Skip to main content

Valdība nosaka finanšu stabilitātes nodevu

Ministru kabinets otrdien, 30. novembrī akceptēja finanšu stabilitātes nodevas likumprojektu, kurš tiks iekļauts 2011. gada valsts budžeta pavadošo likumu paketē un kura mērķis ir stiprināt finanšu sistēmu kopumā, lai nepieciešamības gadījumā finansētu pasākumus, kas mazinās grūtībās nonākušo kredītiestāžu negatīvo ietekmi uz citiem finanšu tirgus dalībniekiem, kā arī daļēji kompensēt valsts budžeta līdzekļus, kas tika novirzīti situācijas stabilizēšanas pasākumiem finanšu sektorā, no kuriem tiešu vai netiešu labumu guva banku sektors kopumā.

Ar likumprojektu tiek noteikti finanšu stabilitātes nodevas maksātāji, nodevas objekts un likme, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtība. Nodevu administrēs Finanšu un kapitāla tirgus komisija, attiecīgus grozījumus likumā par Finanšu un kapitāla tirgus komisiju arī ir akceptējis Ministru kabinets.

Nodevu maksās Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes un to filiāles ārvalstīs, kā arī ārvalstīs reģistrēto kredītiestāžu filiāles Latvijas Republikā (turpmāk – nodevas maksātāji).

Nodevas objekts ir nodevas maksātāja saistību kopsumma taksācijas perioda beigās, no kuras tiek atskaitīti:

1. noguldījumi, kas pakļauti Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības dalībvalsts Noguldījumu garantiju shēmai, lai novērstu nodevas uzlikšanu noguldījumiem, par kuriem jau ir veikti maksājumi noguldījumu garantiju fondos;
2. hipotekārās ķīlu zīmes – bankas emitēts vērtspapīrs, kurā nostiprinātas parāda saistības, kas segtas ar hipotekārajiem aizdevumiem vai aizdevumiem, kas nodrošināti ar Latvijas valsts un pašvaldību galvojumiem (neiekļaušana nodevas bāzē ir saistīta ar Hipotekāro ķīlu zīmju likuma prasībām, kuras nosaka, ka iestājoties ķīlu zīmju emitenta maksātnespējai, aizliegts izņemt aktīvus un to ienākumus no hipotekāro ķīlu zīmju seguma reģistra;
3. pakārtotās saistības, kas ir iekļautas pašu kapitāla aprēķinā kā subordinētais kapitāls saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem, jo subordinētais kapitāls stiprina kapitāla bāzi un mazina iespēju, ka būs nepieciešamība iesaistīt nodokļu maksātāju līdzekļus.

Nodevas likme ir 0,036 procenti gadā no iepriekš minētās saistību kopsummas (pēc koriģēšanas) taksācijas perioda beigās. Paredzēts, ka kredītiestādes taksācijas perioda nodevas maksājums tiek sadalīts pa ceturkšņiem.

Likumprojekta pārejas noteikumos tiek paredzēts, ka Ministru kabinetam līdz 2013. gadam ir jāizvērtē iespējas turpmākajos taksācijas periodos nodevas maksājumus novirzīt speciāli izveidotā stabilitātes fondā.

Likums vēl tiks izskatīts Saeimā. Likumprojekts ieejams MK mājas lapā.


Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu