Skip to main content

Saņemti vairāk kā 100 iedzīvotāju priekšlikumi administratīvā sloga mazināšanai

Valsts kanceleja saņēmusi vairāk nekā 100 priekšlikumus no iedzīvotājiem valsts pārvaldes administratīvā sloga mazināšanā un klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidošanā.

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane, izvērtējot ieteikumus birokrātijas mazināšanai un valsts sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai, izsaka gandarījumu par sabiedrības ieinteresētību un vēlmi iesaistīties administratīvā sloga mazināšanas procesos un uzsver, ka birokrātijas mazināšana ir jāpaceļ vēl augstākā līmenī. „Jau tuvākajā laikā ir jāizvērtē viss normatīvais regulējums, atsakoties no liekā, vienkāršojot, modernizējot vai elektronizējot kā arī nepieļaujot jaunu neefektīvu normu ieviešanu normatīvajos aktos”, min E.Dreimane.

Atbilstoši iedzīvotāju priekšlikumiem valsts pārvaldes iestādes īsteno uzlabojumus normatīvajā regulējumā, pakalpojumu elektronizācijā un valsts rīcībā esošo datu bāžu savietojamības nodrošināšanā. Piemēram, iedzīvotājiem saskaroties ar valsts iestāžu iepirkumiem – tiek pieprasīts iesniegt dokumentu kopijas, izziņas no citām valsts iestādēm. Uz iedzīvotāja piedāvāto risinājumu – izveidot datu bāzi, kas būtu pieejama visām iestādēm, Valsts ieņēmumu dienests plāno izveidot datu bāzi ar informāciju par nodokļu maksātājiem, kuriem nodokļu parādi kopsummā pārsniedz 100 latus. Datu bāze tiek veidota Publisko iepirkumu likuma vajadzībām, lai Valsts ieņēmumu dienestam nav jāizsniedz izziņas par nodokļu neesamību. Paredzēts, ka tā sāks darboties no 2013. gada 1. janvāra. Pilnīgākai publisko iepirkumu procedūru nodrošināšanai plānots izveidot arī vienotu portālu www.eiepirkumi.gov.lv, tajā integrējot jaunos e-izziņu, e-izsoļu un e-konkursu risinājumus, kā arī esošo elektronisko katalogu.

Tāpat Valsts ieņēmumu dienests ar 2014. gada 1. janvāri plāno nodrošināt elektroniskā veidā pieejamību informācijai par personai piemērojamiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem, ieviešot elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas. Paredzēts, ka nepieciešamie dati iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu noteikšanai tiks iegūti no citiem valsts reģistriem un iestādēm.

Savukārt Tieslietu ministrija, izvērtējot saņemto iedzīvotāju problēmu par mazo SIA (mazkapitāla, mikro), ģimenes uzņēmuma problēmu vest grāmatvedību pašiem, ja ir vairāk kā 1 valdes loceklis un īpašnieks, ir izteikusi atbalstu iedzīvotāju priekšlikumam par iespējām atļaut mikro un mazo uzņēmumu grāmatvedību kārtot to valdes loceklim, ja uzņēmumam ir vairāk kā viens valdes loceklis vai īpašnieks, lai samazinātu administratīvo slogu tām SIA, kuras ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājas un uzskata, ka būtu iespējams papildināt Ministru kabineta noteikumus ar regulējumu, saskaņā ar kuru SIA, kurā ir vairāki valdes locekļi un kuras apgrozījums (ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem) pārskata gadā nepārsniedz 70000 latu, grāmatvedības darbu varētu organizēt, uzdodot veikt grāmatvedības kārtošanu tam šīs kapitālsabiedrības valdes loceklim, kurš ir arī šīs kapitālsabiedrības īpašnieks.

Tāpat iedzīvotājiem nācies saskarties ar problēmām, kas saistītas ar bērna piedzimšanu – vecākiem bērnu nepieciešams reģistrēt dažādās vietās – 1) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē; 2) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā; 3) Valsts ieņēmumu dienestā; 4) pašvaldībā (bērnudārzam), lai gan dati par bērnu un vecākiem jau pieejami institūciju rīcībā jau pēc sākotnējās bērna reģistrācijas. Izskatot šo problēmsituāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē, ka projekta „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” ietvaros ir izstrādāts pakalpojuma grupas „Bērna piedzimšanas notikums” pārbūves plāns un jau šobrīd ir uzsākta tā pakāpeniska realizēšana.

Uz iedzīvotāju izteikto priekšlikumu par vienotas datu bāzes izveidošanu, kur būtu reģistrēti visi Valsts izsniegtie diplomi par skolas beigšanu, lai tos pēc tam nevajadzētu uzrādīt stājoties augstskolā, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka pašlaik realizētā projekta ”Portāla www.skolas.lv attīstības (2. kārta)” ietvaros tiks īstenots publiski pieejams portāls, kurā, ievadot vispārējās vidējas izglītības atestāta numuru un personas kodu, būs iespējams pārbaudīt, vai attiecīgais atestāts eksistē. Portāla www.skolas.lv izstrāde tiek plānota pabeigt 2013. gada 1. aprīlī.

Valsts kanceleja un ministrijas turpina darbu administratīvā sloga mazināšanā – izvērtējot nepieciešamību pēc privātpersonas fiziskas klātbūtnes, lai saņemtu, piemēram, izziņu vai atļauju, kā arī izskaužot prasību iesniegt tādus dokumentus, kas jau ir valsts institūciju rīcībā. Tādā veidā tiek veicināta elektroniska dokumentu iesniegšana vai saņemšana, un rasti risinājumi procedūrām, kas prasa nesamērīgus finansiālus izdevumus un laika resursu patēriņu.

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties sloga mazināšanā arī turpmāk, aizpildot anketu Ministru kabineta mājas lapas sadaļā Mazinām slogu kopā!

Valsts kanceleja ir centrālā valsts pārvaldes iestāde, kas sadarbībā ar ministrijām sniedz Ministru kabinetam priekšlikumus par valsts attīstības prioritātēm un nodrošina valsts pārvaldes attīstības politikas izstrādi, koordinē un pārrauga tās ieviešanu.

Informāciju sagatavoja:
Sabīne Spurķe
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr.: 67082987
[email protected]

 

Dalies ar ziņu