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas pilsoņus kopīgai darbībai partijas mērķu sasniegšanai. Partija ir izveidota reorganizējoties, apvienojot saplūšanas ceļā partiju „Jaunais laiks”, partiju „Pilsoniskā savienība” un partiju „Sabiedrība citai politikai”.

3. Partija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

II. Mērķi.

4. Partijas pamatvērtības ir demokrātija, tiesiskums, patriotisms, nacionāla un sociāli taisnīga valsts, līdzsvarota un ilgtspējīga valsts attīstība, Eiropas vienotība.

5. Partijas pamatmērķis ir nacionālas Latvijas valsts ilgtspējīga attīstība, tās mērķi ir:

1) stabila Latvijas tautsaimniecības izaugsme;
2) demogrāfiskās situācijas uzlabošana, rūpējoties par straujāku tautas ataudzi;
3) izglītota, brīva, toleranta un vispusīga cilvēka personības attīstība;
4) tiesiskuma, neatkarīgas un taisnīgas tiesu varas nostiprināšana, korupcijas izskaušana;
5) valsts pārvaldes profesionālisma sekmēšana līdz pat pašvaldībām;
6) līdzvērtīgas ekonomiskās, sociālās, kultūras un sporta attīstības iespējas visiem Latvijas cilvēkiem un novadiem;
7) latviešu tautas lingvistisko pamattiesību nodrošināšana uz latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas un vienīgās oficiālās valodas lietošanu; tautas garīgo vērtību, latviešu valodas, kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšana un attīstība;
8) kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe, solidāra un ilgtspējīga sociālā atbalsta, aprūpes un pensiju sistēma;
9) droša vide, tālredzīga un saimnieciska lauku un lauksaimniecības politika;
10) stipra pilsoniskā sabiedrība, aktīva pilsoņu līdzdalība valsts pārvaldīšanā un politiskajos procesos;
11) Latvijas kā nacionālas un laikmetīgas Eiropas valsts veidošana.

6. Partijas uzdevumi un metodes ir šādi:

6.1. Partijas uzdevumi ir stiprināt Latvijas Republikas nacionālo neatkarību un tautas labklājību, iegūt un paplašināt politisko varu Latvijā, kā arī izmantot šo varu, lai īstenotu 5. pantā noteiktos partijas mērķus.

6.2. Partija mērķu sasniegšanai izmanto šādas metodes:

1) veic politisko darbību;
2) piedalās vēlēšanās;
3) izvirza valsts amatpersonu, tajā skaitā deputātu, kandidātus;
4) piedalās Saeimas, Ministru kabineta, pašvaldību un Eiropas Parlamenta darbā;
5) ar ievēlēto deputātu un amatpersonu starpniecību īsteno partijas programmu;
6) iesaistās publiskās pārvaldes institūciju darbā;
7) piedalās sabiedriski nozīmīgu procesu apspriešanā;
8) sekmē sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā Eiropas, Latvijas un novadu līmenī;
9) rūpējas par partijas pēctecību un atjaunotni, nodrošinot pakāpenisku paaudžu nomaiņu politikā.

III. Biedri un atbalstītāji.

7. Partijas biedri ir reorganizācijā iesaistīto partiju – „Sabiedrība Citai Politikai”, „Jaunais laiks” un „Pilsoniskā Savienība” biedri un par partijas biedriem uzņemtās personas. Par partijas biedriem var būt astoņpadsmit gadu vecumu sasniegušas fiziskas personas, kuras atzīst un ievēro partijas statūtus, programmu un partijas ētikas kodeksu.

8. Iesniegumu valdes apstiprinātā veidā par uzņemšanu partijā iesniedz partijas valdei vai nodaļai. Iesniegumam jāpievieno vismaz viena biedra rekomendācija un kandidāta īsu dzīves gaitas apraksts (Curriculum vitae), kā arī jānorāda, kurā nodaļā kandidāts vēlas darboties.

9. Lēmumu par uzņemšanu partijā pieņem valde. Valde var lūgt nodaļas viedokli par biedra kandidātu, ja biedra kandidāts dzīvo administratīvajā teritorijā, kur ir izveidota partijas nodaļa. Valde var noteikt biedra kandidāta statusu ar pārbaudes laiku no trim mēnešiem līdz gadam, pēc kura valde atkārtoti izvērtē iesniegumu par uzņemšanu. Kandidātam ir atbalstītāja tiesības un pienākumi.

10. Biedram ir tiesības šajos statūtos noteiktajā kārtībā:

1) ievēlēt valdi, partijas amatpersonas un institūcijas,
2) kandidēt, kā arī tikt ievēlētam partijas amatos un institūcijās;
3) iesniegt valdei lēmumprojektus;
4) iesniegt valdei ierosinājumus, kurus tai jāizskata saprātīgā termiņā;
5) piedalīties partijas darbā un tās lēmumu pieņemšanā;
6) brīvi paust viedokli, saņemt informāciju par partijas un tās amatpersonu darbību;
7) piedalīties lemšanā un izteikt viedokli par kandidātiem pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā arī pretendēt uz iekļaušanu kandidātu sarakstos;
8) vērsties ētikas komisijā un revīzijas komisijā;
9) saņemt biedra apliecību;
10) apstrīdēt disciplinārsodu valdē mēneša laikā no soda uzlikšanas;
11) izstāties no partijas vai apturēt darbību tajā, rakstveidā informējot valdi.

11. Biedram ir pienākumi:

1) ievērot un pildīt partijas statūtus, programmu un ētikas kodeksu;
2) ievērot demokrātijas, atklātības, godīguma un tiesiskuma principus;
3) pildīt partijas lēmumus, tās iekšējos normatīvos aktus un uzdevumus;
4) aktīvi un godprātīgi piedalīties partijas darbā;
5) regulāri attīstīt un pilnveidot savu politisko redzesloku un zināšanas;
6) veicināt politiskās kultūras attīstību;
7) maksāt biedra naudu.

12. Biedram pēc ētikas komisijas atzinuma valde var uzlikt disciplinārsodus – aizrādījumu vai rājienu.

13. Valde biedru var izslēgt no partijas, par to viņam paziņojot, ja biedrs:

1) rupji pārkāpis statūtus;
2) nodarījis būtisku kaitējumu partijai;
3) darbojas pretēji partijas pamatvērtībām;
4) rupji pārkāpis partijas ētikas kodeksu;
5) ir vienlaikus citas Latvijas politiskās partijas biedrs;
6) divpadsmit mēnešus nav maksājis biedra naudu;
7) iestājoties apzināti sniedzis būtiskas nepatiesas ziņas par sevi.

14. Biedra izslēgšanu no partijas var ierosināt ētikas komisija, revīzijas komisija, ne mazāk kā divi valdes locekļi vai ne mazāk kā desmit biedri. Lemjot par biedra izslēgšanu valde aicina attiecīgo biedru un attiecīgās nodaļas pārstāvi izteikt viedokli par šo jautājumu valdes sēdē.

15. Biedra nauda maksājama katru mēnesi vismaz viena procenta apmērā no mēneša ienākumiem, norādot to biedra kandidāta anketā un ieskaitot to partijas kontā vai iemaksājot partijas kasē ne vēlāk kā nākamajā mēnesī. Atbilstoši biedra rakstveida iesniegumam, valde uz noteiktu laiku biedra naudas apmēru var samazināt vai atbrīvot no biedru naudas maksāšanas.

16. Par partijas atbalstītāju var kļūt jebkura fiziska persona, kura atbalsta tās mērķus un programmu. Atbalstītājs ir persona, kura rakstveidā paziņo partijai nodomu kļūt par atbalstītāju. Atbalstītājiem ir šādas tiesības un pienākumi – brīvi paust savu viedokli, saņemt informāciju par partijas darbību, izteikt priekšlikumus programmas īstenošanai un piedalīties darba grupu darbā. Atbalstītājs var jebkurā laikā pēc paša vēlēšanās pārtraukt būt partijas atbalstītājs rakstveidā par to paziņojot. Valde jebkurā laikā var izslēgt personu no atbalstītājiem, paziņojot par to.

IV. Struktūra un institūcijas.

17. Partijas institūcijas ir sapulce, kongress, dome, valde, revīzijas komisija, ētikas komisija, nodaļas un darba grupas.

18. Sapulce ir partijas augstākā lēmējinstitūcija. Kārtējo sapulci sasauc valde ne retāk kā reizi gadā. Biedrs nevar piedalīties sapulcē ar pārstāvja starpniecību. Valde paziņo biedriem sapulces datumu, laiku, norises vietu un darba kārtību ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms sapulces dienas.

19. Ārkārtas sapulces sasauc valde pēc valdes vai ne mazāk kā vienas desmitās daļas biedru pieprasījuma. Valdei nekavējoties jāsasauc ārkārtas sapulce, nosakot tās norises dienu ne agrāk kā četrpadsmit dienas un ne vēlāk kā mēnesi no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja valde noteiktā laikā nesasauc ārkārtas sapulci, biedri, kuri pieprasījuši sasaukt sapulci, var patstāvīgi sasaukt šo sapulci, pirmajam pieprasījuma parakstītājam organizējot sasaukšanu.

20. Sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēl citu sapulces vadītāju. Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā ceturtā daļa no biedriem. Lēmumus sapulce pieņem ar vairāk nekā pusi no klātesošo biedru balsīm. Lēmumam par partijas darbības izbeigšanu un lēmumam par reorganizāciju nepieciešams, lai par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

21. Kongress ir biedru ievēlēta pārstāvju sapulce, kura īsteno sapulces pienākumus un tiesības, ja likums nenosaka citādi, tajā skaitā ievēl valdi, revīzijas komisiju, ētikas komisiju un domes priekšsēdētāju un tā vietnieku. Statūtos ietvertais regulējums par sapulces sasaukšanu, norisi, lēmumu pieņemšanu un apstrīdēšanu ir piemērojams arī attiecībā uz kongresu.

22. Kongresā piedalās valdes noteiktajā kārtībā apstiprinātie delegāti, kā arī valdes, revīzijas un ētikas komisiju locekļi, ģenerālsekretārs, valdes apstiprināto darba grupu vadītāji un to vietnieki, partijas biedri, kuri ir Saeimas deputāti un ministri, Eiropas Parlamenta deputāti un pašvaldību vadītāji.

23.1. No 2011.gada 6.augusta līdz 2011.gada 26.novembrim valdes sastāvā ir piecpadsmit valdes locekļi, tajā skaitā valdes priekšsēdētājs, atbilstoši reorganizācijas līgumam. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz astoņi valdes locekļi.

23.2. No 2011.gada 27.novembra līdz 2012.gada 26.novembrim valdes sastāvā ir divdesmit viens valdes loceklis, tajā skaitā valdes priekšsēdētājs. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz vienpadsmit valdes locekļi.

23.3. No 2012.gada 27.novembra valdes sastāvā ir piecpadsmit valdes locekļi, tajā skaitā valdes priekšsēdētājs. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz astoņi valdes locekļi. Valdes un valdes priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir divi gadi.

24.1. No 2011.gada 6.augusta līdz 2011.gada 26.novembrim valdi un valdes priekšsēdētāju, ieceļ reorganizācijas procesā iesaistītās partijas („Jaunais Laiks”, „Sabiedrība Citai Politikai” un „Pilsoniskā Savienība”), atbilstoši reorganizācijas līgumam.

24.2. No 2011.gada 27.novembra līdz 2012.gada 26.novembrim valdi un valdes priekšsēdētāju, aizklāti balsojot, uz termiņu līdz 2012.gada 26.novembrim ievēl kongress, kuram partijas, kuras veic apvienošanos – partija „Jaunais laiks”, partija „Pilsoniskā savienība” un partija „Sabiedrība citai politikai” –, līdz partijas „VIENOTĪBA” reģistrācijai izvirzījušas vienādu skaitu delegātu no katras partijas. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no delegātiem.

24.3. No 2012.gada 27.novembra valdi un valdes priekšsēdētāju, aizklāti balsojot, sapulce vai kongress ievēl uz diviem gadiem. Izvirzot valdes locekļa kandidātu jānorāda viņa nodaļa un tās atbilstība Saeimas vēlēšanu apgabalam.

25.1. No 2011.gada 6.augusta līdz 2011.gada 26.novembrim par valdes locekļiem kļūst personas, kuras ir ieceltas saskaņā ar starp reorganizācijas procesā iesaistītajām partijām („Jaunais Laiks”, „Sabiedrība Citai Politikai”, „Pilsoniskā Savienība”) noslēgto reorganizācijas līgumu.

25.2. Laika posmam no 2011.gada 27.novembra līdz 2012.gada 26.novembrim valdes locekļus un valdes priekšsēdētāju ievēl saskaņā ar 24.2.punktu sasauktajā kongresā. Par valdes locekļiem kļūst: 1) valdes priekšsēdētājs; 2) pa pieciem kandidātiem no katras partijas, kuras veic apvienošanos, kuri starp savas partijas – partijas „Jaunais laiks”, partijas „Pilsoniskā savienība” vai partijas „Sabiedrība citai politikai” – kandidātiem balsošanā saņēmuši vislielāko balsu skaitu – kopā piecpadsmit valdes locekļi, un 3) pārējie pieci kandidāti, kuri balsošanā saņēmuši vislielāko balsu skaitu. Ja valdes loceklis, kurš atstājis amatu, ir bijis ievēlēts šā panta 2. punkta noteiktā kārtībā, viņa vietā stājas nākamais kandidāts, kurš iepriekšējās valdes vēlēšanās piedalījies no attiecīgās partijas, kuras veica apvienošanos, un saņēmis vislielāko balsu skaitu. Valdes priekšsēdētāja vēlēšanās kongresā par valdes priekšsēdētāju kļūst kandidāts, kurš balsošanā saņēmis vislielāko balsu skaitu ar noteikumiem, ka par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem kongresa delegātiem un ka kandidāts saņem vairākumu katrā no trim kongresa delegātu grupām, kuru veido biedri, kuri noslēdzot reorganizācijas līgumu attiecīgi bijuši partijas „Jaunais laiks”, partijas „Pilsoniskā savienība” vai partijas „Sabiedrība citai politikai” biedri. Valde ievēl trīs partijas valdes priekšsēdētāja vietniekus no sava vidus.

25.3. No 2012.gada 27.novembra par valdes locekļiem kļūst: 1) valdes priekšsēdētājs; 2) pa vienam kandidātam no katra vēlēšanu apgabala, kuri starp sava apgabala kandidātiem balsošanā saņēmuši vislielāko balsu skaitu – kopā pieci kandidāti, un 3) pārējie kandidāti, kuri balsošanā saņēmuši vislielāko balsu skaitu neatkarīgi no piederības nodaļai.

