Skip to main content

Droša LATVIJA vienotā EIROPĀ

Partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA Eiropas komanda ir enerģiska, kompetenta un pieredzējusi. Ciešā sadarbībā ar Latvijas Saeimu un valdību,  godam pārstāvēsim mūsu valsti, spēsim aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienībā. JAUNĀ VIENOTĪBA pārstāv Eiropas ietekmīgāko politisko spēku – Eiropas Tautas partiju, kas nodrošina labākas iespējas panākt atbalstu Latvijas tautas vajadzībām.

Mums rūp Eiropas nākotne, jo droša un pārtikusi Latvija var pastāvēt un plaukt tikai vienotā Eiropā. JAUNĀ VIENOTĪBA turpinās nostiprināt Latvijas vietu Eiropas kodolā.

Eiropas ekonomika  aug, tomēr jau tagad jāstiprina ekonomikas noturība pret iespējamiem satricinājumiem. Turpināsim darbu pie Eirozonas reformām, kuras stabilitāte un sekmīga attīstība ir priekšnoteikums Latvijas izaugsmei. ES ekonomiskās politikas prioritātes – investīciju veicināšana, strukturālās reformas konkurētspējas nostiprināšanai un atbildīga fiskāla politika, ir svarīgas Latvijas attīstībai.

JAUNĀ VIENOTĪBA aktīvi strādās pie ES daudzgadu budžeta 2021.-2027.gadiem, panākot Latvijas interesēm atbilstošu finansējuma apjomu.

ES kohēzijas politika joprojām nodrošinās nozīmīgākās investīcijas Latvijas izaugsmei un infrastruktūras attīstībai.

JAUNĀ VIENOTĪBA panāks maksimāli iespējamo kohēzijas finansējuma apjomu, kā arī ES finansējumu “Rail Baltica” projekta turpināšanai, enerģētiskās neatkarības stiprināšanai un emisiju samazināšanai. Vienlaikus aktīvi izmantosim InvestEU programmas sniegtās iespējas.

Latvijai ir nepieciešamas ievērojamas investīcijas lauku teritoriju attīstībā, reģionu ekonomikas un uzņēmējdarbības stiprināšanā. Tāpēc no ES fondiem panāksim atbilstošu finansējumu ilgtspējīgai lauku attīstībai, kā arī tuvināsim lauksaimniecības tiešmaksājumus ES vidējam līmenim.

Eiropas Sociālā fonda līdzekļus efektīvi izmantosim nabadzības un ienākumu nevienlīdzības mazināšanai, kā arī veicināsim iedzīvotāju, t.sk. jauniešu nodarbinātību.  Ar ES atbalstu tiks sekmēta Latvijas iedzīvotāju reemigrācija.

Uzlabosim Latvijas zinātnieku iespējas piesaistīt finansējumu no ES programmām, nosakot kritērijus taisnīgākai līdzekļu sadalei starp dalībvalstīm. Zinātnes un inovāciju attīstība un sasaiste ar reālo ekonomiku ir priekšnoteikums tam, lai Latvijas ekonomika turpinātu augt un pārvarētu t.s. vidējo ienākumu slazdu, tuvinoties Eiropas attīstīto ekonomiku līmenim. Vienota ES digitālā tirgus izveide būs prioritāte, vienlaikus stiprinot kiberdrošību. ES jāvirza starptautiskas vienošanās, lai tiesiski regulētu digitālo telpu un pasargātu personu datus no negodīgas izmantošanas.

JAUNĀ VIENOTĪBA vērsīsies pret Austrumeiropas patērētāju diskrimināciju jeb preču t.s. “duālo” kvalitāti.

Eiropas drošības un ārpolitikā JAUNĀ VIENOTĪBA iestāsies par stipru un rīcībspējīgu Eiropu, sadarbību ar NATO, kopīgās un Latvijas drošības stiprināšanu. Turpināsim attīstīt sadarbību ar Austrumu partnerības valstīm. Liksim lietā savas zināšanas, lai ierobežotu Krievijas agresīvo ārpolitiku un pasargātu Eiropas demokrātijas no manipulācijām ar viltus ziņām. Atbalstīsim ciešāku ES sadarbību likuma varas un tiesiskuma stiprināšanā. Iedzīvotāju drošībai un labklājībai ir svarīgi nepieļaut, ka Eiropas stratēģiskie uzņēmumi nonāktu nedraudzīgu trešo valstu kontrolē. Efektīva Eiropas robežu kontrole, ko nodrošina dalībvalstu sadarbība un ES finansējums, būs nozīmīga prioritāte. ES ir jāpiemēro sava ekonomiskā palīdzība un ietekme, lai novērsu nelegālo imigrāciju tās izcelsmes valstīs.

Latviešu valodas, kultūras un latviskās identitātes stiprināšana ir daļa no Eiropas valodu un kultūras daudzveidības kopšanas. Veicināsim kopīgu izpratni par Eiropas vēsturi, abu totalitāro režīmu noziegumu nosodīšanu un vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu.

Mēs lepojamies ar Latvijas tautas uzņēmību un sasniegumiem. Mēs protam atšķirt patriotismu no šaursirdīga nacionālisma, tukšu populismu no lietišķas nākotnes vīzijas.

Mēs esam par stipru un lemt spējīgu Eiropu, kurā Latvijas balss ir ietekmīga un labi sadzirdama.