Skip to main content

VARAM ministre I. Bērziņa no amata atstādina Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētāju

Par nozīmīgiem  pārkāpumiem, kas ir konstatēti Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētāja darbā, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa 2023. gada 2. novembrī parakstījusi rīkojumu par pašvaldības vadītāja Aleksandra Bartaševiča atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas.

Rēzeknes domes priekšsēdētājs tiek atstādināts par būtiskiem un sistemātiskiem pārkāpumiem, vadot domes darbu un atbildot par pašvaldības budžeta izpildes procesa organizāciju un vadību. Attiecīgie pārkāpumi, kā arī tas, ka domes priekšsēdētājs nav sniedzis faktos balstītu, patiesu, salīdzināmu, saprotamu un pilnīgu informāciju par pašvaldības finansiālo stāvokli un par pašvaldības budžeta sagatavošanu un izpildi, liecina par domes priekšsēdētāja nespēju pildīt savus pienākumus.

“Pašvaldības vadītājam jādarbojas likuma ietvaros. Rēzeknes  gadījumā ir pieļauti apzināti un nopietni pārkāpumi, kas skar pašvaldības budžeta plānošanu un izpildi. Šādi pārkāpumi nav pieļaujami, mēram ir jāatbild par savu rīcību. Mans pienākums ir atbilstoši likumam atstādināt mēru no amata, tādejādi nodrošinot Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības turpmāku tiesisku darbību, pašvaldības iedzīvotāju un visas sabiedrības interešu ievērošanu,” uzsver ministre Inga Bērziņa.

Pašvaldības mērs, kā atbildīgais par pašvaldības budžeta izpildes procesa organizāciju un vadību, organizējot un vadot 2023. gada budžeta pieņemšanu, apzināti nenodrošināja tajā visa nepieciešamā finansējuma iekļaušanu, t.sk. paredzot apkures izdevumus un atalgojumu darbiniekiem nevis pilnam gadam, bet tikai 11 mēnešiem, tā radot apdraudējumu pašvaldības maksātspējai pildīt uzņemtās saistības un nodrošināt pašvaldības autonomu funkciju izpildi. Arī pēc veiktajiem budžeta grozījumiem šī gada jūnijā, iztrūkstošais finansējums novērtējams gandrīz 4 miljonu eiro apmērā.

Tāpat domes priekšsēdētājs ir pieļāvis, ka dome lemj par saistību uzņemšanos bez finansiāla seguma, kā arī slēdzis līgumus par vērienīgu investīciju projektu īstenošanu bez domes pilnvarojuma. 2023. gada 15. augustā ir pieņemti pieci domes lēmumi par aizņēmuma ņemšanu, kas, kā norāda Finanšu ministrija, pieņemti bez finansiāla seguma. Tāpat ir konstatēts, ka pašvaldības domes priekšsēdētājs, pārkāpjot savas ar likumu noteiktās pilnvaras, 2022. gada 9. septembrī ir vienpersoniski pieņēmis lēmumu un parakstījis līgumu par būvdarbu turpināšanu vairāku miljonu eiro vērtībā  Eiropas Savienības fondu projekta “Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai” ietvaros. Līguma projekts pirms tā noslēgšanas nav ticis skatīts domes sēdē, un tādējādi līgums noslēgts bez domes akcepta jeb pozitīva atzinuma.

Domes priekšsēdētājs 2023. gada 5. oktobrī parakstījis domes lēmumu “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības dotāciju Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, ar kuru apstiprināts pedagogu nedēļas darba slodzes nekorekts aprēķins. Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā – ar šādu lēmumu dome ne tikai nav nodrošinājusi Ministru kabineta noteikumu ievērošanu, bet arī pasliktinājusi Rēzeknes pedagogu nodarbinātības apstākļus.

Pašvaldības domes 2023. gada 11. augusta sēdē tika apstiprināts Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns finanšu krīzes pārvarēšanai. Viens no pašvaldības piedāvātajiem risinājumiem bija atlaist aptuveni 60 pašvaldības, tostarp Sociālā dienesta, darbiniekus. Tādejādi pašvaldības pārvaldes “Sociālais dienests” kopējie izdevumi 2023. gadā samazinātos par 168 775 eiro. Taču jau ilgstoši pašvaldībā sociālo darbinieku skaits ir bijis zemāks nekā to paredz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Parakstot šādu lēmumu, domes priekšsēdētājs ir pieļāvis minētā likuma pārkāpumu, lielākam riskam pakļaujot sociāli mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas un negatīvi ietekmējot sociālo situāciju pašvaldībā.

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldību budžetiem” pašvaldības domes priekšsēdētājs atbild par pašvaldības budžeta izpildes procesa organizāciju un vadību.

Ar ministres I. Bērziņas izdoto rīkojumu var iepazīties šeit!


Informāciju sagatavoja:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Dalies ar ziņu