Skip to main content

Stiprinās NVO līdzdalības iespējas valdības lēmumu pieņemšanas procesā

Otrdien, 7.janvārī, valdība izskatīs jauno Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memorandu un Memoranda padomes nolikumu. Pilnveidotā memoranda mērķis ir stiprināt memoranda padomes kapacitāti, lai tās darbs būtu vērsts ne tik vien uz diskusiju un sabiedrības informēšanu, bet vairāk uz konstruktīvu lēmumu pieņemšanu, to izpildi un kontroli.

Valsts kancelejas direktore, Memoranda padomes vadītāja Elita Dreimane atzinīgi novērtē nevalstisko organizāciju iniciatīvu un paveikto memoranda darbības regulējuma pilnveidošanā. „Tas apliecina līdzdalības kultūras un demokratizācijas procesu attīstību Latvijā. Jaunais regulējums paredz pilnveidot memoranda padomes pārstāvju atlases procesu, kā arī padomes vadība tiks īstenota rotācijas kārtībā, kas palielinās savstarpējas sadarbības, atbildības, paritātes un līdzdalības principu sēžu gatavošanā, darba kārtības noteikšanā un vadīšanā.”

Viņa arī norāda, ka aizvadītā gada laikā sabiedrības līdzdalības iespējas tās ir būtiski paplašinātas – nodrošinātas valdības sēžu tiešraides, ieviesti līdzdalības dokumenti (green paper), izstrādāti jauni, digitāli līdzdalības rīki, lai ziņotu par administratīvo slogu u.c.

Andris Gobiņš, Eiropas Kustības Latvijā prezidents, memoranda jaunās redakcijas izstrādes darba grupas vadītājs: „Gandarījums, ka jaunajā memoranda redakcijā izdevies iekļaut daudz svarīgus punktus, kas noteikti ļaus pilnveidot Ministru kabineta un Nevalstisko organizācijas sadarbību. Vienlaicīgi būtiski apzināties, ka mērķtiecīgi uzlabojumi jāveic pastāvīgi, lai Latvijā pakāpeniski izdotos pārņemt vairums ES dalībvalstu labo praksi sadarbībā ar nevalstisko sektoru. Uzskatu, ka pilsoniskajam dialogam ir jākļūst ar vien ikdienišķākam, efektīvākam un strukturētākam.”

Memoranda padomes nolikuma jaunajā redakcija būtiskākās pārmaiņas skars NVO pārstāvju iekļaušana padomē, kas turpmāk notiks konkursa kārtībā. Tas kvalitatīvi pilnveidos padomes personālsastāvu, uzlabos diskusijas kvalitāti, darba efektivitāti un lemt spēju. Tāpat pozitīvi vērtējama ieviestā rotācija starp valsts puses un NVO puses vadītāju, kas palielinās savstarpējas sadarbības, atbildības, paritātes un līdzdalības principu sēžu gatavošanā, darba kārtības noteikšanā un vadīšanā.

Jaunajā regulējumā noteiktā nepieciešamība Memoranda padomes darbu balstīt uz prioritāšu noteikšanu un vidēja termiņa, kā arī gada darba plāna izstrādi dos iespēju īstenot labas pārvaldības principus, efektīvus vadīšanas un plānošanas procesus, kā rezultātā tiks nodrošināts ilgtspējīgs un produktīvs Memoranda padomes darbs.

Tāpat jaunā memoranda redakcija paredz aktualizēt sabiedrības līdzdalības Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesā mērķus un uzdevumus, sasaistot tos ar aktuāliem politikas plānošanas dokumentiem un pastāvošo normatīvo regulējumu. Paredzēts arī, ka precīzāk noteiks abu pušu sadarbības principus un pienākumus, un precizēs memoranda īstenošanas uzraudzību. Prognozējams, ka tas sekmēs jaunu organizāciju pievienošanos memoranda padomei, kā arī veicinās kvalitatīvāku, efektīvāku un uz rezultātu orientētu padomes darbu.

Izmaiņas memoranda un Memoranda padomes nolikumos izstrādāja pēc memoranda padomes iniciatīvas izveidota darba grupu 8 NVO pārstāvju sastāvā – Rasma Pīpiķe (Latvijas Pilsoniskā alianse), Āris Ādlers (Latvijas Lauku forums), Andris Gobiņš (Eiropas Kustība Latvijā), Kitija Bite (Latvijas Juristu apvienība), Gundega Berķe (Dzīvības koks), Inese Vaivare (Latvijas platforma attīstības sadarbībai), Lelde Enģele (Latvijas Dabas fonds), Edgars Treibergs (Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome) un 2 valsts pārvaldes pārstāvji – Gunta Freimane (Valsts kanceleja) un Anita Grīnberga (Kultūras ministrija).

Pirmo reizi NVO un Ministru kabineta sadarbības memorands tika apstiprināts 2005.gadā, savukārt Memoranda padome savu darbu uzsāka 2006.gadā.

Informāciju sagatavoja:
Signe Znotiņa-Znota
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: 67082919, 28803639
E-pasts: [email protected]

 

Dalies ar ziņu