Skip to main content

2014.-2020. gada periodā Eiropas Savienības fondu vadība un ieviešana kļūs efektīvāka

Otrdien, 3. jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika atbalstīts Finanšu ministrijas izstrādātais Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumprojekts, kura mērķis ir noteikt 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu vadības vispārējos pamatprincipus un veicināt efektīvāku ES fondu ieviešanu Latvijā. Līdz ar MK lēmumu likumprojekts nodots izskatīšanai Saeimā.

“ES fondu līdzekļi ir būtisks ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā un ir svarīgi šos līdzekļus izmantot maksimāli efektīvi. Mūsu mērķis ir fondu ieviešanu padarīt pēc iespējas vienkāršu un caurskatāmu, kā arī projektu īstenotājiem draudzīgu,” atzīmē finanšu ministrs Andris Vilks.

Salīdzinājumā ar ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas periodu, jaunā plānošanas perioda likumprojekts paredz skaidri nodalīt vadošās iestādes, atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu tiesības un pienākumus. Tādējādi tiks novērsta funkciju dublēšanās un izslēgtas interpretācijas iespējas starp atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādi attiecībā uz funkciju pārdali un atbildībām. Papildus paredzēts vienkāršot projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas kārtību. Turpmāk tos apstiprinās tikai ES fondu uzraudzības komiteja, un tie vairs nebūs papildus jāapstiprina MK. Tāpat jaunajā likumprojektā noteikta skaidra strīdu risināšanas kārtība.

Lai tiktu mazināts administratīvais slogs un nodrošināta vienota pieeja finansējuma saņēmējiem un projektu iesniedzējiem, likumprojektā paredzēts ieviest vienas pieturas aģentūras principu. Tas paredz, ka projektu atlasi un līgumu slēgšanu ar finansējuma saņēmējiem jaunajā plānošanas periodā nodrošinās viena sadarbības iestāde, nevis sešas, kā tas bija līdz šim. Sadarbības iestādes funkcijas veiks Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, ņemot vērā tās ilggadējo un daudzveidīgo pieredzi darbā ar ES fondu projektiem dažādās nozarēs, kā arī citu ārvalstu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšanu.

Likumprojekts nosaka ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, kā arī uzraudzības komitejas darbības pamatnoteikumus. Tāpat likumprojekts regulē ES fondu vadībā iesaistīto institūciju pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī informācijas atklātības nosacījumus attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar projektiem.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Raboviča
Komunikācijas nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67095880
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu