Skip to main content

2014./2015.mācību gadā ar IZM atbalstu latviešu valodas apguve tiek nodrošināta gandrīz simts nedēļas nogales skolās ārvalstīs

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) finansiālu atbalstu latviešu valodu un kultūru var apgūt 22 pasaules valstīs gandrīz 100 neformālās izglītības iestādēs jeb tā sauktajās nedēļas nogales skolās. IZM budžetā šim nolūkam šogad ir atvēlēti 195 645 eiro, turklāt ministrija patlaban meklē iespējas finansējumu palielināt, lai 2015.gadā būtiski paplašinātu latviešu valodas apguves iespējas diasporas latviešiem, uzsver izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete.

IZM padotības iestāde Latviešu valodas aģentūra nodrošina pedagogu darbu ārvalstu latviešu skolās, gatavo un nosūta skolām mācību un metodiskos līdzekļus, organizē nometnes, mācības un seminārus. Savukārt elektroniskie mācību līdzekļi pieejami maciunmacies.valoda.lv, www.sazinastilts.lv, epupa.valoda.lv. Aģentūra organizē profesionālās pilnveides kursus diasporas nedēļas nogales skolu pedagogiem gan Latvijā, gan mītnes zemēs. Savukārt aģentūras mājaslapā pieejama detalizēta informācija par pieejamo atbalstu latviešiem ārzemēs.

IZM arī ir parakstījusi sadarbības memorandu ar Pasaules Brīvo latviešu apvienību (PBLA), lai stiprinātu sadarbību diasporas izglītības jautājumos. Sadarbības memorandā IZM atbilstoši savai kompetencei un PBLA vienojas par vairākiem sadarbības pamatvirzieniem – latviešu valodas apguves atbalsta turpināšanai diasporā, regulāru sadarbību un informācijas apmaiņa starp PBLA un ministriju un tās padotības iestādi – Latviešu valodas aģentūru – latviešu valodas apguves atbalsta sistēmas satura izveidē un īstenošanā. IZM arī apņemas veicināt latviešu diasporas sadarbību ar citām valsts institūcijām.

Savukārt apzinoties, cik svarīgi ir saglabāt latviešu valodas tradīcijas diasporā, un redzot, cik veiksmīgi darbojas šobrīd nedēļas nogales skolas, IZM jaunajā politikas iniciatīvās iesniegusi papildu finansējuma pieprasījumu aptuveni 600 000 eiro apmērā atbalstam latviešu valodas un kultūras apguvei pasaulē, kā arī skolēnu, kas atgriezušies no ārzemēm jeb reemigrējuši, iekļaušanai Latvijas izglītības sistēmā. Ministre norāda, ka nepieciešams valsts atbalsts un rūpes par to, lai latvieši ārzemēs justos kā daļa no Latvijas. “Latvieši, kas dzīvo ārzemēs ir neatraujama mūsu tautas daļa,” uzsver I.Druviete.

Ina Druviete: „IZM vienmēr ir aktīvi rīkojusies, lai esošā budžeta ietvaros atbalstītu latviešu valodas un kultūras apguvi diasporas skolās. Pašreizējā demogrāfiskajā situācijā svarīgs ir ikviens cilvēks, un latviešu valoda vistiešākajā veidā nodrošina ārvalstu latviešiem saikni ar dzimteni. Tāpēc latviešu valodas saglabāšana latviešu diasporas mītnes zemēs ir svarīgs priekšnosacījums, lai veicinātu aizbraukušo latviešu atgriešanos Latvijā un uzturētu dzīvas latviešu valodas un kultūras tradīcijas viņu ģimenēs. Līdz šim IZM atbalstītās simts neformālās izglītības iestādes ir tikai sākums. Nākotnē iespējas apgūt latviešu valodu ir jāpilnveido, tam piešķirot papildu valsts finansējumu.

Visvairāk latviešu diasporas nedēļas nogales skolu ir Eiropas valstīs – 52, bet ASV – 24, Krievijā un Austrālijā – katrā 7, Kanādā – 6 un Dienvidamerikā – 1. Atbalstu to darbībai koordinē Latviešu valodas aģentūra, kas darbā ar diasporas nedēļas nogales skolām plāno un īsteno atbalsta pasākumus cieši sadarbojoties ar diasporas latviešu organizācijām – PBLA, Eiropas Latviešu apvienību, Latviešu Nacionālo padomi Lielbritānijā, Īrijas Latviešu nacionālo padomi.

Papildus informācija:
Laura Zaharova
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 67047893
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu