Skip to main content

Pavērts ceļš vienkāršotai ES fondu pārvaldībai nākamajos septiņos gados

Šodien, 3. jūlijā, Saeima otrajā lasījumā kā steidzamu pieņēma Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likumu.

„ES fondu vadības likuma pieņemšana Saeimā ir vēl viens apliecinājums tam, ka ejam pareizā virzienā, lai nākamajos septiņos gados ES fondu ieviešana būtu aizvien vienkāršāka, tādā veidā veicinot fondu aktīvu apguvi un radot reālu ieguldījumu mūsu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un tautsaimniecības attīstībā. Likuma galvenās izmaiņas ir vērstas uz vienkāršotu pārvaldību un administratīvā sloga mazināšanu, kas ir priekšnosacījums tam, lai atvieglotu darbu kā finansējuma saņēmējiem, tā fondu administrētājiem,” atzīmē finanšu ministrs Andris Vilks.

Likumā noteikti ES fondu vadības vispārējie pamatprincipi 2014. – 2020. gadam. Noteiktas ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumi, uzraudzības komitejas darbības pamatnoteikumi un sastāvs, deleģējums Ministru kabinetam noteikt, kā tiek nodrošināti ES fondu vadības posmi, ES fondu vadībā iesaistīto institūciju pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība, kā arī informācijas atklātības nosacījumi attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar projektiem.

Tāpat ES fondu vadības likums paredz samazināt ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju skaitu. Tiks ieviests vienas pieturas aģentūras princips, un finansējuma saņēmējam turpmāk būs tikai viena sadarbības iestāde, kura gan izvērtēs projektu iesniegumus, gan slēgs līgumus un vienošanās par projektu īstenošanu. Šo funkciju nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Tādējādi visa informācija, kas saistīta ar projekta īstenošanu, būs pieejama vienuviet. Tāpat, lai pastiprinātu vienas pieturas aģentūras principu arī strīdus jautājumu izskatīšanas procesā, tos skatīs viena institūcija – Finanšu ministrija kā vadošā iestāde.

Salīdzinājumā ar 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas periodu, jaunā plānošanas perioda likumprojekts paredz vairākus pasākumus administratīvā sloga samazināšanai. Fondu administrēšanā plānots ieviest dažādus vienkāršošanas pasākumus, tādējādi mazinot slogu gan finansējuma saņēmējam, gan ES fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām.

Jaunajā plānošanas periodā tiks skaidrāk noteiks regulējums informācijas pieejamībai par projektu iesniegumiem un apstiprinātajiem projektiem. Lai veicinātu atklātību un caurspīdīgumu ES fondu ieviešanā, sabiedrībai būs pieejams plašāks informācijas apjoms. Tiks ieviesta e-kohēzija, kas projektu iesniegšanu, dokumentu glabāšanu, atskaišu veidošanu un citus procesus ļaus nodrošināt elektroniskā veidā, tādējādi nodrošinot šīs informācijas operatīvu apriti.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Raboviča
Komunikācijas nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67095880
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu