Skip to main content

Antra Sakne: Rīgas Bāriņtiesa nostāda sevi ārpus likuma, Ušakovs to atbalsta

Rīgas mērs Nils Ušakovs, nonākot pretrunā ar Bāriņtiesu likumu, ir rakstiski paziņojis, ka „Rīgas bāriņtiesa neatrodas Rīgas Domes (RD) padotībā, Rīgas Dome neatbild par bāriņtiesas pienākumu izpildi, nevar to ietekmēt vai pārbaudīt”.

Partijas „Pilsoniskā savienība”(PS) Rīgas Domes deputāte Antra Sakne savā vēstulē Ušakovam lūdza uzsākt dienesta izmeklēšanu par Rīgas Bāriņtiesas darbu, jo viņas rīcībā esošā informācija liecināja, ka Bāriņtiesa daudzos jautājumos rīkojas pretēji Bāriņtiesu likumam un nepilda tai ar likumu uzliktās saistības, tādējādi nopietni kavējot vai pat apdraudot bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Savā atbildē Ušakovs raksta, ka saskaņā ar RD 2005.gada 27.septembra saistošo noteikumu Rīgas pilsētas pašvaldības nolikumu Nr.17 „pašvaldībā ir izveidotas īpaša statusa institūcijas, kurām saskaņā ar likumu vai attiecīgās institūcijas nolikumu ir noteikta īpaša kompetence, atšķirīga padotība. Rīgas Domes izveidotā īpaša statusa neatkarīgā institūcija ir bāriņtiesa (saskaņā ar likumu izveidota iestāde, kuru papildus Rīgas domes uzraudzībai metodiski vada un uzrauga Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija)”.

Savukārt jau minētā Rīgas Bāriņtiesas Nolikumā rakstīts, ka Rīgas bāriņtiesa ir Rīgas Domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbu funkcionāli pārrauga Labklājības ministrija, darbu attiecībā uz mantojuma lietu kārtošanu metodiski vada Tieslietu ministrija, bet uzraudzību finansiālos jautājumos veic Rīgas Dome.

Acīmredzot gan Domes, gan Bāriņtiesas Nolikums ir kalpojis pat pamatu Nila Ušakova pārliecībai, ka Rīgas Dome tikai piešķir un kontrolē Bāriņtiesas naudu, bet par visu pārējo Domei nav nekādas daļas.

Jāatgādina, ka Bāriņtiesu likumā 1. nodaļas 2(1) pantā tiešām ir rakstīts: „Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.” Un šīs pašas nodaļas 4. (4) pantā un 4.(5) ir arī rakstīts, ka Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu darbību un
pašvaldības domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no bāriņtiesas pārskatu par tās darbību.
Nilam Ušakovam acīmredzot nepamanīta ir palikusi Bāriņtiesu likuma 3. nodaļa, kuras 9.(1) pantā melns uz balta rakstīts, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome.

Tāpat Rīgas mērs nezina vai negrib zināt, ka minētā likuma 3. nodaļas 13. pantā sacīts: „Ja bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis rīkojies prettiesiski vai nolaidīgi, attiecīgās pašvaldības dome viņu var atstādināt no amata līdz lietas apstākļu noskaidrošanai, bet 14. pants paredz, ka Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atceļ no amata, ja viņš nepilda savus pienākumus vai, pildot tos, rīkojies prettiesiski vai nolaidīgi.

„Tātad Ušakovs uzskata, ka Bāriņtiesa var rīkoties pēc saviem ieskatiem, ka Latvijas likumi nav rakstīti Rīgas Bāriņtiesai un tā ir nesodāma, atrodas ārpus likuma”, sašutusi ir Antra Sakne.

Deputāte saka, ka šo jautājumu tā neatstās un ir gatava iet līdz Satversmes tiesai, lai panāktu, ka Rīgas Bāriņtiesa un Rīgas Dome beidzot sāktu ievērot Latvijas likumus.

Papildu informācija:
E-pasts: [email protected]
Tālr.: 29191392

Dalies ar ziņu