Skip to main content

VJO: valdības rīcības plānā jāakcentē jauniešu līdzdalība un jaunatnes organizāciju loma pilsoniskās sabiedrības veidošanā, kā arī interešu izglītība

VIENOTĪBAS Jaunatnes organizācija aicina papildināt Valdības rīcības plānu, paredzot atbalstu jaunatnes organizāciju projektiem, kā arī nosakot pienākumu veidot jauniešu centrus pašvaldībās un attīstot esošo jauniešu centru pakalpojumu kvalitāti. Vienlaikus VIENOTĪBAS Jaunatnes organizācija uzskata, ka no 2014. gada – 2020. gadam jābūt pieejamiem Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem ar mērķi nodrošināt jauniešu konkurētspēju un līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā. Tāpat iesniegts priekšlikums par interešu izglītības plāna izstrādi, lai nodrošinātu interešu izglītības programmu kvalitāti un pieejamību bērniem un jauniešiem.

Iepazīstoties ar 17. janvārī publiskoto Valdības rīcības plāna darba versiju, kurā valdība aicināja nevalstiskās organizācijas, nozaru asociācijas un citas interešu grupas iesaistīties Valdības rīcības plāna izstrādes procesā, iesniedzot savus priekšlikumus un papildinājumus, VIENOTĪBAS Jaunatnes organizācija rosina priekšlikumus divās no deklarācijas jomām: izglītība un zinātne un nacionālā identitāte.

Viens no valdības deklarācijas dotajiem uzdevumiem izglītības un zinātnes jomā ir izvirzīt talantus attīstošu un konkurētspējīgu izglītību, kas pieejama ikvienam visa mūža garumā, un to, lai vispārējo izglītību jaunietis iegūtu līdz 18 gadu vecumam. VIENOTĪBAS Jaunatnes organizācija piedāvā izstrādāt plānu interešu izglītības attīstībai, par izpildes termiņu nosakot 2012. gada 31. decembri. Plānam jārisina jautājumi par interešu izglītības programmu kvalitātes un pieejamības attīstību, kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanu, finansēšanas koncepcijas maiņu vienlīdzīgas konkurences uz valsts budžeta finansējumu nodrošināšanu starp programmu īstenotājiem, tajā skaitā starp pašvaldību dibinātām iestādēm un jaunatnes organizācijām, kā arī pedagoga kvalifikācijas prasību pārskatīšanu programmu īstenotājiem.

VIENOTĪBA Jaunatnes organizācija uzskata, ka Valdības rīcības plānā noteiktā pasākuma „Iesaistīsim jauniešus un jaunatnes organizācijas lēmumu pieņemšanā un pilsoniskās sabiedrības veidošanā” rezultatīvie rādītāji ir papildināmi, nosakot, ka tiks ieviesti vismaz 35 valsts budžeta finansēti jaunatnes organizāciju projekti, izveidoti 17 jauniešu centri pašvaldībās un attīstīta esošo (81) jauniešu centru pakalpojumu kvalitāte, kā arī no 2014. gada – 2020. gadam būs pieejami Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi, tādējādi nodrošinot jauniešu konkurētspējas, jaunatnes atbalsta infrastruktūras un darba ar jaunatni kvalitātes attīstību. Šie piedāvātie papildus rādītāji ir būtiski, lai Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009. – 2018. gadam (un Jaunatnes politikas valsts programmā 2009. – 2013. gadam noteiktie mērķi tiktu īstenoti.

VIENOTĪBAS Jaunatnes organizācijas iesniegto priekšlikumu izvērtēšanu veiks Izglītības un zinātnes ministrija Pēc visu priekšlikumu apkopošanas un saskaņošanas paredzēts Valdības rīcības plānu vēl šī mēneša laikā virzīt apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Ancāne
VIENOTĪBAS jaunatnes organizācijas
sabiedrisko attiecību koordinatore
E-pasts: [email protected]

 

Dalies ar ziņu