Skip to main content

Ārvalstu investori atzinīgi novērtē padarīto krīzes pārvarēšanā un aicina īstenot progresīvu politiku

Piektdien, 1. jūnijā, notika valdības ikgadējā tikšanās ar Ārvalstu investoru padomi Latvijā (ĀIPL). Investori uzteica valdības iniciatīvas investīciju vides uzlabošanā un aicināja turpināt pāreju no krīzes pārvarēšanas uz ilgtspējīgu izaugsmi. Puses vienojās nākamajā periodā koncentrēties uz nodokļu nemaksāšanas apkarošanu.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis uzsvēra: „Iepriekšējais pārskata periods bijis nozīmīgs īpaši divu iemeslu dēļ – veiksmīgi īstenoto strukturālo reformu rezultātā Latvija piedzīvo ļoti strauju ekonomikas atveseļošanos pēc trīs gadus ilgušās krīzes un Latvijas sasniegumi guvuši ievērojamu starptautisku atzinību. Mēs turpinām strādāt, lai Latvija kļūtu par arvien pievilcīgāku valsti uzņēmējdarbības veikšanai. Taču joprojām pastāv šķēršļi, kas liedz izmantot Latvijas ekonomikas potenciālu pilnībā. Tāpēc nākamajā pārskata periodā valdība turpinās pievērst īpašu uzmanību ēnu ekonomikas apkarošanai un tiesu sistēmas uzlabošanai.”

Ārvalstu investoru padomes augsta līmeņa tikšanās goda līdzpriekšsēdētājs Swedbank grupas Risku pārvaldes vadītājs un vadības loceklis Hokans Bergs pauda: „Izsakām patiesu atzinību Latvijas valdībai par starptautiskās aizdevumu programmas noslēgšanu un par atbildīgas fiskālās politikas īstenošanu, kam apliecinājums ir Starptautiskās reitingu aģentūras "Standard & Poors" maijā sniegtais Latvijas kredītreitinga kāpums par vienu pakāpi no "BB+" līdz "BBB-" ilgtermiņa un īstermiņa saistībām vietējā un ārvalstu valūtā, nosakot reitingam arī stabilu nākotnes prognozi. Latvijas sasniegtais palīdzēs uzlabot Latvijas konkurētspēju globālajos tirgos un veicinās Latvijas turpmāko finansiālo stabilitāti. Latvija ir kļuvusi par paraugu citām Eiropas valstīm, un ĀIPL ir gandarīta, ka Latvijas valdība ir veikusi vairākas izmaiņas normatīvajos aktos, iestrādājot ĀIPL rekomendācijas.”

Tikšanās dalībnieki atzinīgi novērtēja valdības padarīto makroekonomiskās situācijas uzlabošanā un veiktās izmaiņas nodokļu, izglītības, publisko iepirkumu, kapitālu tirgus un citās jomās. Investori uzvēra, ka līdz ar krīzes pārvarēšanu ir iestājies jauns posms, kurā ir nepieciešams atbildīgi un radoši lemt par nepieciešamajiem soļiem uzņēmējdarbības un investīciju klimata uzlabošanā. ĀIPL valdes priekšsēdētājs, Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā pārstāvis Džerijs Virts klātesošajiem teica: „Jebkuras beigas ir kaut kā jauna sākums. Krīzes ugunsgrēks ir apdzēsts, un tagad ir īstais brīdis, lai Latvija rakstītu pati savu recepti panākumu sasniegšanai. Globālā vide joprojām ir nestabila. Latvijai ir jāsaglabā piesardzība, jāpatur prātā faktori, kas noveda Latviju krīzē un jāizvairās pieļaut iepriekšējās kļūdas.” Investoru pārstāvji pauda pārliecību, ka pašreizējie apstākļi jāizmanto kā stimuls, lai no krīzes pārvarēšanas nepārprotami pārietu uz ilgtspējīgas, straujas un visaptverošas izaugsmes veidošanu. Mainot domāšanu, īstenojot vienlaikus atbildīgu un radošu pieeju, jāuzsāk tādu ilgtermiņa stratēģisko mērķu īstenošanu, kas stabilizēs tautsaimniecību un ļaus izvairīties no atkārtotas recesijas.
Papildinot diskusiju par tautsaimniecības attīstības politikas virzieniem, tikšanās laikā ar prezentāciju par industriālo politiku kā līdzekli ekonomikas veicināšanai sniedza ĀIPL īpašais viesis, Hārvardas universitātes starptautiskās politekonomijas profesors Danijs Rodriks (Dani Rodrik).

ĀIPL iesniedza viedokļu ziņojumus par makroekonomikas un nodokļu politiku, tiesu sistēmas efektivitāti, maksātnespējas procesa uzlabošanu un valsts kapitālsabiedrību konkurētspēju.

ĀIPL sagatavotajā viedokļu ziņojumā par makroekonomikas un nodokļu politiku secināts, ka valdībai būtu jākoncentrē tās centieni ēnu ekonomikas un nodokļu nemaksāšanas apkarošanai, jāturpina pētīt, kā nodokļu likumu un administratīvo prasību izmaiņas ietekmēs dažādas nozares, kā arī jāuzlabo dažādu nodokļu politikas aspektu komunikācija sabiedrībai. Izstrādājot investīciju piesaistes mehānismus konkrētu nozaru pārstāvjiem un investoru grupām, jāņem vērā gan atsevišķu nodokļu sistēmiskā nozīme, gan plašāks nodokļu sistēmas konteksts.

ĀIPL viedokļa ziņojumā par tiesu sistēmām ir ietverti priekšlikumi, kā racionalizēt komerciālo strīdu izšķiršanas procedūru un paaugstināt tiesu sistēmas efektivitāti. ĀIPL secinājusi, ka uzņēmējdarbības vides uzlabošanai nepieciešams veikt uzlabojumus lietas dalībnieku disciplīnas jomā, tostarp, samazinot lietas izskatīšanas atlikšanu iespējas, saīsināt tiesvedības procesu un uzlabot lietas dalībnieku komunikāciju. Izvirzītas arī prasības šķīrējtiesām. Padome uzskata, ka tiesu sistēmas uzlabošanas rezultātā tiktu atrisinātas tādas problēmas kā garš un nepārskatāms tiesvedības process, atšķirīgas tiesu prakses u.c. Savukārt viedokļu ziņojumā par maksātnespējas procesu investori piedāvā atbildes, kā mazināt plaisu starp to, kas maksātnespējas likumā rakstīts un to, kā likums darbojas praksē.

Analizējot valsts kapitālsabiedrību konkurētspēju, ĀIPL viedokļa ziņojumā uzsvērts, ka valsts uzņēmumu pārvaldībā ir jāievēro tādi paši profesionālie principi, kā jebkuras citas kapitālsabiedrības pārvaldē. Lai uzlabotu valsts uzņēmumu konkurētspēju un ieviestu labu korporatīvās pārvaldības praksi, valstij nepārprotami jāatsakās no „politiskiem uzņēmumu pārvaldības principiem” un citām labu pārvaldību traucējošām praksēm.

Tikšanās noslēgumā tika apstiprināts Latvijas valdības un Ārvalstu investoru padomes sešpadsmitās augsta līmeņa tikšanās memorands, kurā atzīmētas pārrunātās tēmas un attīstības mērķi, lai turpinātu dialogu pie uzņēmējdarbības vides un investīciju klimata uzlabošanas valstī. Ārvalstu investori pauda gatavību turpināt uzlabot uzņēmējdarbības vidi un investīciju klimatu valstī, apspriežot ar valdību gan konkrētus, gan vispārīgus stratēģiskus ierosinājumus, un sekojot to īstenošanas norisei. Nākamā Latvijas valdības un Ārvalstu investoru padomes tikšanās plānota 2013. gada pavasarī.

No Latvijas valdības puses tikšanās reizē piedalījās Ministru prezidents, kā arī aizsardzības, ekonomikas, finanšu, iekšlietu, kultūras, labklājības, tieslietu, veselības un zemkopības ministri.

No Ārvalstu investoru padomes Latvijā puses tikšanās reizē piedalījās šādu uzņēmumu augstākā vadība: British American Tobacco, Cemex, Coca-Cola Company, Dalkia, DNB, Ernst & Young, Eversheds International Limited, Fazer Group, Fortum Corporation, GE Money, GEFCO, GlaxoSmithKline, Indtec Baltic Coal, Knauf, Linstow, Neste Oil, NCH Advisors, PricewaterhouseCoopers, Reitangruppen, Rimi Baltic, RSA Group, SEB, SPI Group, Statoil, Stora Enso, Swedbank, TeliaSonera, Uralchem, kā arī desmit ārvalstu (Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste, Dānija, Igaunija, Nīderlande, Norvēģija, Somija, Šveice, Vācija, Zviedrija) tirdzniecības palātu priekšsēdētāji.

Foto no valdības ikgadējās tikšanās ar Ārvalstu investoru padomi

Kopbilde: 

Sēdes materiāli un prezentācijas: ej.uz/aipl_mk

Informācijai
Ārvalstu investoru padome Latvijā ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušās lielākās ārvalstu firmas, kas veikušas nozīmīgas tiešās investīcijas Latvijā, kā arī desmit ārvalstu tirdzniecības kameras Latvijā. ĀIPL aktīvi meklē un iesaka risinājumus, lai sadarbībā ar Latvijas valdību uzlabotu un attīstītu uzņēmējdarbības un investīciju vidi valstī. Saskaņā ar investoru izvirzītajiem prioritārajiem jautājumiem ĀIPL ietvaros konkrētus priekšlikumus izstrādā darba grupas, kuru sastāvā darbojas investoru uzņēmumu un ārvalstu tirdzniecības kameru pārstāvji.

Latvijas valdības un ĀIPL augsta līmeņa tikšanās notiek kopš 1999. gada, to mērķis ir nodrošināt strukturētu informācijas un viedokļu apmaiņu starp investoriem un vietējiem politikas veidotājiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un sekmētu ārvalstu investīcijas Latvijā. Latvijas valdības un ĀIPL ikgadējās sanāksmēs piedalās ministri, augstākās amatpersonas un ĀIPL biedru uzņēmumu augstākie vadītāji, kuri pārrauga ārvalstu investīcijas Latvijā.

Ģirts Greiškalns
Ārvalstu investoru padomes Latvijā
izpilddirektors
Tālr.: +371 67217201
[email protected]

Diana Germane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082922
[email protected]

Dalies ar ziņu