Skip to main content

RD nepamatoti paaugstinājusi nodokļu slogu iedzīvotājiem

Finanšu ministrija (FM) ir saņēmusi vairākas sūdzības no Rīgas iedzīvotājiem, ka Rīgas Domes (RD) izsūtītajos maksāšanas paziņojumos nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) ir rēķināts, piemērojot atšķirīgas nodokļa likmes. Lai arī FM jau vairakkārt sniegusi detalizētus skaidrojumus domes pārstāvjiem par NĪN piemērošanas un aprēķināšanas kārtību, pašvaldība nepamatoti ir paaugstinājusi saviem iedzīvotājiem nodokļu slogu.

FM rīcībā esošā informācija liecina, ka pēc NĪN likuma izmaiņām Rīga ir vienīgā pašvaldība visā valstī, kas atteikusies ņemt vērā FM skaidrojumus par likuma piemērošanu, ka nekustamo īpašumu objektiem, kuros dzīvojamo telpu apliekamais objekts veidojas no dzīvokļa un koplietošanas telpām, tas ir, garāžām, bēniņiem, kāpņu telpām, pagrabtelpām un citiem mājas ekspluatācijas elementiem, kas atrodas tajā pašā mājā un ir funkcionāli nedalāmi saistīti ar attiecīgo dzīvokli, piemēro samazinātās likmes no 0,1 līdz 0,3 %. Tā vietā RD saviem iedzīvotājiem piemēro paaugstināto nodokļa likmi 1,5 % apmērā par koplietošanas telpām.

Neraugoties uz notikušajām konsultācijām, krīzes laikā RD nepamatoti ar paaugstinātu likmi apliek iedzīvotāju nekustamo īpašumu, tādējādi palielinot arī nodokļu slogu.

Tāpēc FM atkārtoti vērš uzmanību uz to, ka Saeimas pieņemtā likuma „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” anotācijā ir norādīts, ka likumprojektā ir „paredzēts pašreizējiem (2009. gadā) nodokļa objektiem – zemei un saimnieciskā darbībā izmantojamām ēkām, kā arī inženiertehniskajām būvēm – noteikt likmi 1,5 % no to kadastrālās vērtības.” Proti, paaugstināta nodokļa likme tiek piemērota tikai tām telpām, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība (pakalpojums par atlīdzību). Savukārt dzīvojamām telpām, pat ja garāža ir iebūvēta mājā, tiek piemērotas samazinātas nodokļa likmes no 0,1 līdz 0,3 % no kadastrālās vērtības.

No iepriekš minētā izriet, ka likumdevēja mērķis ar grozījumiem likumā bija paplašināt nekustamā īpašuma nodokļa objektu loku ar dzīvojamām telpām, paredzot tiem samazinātu nodokļa likmi. Tikai zemi un saimnieciskā darbībā izmantotajām ēkām tiek paredzēts piemērot nodokļa paaugstināto likmi.

RD nav veikusi izvērtējumu par iedzīvotāju nekustamo īpašumu objektiem, bet, pamatojoties vienīgi uz informāciju no Kadastra reģistra, ka kādai telpai norādīts – nedzīvojamā telpa, automātiski piemērojusi paaugstinātu NĪN likmi. Ir jānorāda, ka nedzīvojamā telpa – automātiski nenozīmē, ka tajā tiek veikta saimnieciskā darbība, jo tā varētu būt pagrabs vai garāža dzīvojamā ēkā.

Pašvaldībai savlaicīgi bija jāveic izvērtējums par iedzīvotāju nekustamā īpašuma objektiem, un tām palīgtelpām, kurās netiek veikta saimnieciskā darbība, bija jāpiemēro samazināta nodokļa likme.

FM vēlreiz vērš uzmanību, ka RD NĪN veiktie aprēķini par nedzīvojamajām telpām kā garāžas, pagrabs u.tml., kas uzskatāmas par palīgtelpām, neatbilst likuma būtībai.

FM aicina RD nekavējoties rīkoties un labot pieļautās kļūdas, kā arī aicinām Rīgas iedzīvotājus, kuriem tika nepareizi aprēķināts NĪN, vērsties domē ar lūgumu pārrēķināt atsūtītos rēķinus.

NĪN pilnībā administrē un iekasē pašvaldības. Ar NĪN apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot, – zemi, ēkas, tai skaitā kadastra reģistrā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves.

Informācijas sagatavotājs:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67083994
E-pasts: [email protected] 

Dalies ar ziņu