26. Valde no sava vidus var ievēlēt vienu vai vairākus priekšsēdētāja vietniekus.

27. Valde:

1) vada partijas darbu un pārstāv partiju;
2) nodrošina programmas īstenošanu un partijas institūciju lēmumu izpildi;
3) gatavo statūtu un programmas grozījumu projektus;
4) lemj par biedru uzņemšanu un izslēgšanu;
5) izvirza deputātu kandidātus un sagatavo kandidātu sarakstus Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
6) apstiprina deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām;
7) apstiprina kandidatūras Ministru kabineta locekļu amatiem, kā arī to amatpersonu kandidatūras, kuras izvirza Saeimas deputāti un ievēl Saeima.
8) pieņem partijas budžetu un apstiprina gada pārskatu;
9) apstiprina darba grupas;
10) īsteno citas statūtos un normatīvajos aktos noteiktās funkcijas;
11) informē biedrus par savu darbu un lēmumiem.

28. Valdes sēdes sasauc un vada valdes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētāja vietnieks vai cits viņu pilnvarots valdes loceklis. Valdes sēdes sasauc ne retāk kā reizi divās nedēļās. Ārkārtas valdes sēdes sasauc pēc valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, vismaz trīs valdes locekļu, revīzijas vai ētikas komisijas pieprasījuma vai vismaz pēc vienas divdesmitās daļas biedru pieprasījuma. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Lēmumu par iesaistīšanos valdības koalīcijā vai izstāšanos no tās pieņem ar visu valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

29. Valdes loceklis var iesniegt valdei rakstveida paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu. Ja valdes loceklis atstāj amatu, viņa vietā stājās nākamais kandidāts, kurš iepriekšējās valdes vēlēšanās saņēmis vislielāko balsu skaitu, bet nav ievēlēts valdē. Ja valdes loceklis, kurš atstājis amatu ir bijis vienīgais attiecīgā vēlēšanu apgabala pārstāvis valdē, viņa vietā stājas nākamais kandidāts, kurš iepriekšējās valdes vēlēšanās saņēmis vislielāko balsu skaitu, bet nav ievēlēts valdē

30. Valdes sēdes ir atklātas partijas biedriem, izņemot gadījumus, kad valde lemj par slēgtu sēdi. Slēgtajās valdes sēdēs var piedalīties ētikas un revīzijas komisijas locekļi, ģenerālsekretārs, tā vietnieki, domes priekšsēdētājs, ministru kabineta locekļi, kas ir partijas biedri, kā arī citas personas pēc valdes ieskata. Valdes sēdes protokolē, norādot pieņemtos lēmumus un katra valdes locekļa balsojumu.

31. Tiesības pārstāvēt partiju ir valdes priekšsēdētājam atsevišķi un jebkuri astoņi valdes locekļi partiju pārstāv kopīgi.

32. Valdes priekšsēdētājs pārstāv partiju un organizē valdes sēdes. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā šos pienākumus veic valdes priekšsēdētāja vietnieki.

33. Dome ir partijas pārvaldes institūcija, kas darbojas saskaņā ar sapulces pieņemtu Domes nolikumu.

34. Domes sastāvā ietilpst partijas biedri, kuri ir:

1) Saeimas deputāti un Eiropas Parlamenta deputāti;
2) Ministru kabineta locekļi;
3) pašvaldību domju priekšsēdētāji;
4) nodaļu vadītāji, tajā skaitā jaunatnes nodaļas vadītājs;
5) valdes un ētikas komisijas locekļi;
6) nodaļu pārstāvji, kuru pārstāvniecību proporcionāli nodaļas lielumam nosaka sapulces pieņemts domes nolikums;
7) valdes apstiprināto darba grupu vadītāji un to vietnieki;
8) ģenerālsekretārs;
9) revīzijas komisijas locekļi.

35. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs vai tā vietnieks, kurus ievēl kongress vai sapulce. Tās sēdes sasauc un vada domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots domes loceklis ne retāk kā reizi divos mēnešos. Domes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā trešā daļa no tās locekļiem. Dome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Tās sēdes var būt atklātas vai slēgtas.

36. Dome:

1) apstiprina nolikumu, kas nosaka deputātu kandidātu izvirzīšanas procedūru Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām;
2) apstiprina valdes sagatavotos deputātu kandidātu sarakstus Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
3) apstiprina priekšvēlēšanu programmu Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
4) sniedz valdei konsultatīvu atzinumu par iesaistīšanos ministru kabinetā vai par izstāšanos no tā;
5) pēc valdes priekšlikuma nosaka kongresa delegātu pārstāvniecības kārtību.

37. Darba grupa darbojas saskaņā ar valdes apstiprinātu darba grupas nolikumu. Darba grupas vadītāju apstiprina valde.

38. Ne mazāk kā pieci biedri var izveidot nodaļu. Nodaļas izveidi apstiprina valde. Nodaļas veido, vadoties no teritoriālā principa. Vienā administratīvajā teritorijā izveido vienu nodaļu. Valde var atļaut vienā administratīvajā teritorijā veidot arī vairākas nodaļas. Nodaļas darbojas saskaņā ar valdes apstiprinātu nodaļas nolikumu. Nodaļas vadītāju apstiprina valde.

39. Nodaļu tiesības un pienākumi:

1) iesniegt priekšlikumus valdei;
2) izvirzīt delegātus kongresam un pārstāvjus domē;
3) izvirzīt deputātu kandidātus Saeimas, Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
4) izvirzīt deputātu kandidātus un veidot deputātu kandidātu sarakstu priekšlikumu pašvaldību vēlēšanām;
5) īstenot partijas programmu novados un pilsētās;
6) informēt sabiedrību par partijas mērķiem un aktivitātēm;
7) rīkoties ar viņu rīcībā esošajām finansēm un mantu atbilstoši kongresa lēmumiem, valdes apstiprinātajam nolikumam un budžetam. Nodaļas vārdā ar mantu un finansēm rīkojas nodaļas vadītājs.
8) ievēlēt nodaļas valdi, kurā ir ne mazāk kā trīs locekļi, tajā skaitā nodaļas vadītājs.

40. Jaunatnes nodaļa ir partijas struktūrvienība, kuru neveido atbilstoši teritoriālajam principam un kura darbojas atbilstoši valdes apstiprinātam Jaunatnes nodaļas nolikumam.

41.1. No 2011.gada 6.augusta līdz 2011.gada 26.novembrim ētikas komisija ir neatkarīga institūcija, kuru sešu locekļu sastāvā ir iecelta uz termiņu līdz 2011.gada 26.novembrim, saskaņā ar starp reorganizācijas procesā iesaistītajām partijām („Jaunais laiks”, „Sabiedrība Citai Politikai”, „Pilsoniskā Savienība”) noslēgto reorganizācijas līgumu. Ētikas komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un tā vietniekus. Ētikas komisijas kompetencē ir izvērtēt biedru darbības atbilstību partijas pamatprincipiem, mērķiem, programmai un ētikas normām, brīdināt biedrus par neatbilstošu rīcību, sniegt atzinumus par biedru izslēgšanu un veikt citus ētikas kodeksā paredzētos uzdevumus. Komisija divu mēnešu laikā pēc ievēlēšanas sagatavo ētikas kodeksu, kas ietver arī tās reglamentu, noteic tās locekļu tiesības un pienākumus un ko apstiprina partijas valde, kā arī sniedz ziņojumu kārtējā sapulcē.

41.2. No 2011.gada 27.novembra ētikas komisija ir neatkarīga institūcija, kuru deviņu locekļu sastāvā ievēl sapulce vai kongress uz diviem gadiem. Ja komisijas loceklis atstāj amatu, viņa vietā stājās nākamais kandidāts, kurš iepriekšējās vēlēšanās saņēmis vislielāko balsu skaitu, bet nav ievēlēts komisijā. Ētikas komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un tā vietniekus. Ētikas komisijas kompetencē ir izvērtēt biedru darbības atbilstību partijas pamatprincipiem, mērķiem, programmai un ētikas normām, brīdināt biedrus par neatbilstošu rīcību, sniegt atzinumus par biedru izslēgšanu un veikt citus ētikas kodeksā paredzētos uzdevumus. Komisija sniedz ziņojumu kārtējā sapulcē.

42. Valde ieceļ partijas ģenerālsekretāru un viņa vietniekus, kā arī nosaka viņu pienākumus un tiesības. Ģenerālsekretārs un tā vietnieki nevar būt valdes, ētikas vai revīzijas komisijas locekļi.

43. Grozījumus statūtos veic sapulce, kurā piedalās vairāk nekā puse biedru, ar vienkāršu balsu vairākumu, sākotnēji atklāti balsojot par katru priekšlikumu atsevišķi un pēc tam atklāti balsojot par grozījumiem kopumā. Grozījumus programmā veic sapulce ar vienkāršu balsu vairākumu, sākotnēji atklāti balsojot par katru priekšlikumu atsevišķi un pēc tam atklāti balsojot par grozījumiem kopumā.

V. Finanses, manta un revīzija.

44. Lai pildītu uzdevumus un sasniegtu paredzētos mērķus, partijai ir tiesības iegūt kustamo un nekustamo īpašumu un veidot finanšu resursus, kas sastāv no:

1) biedru naudas;
2) fizisko personu naudas un citu finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumiem (ziedojumiem);
3) ienākumiem, ko dod partijas saimnieciskā darbība;
4) citiem atļautiem finansēšanas avotiem.

45.1. No 2011.gada 6.augusta līdz 2011.gada 26.novembrim partijas saimniecisko un finansiālo darbību, kā arī finanšu piesaisti un izlietojumu kontrolē revīzijas komisija, kura darbojas saskaņā ar valdes apstiprinātu revīzijas komisijas nolikumu un kuru trīs cilvēku sastāvā uz termiņu līdz 2011.gada 26.novembrim iecelta saskaņā ar starp reorganizācijas procesā iesaistītajām partijām („Jaunais laiks”, „Sabiedrība Citai Politikai”, „Pilsoniskā Savienība”) noslēgto reorganizācijas līgumu. Revīzijas komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un tā vietniekus.

45.2. No 2011.gada 27.novembra partijas saimniecisko un finansiālo darbību, kā arī finanšu piesaisti un izlietojumu kontrolē revīzijas komisija, kura darbojas saskaņā ar valdes apstiprinātu revīzijas komisijas nolikumu un kuru deviņu cilvēku sastāvā uz diviem gadiem no partijas biedru vidus ievēl sapulce. Ja komisijas loceklis atstāj amatu, viņa vietā stājās nākamais kandidāts, kurš iepriekšējās vēlēšanās saņēmis vislielāko balsu skaitu, bet nav ievēlēts komisijā. Revīzijas komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un tā vietniekus.

46. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse locekļu. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Revīzijas komisija par veiktām pārbaudēm un to rezultātiem ziņo kārtējā sapulcē, kā arī pamanītiem trūkumiem nekavējoties ziņo valdei. Revīzijas komisijas locekļiem ir tiesības piedalīties partijas institūciju sanāksmēs.

47. Partijas saimniecisko un finanšu darbību ne retāk kā reizi gadā pārbauda valdes pieaicināts zvērināts revidents, kuru uzaicina un ieceļ valde ar vienkāršu balsu vairākumu uz pilnvaru termiņu – vienu gadu.

48. Partijas likvidēšanas gadījumā visa atlikusī manta un finanšu līdzekļi ar sapulces lēmumu novirzāmi labdarīgiem mērķiem.

49. Partijai ir sava simbolika, kuru apstiprina kongress. Partijas simboliku veido šāds attēls:

Partija “Pilsoniskā savienība” valdes priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis
Partija “Jaunais laiks”  valdes priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa
Partija „Sabiedrība citai politikai” valdes priekšsēdētājs Aigars Štokenbergs