Skip to main content

Piešķirts 9, 9 milj. eiro ES fondu finansējums zinātnisko institūtu kapacitātes stiprināšanai

Valdība 2014.gada 25. novembrī apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk IZM) izstrādāto noteikumu projektu "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība"". Aktivitātes mērķis ir veidot zinātniskās institūcijas ar augstu zinātnisko kapacitāti, kas nodrošinātu Latvijas zinātnisko institūciju intensīvu iesaisti starptautiskajā zinātniskajā apritē.

Zinātnisko institūciju konsolidācijas īstenošana un konkurētspējīgo zinātnisko institūciju rīcībspējas uzlabošana ir priekšnoteikums ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīcijām pētniecībā un attīstībā. Noteikumi paredz, ka ES struktūrfondu finansēto projektu ietvaros tiks sniegts atbalsts zinātnisko institūciju izcilības un institucionālo attīstību veicinošām darbībām:

• institūtu attīstības stratēģiju, kas ietver pētniecības programmu un cilvēkresursu attīstības plānu, izstrādei;
• sadarbības pilnveidei starp zinātniskajām institūcijām, augstskolām un darba devēju pārstāvjiem;
• zinātnisko institūciju reorganizācijas vai likvidācijas pasākumiem;
• resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas pilnveidei;
• iestādes attīstības stratēģijā noteikto attīstības projektu sociāli ekonomiskā pamatojuma un būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Kopumā zinātniskajiem institūtiem minēto darbību veikšanai būs pieejami 9 911 645 eiro, ko veido finansējums zinātniskās izcilības attīstībai 2 500 000 eiro apmērā un zinātnisko institūciju konsolidācijas atbalstam 7 411 645 eiro apmērā. Tas ir 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Zinātniskās institūcijas tiks aicinātas izstrādāt un iesniegt projektus ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Projekta iesniedzējas varēs būt tikai tās Latvijas Republikā Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās zinātniskā institūcijas un augstskolas, kuras zinātnes ārējā novērtējumā novērtēta ar „4” vai „5”. Tāpat projektus iesniegt aicinās universitātes, ja tās projekta ietvaros plāno veikt zinātnisko institūciju reorganizāciju vai likvidāciju, kas pamatota ar reorganizējamo vai likvidējamo institūciju lēmumiem, un projekta rezultātā vismaz viena no zinātniskajām institūcijām tiks izslēgta no zinātnisko institūtu reģistra. Noteikumi paredz, ka reorganizēto vai likvidēto institūtu zinātniskos darbiniekus projekta īstenotājam ir jāiesaista darbā jaunās funkcionālās vienībās, kas projekta ietvaros tiek izveidotas un attīstītas.

Paredzēts, ka izvirzītais mērķis – 15 zinātniskajām institūcijām izstrādātas vai pilnveidotas zinātnisko institūciju attīstības stratēģijas un, īstenojot institūciju reorganizāciju vai likvidāciju, reģistrēto institūciju skaits tiek samazināts vismaz par 15 – ir sasniedzams līdz 2015.gada 31.decembrim.

Apstiprinātais Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība"" pieejams šeit.

Papildus informācija:
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa
Tālr.: 29246737
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu