Skip to main content

Valdība vienojas no nākamā gada palielināt zemākās algas publiskajā sektorā

Ceturtdien, 8. augustā, valdības ārkārtas sēdē tika izskatīti ministriju iesniegtie priekšlikumi par valsts budžeta ieņēmumu izmaiņām. Tika nolemts arī piešķir papildu finansējumu nākamā gada budžetā vairākiem horizontāliem pasākumiem, kas ir Latvijas iemaksas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošanai atbildoši Kriminālprocesa likumam, elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensācijai valsts iestādēm un mēnešalgu izlīdzināšanai publiskajā sektorā strādājošajiem, tiem nākamgad atvēlot 10 479 064 latu.

Pasākumiem mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošanai atbilstoši Kriminālprocesa likumam ietvaros tika piešķirti 1 068 306 latu. Finansējums tiks piešķirts mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošanas, tulku pakalpojumu, tiesas procesu, kā arī lēmumu tulkojumu nodrošināšanai.

1 233 077 latu tika piešķirti iestāšanās pasākumu nodrošināšanai OECD. Finansējums tiks izlietots dalībai starptautisko izglītības pētījumos, Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanai, dalības nodrošināšanai OECD komitejās un darba grupas, kā arī tiks īstenojot publiskās pārvaldības izvērtējumu, lai nodrošinātu Latvijas iestāšanos OECD.

Elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensēšanai valdība nolēma nākamā gada budžetā piešķirt 3 265 537 latu.

Savukārt mēnešalgu izlīdzināšanai ar 2014. gada 1. janvāri tika atvēlēti 5 581 839 latu. Veicot papildu nepieciešamā finansējuma aprēķinu atlīdzības izlīdzināšanai, Finanšu ministrija izvērtēja esošo situāciju atlīdzības jomā valsts tiešās pārvaldes iestādēs, tajā skaitā salīdzināja līdzīgu darbu veicēju darba samaksu dažādās iestādēs, kā arī piedāvāja risinājumus pakāpeniskai atlīdzības izlīdzināšanai starp dažādām iestādēm. Rezultātā vairāk līdzekļu iegūs tās iestādes, kuru darbinieku vieta mēnešalgu skalā ir viszemākā.

Aprēķinos tika iekļauti dati par 170 iestādēm, tajā skaitā par 56 299 nodarbinātajiem, iekļaujot arī neatkarīgo iestāžu darbiniekus, piemēram, tiesu un prokuratūras darbiniekus, jo arī viņu atlīdzības jautājums ir aktuāls un pastāvošās problēmas ir līdzīgas.

Tāpat valdība nolēma 2014. gadā piešķirt finansējumu 46,25 miljonu latu apmērā, lai nodrošinātu 2014.-2020. gada Eiropas Savienības (ES) fondu perioda investīciju uzsākšanu. Atvēlētie līdzekļi nepieciešami, jo ES fondu projekti sākotnēji tiek finansēti no valsts budžeta un Eiropas Komisija (EK) atmaksā ES fondu līdzfinansējuma daļu valsts budžetā pēc projekta posmu un galējas īstenošanas. Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda investīcijas 2014.-2020. gada periodā tiks veiktas saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, kuras projekts šobrīd ir nodots publiskai apspriedei un iesniegts neformālai izskatīšanai Eiropas Komisijā.

2014.-2020. gada ES fondu perioda investīciju mērķi ir veicināt valsts izaugsmi, iedzīvotāju nodarbinātību un labklājību. Lai sasniegtu rezultātus, jau 2014. gada pirmajā pusē darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros tiks finansēta valsts galveno un reģionālo autoceļu infrastruktūra un atbalstīti pasākumi jauniešu nodarbinātības un konkurētspējas veicināšanai. Tāpat tiks veiktas investīcijas pētniecībā un inovācijās, energoefektivitātes paaugstināšanā un atkritumu pārstrādes un reģenerācijas veicināšanā. Atbalsts pirmajā pusgadā tiks uzsākts arī kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un Rīgas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, veicot ieguldījumus nacionālas nozīmes kultūras un sporta infrastruktūrā.

Nākamajās valdības sēdēs turpināsies diskusijas par iesniegtajiem priekšlikumiem nākamā gada budžeta ieņēmumu palielināšanai un par sabiedrībai visefektīvāko darbaspēka nodokļu samazināšanu.

Papildu finansējums horizontāliem pasākumiem no 2014. gada 1. janvāra

 

Dalies ar ziņu