Skip to main content

Atviegloti pieteikšanās nosacījumi LHZB valsts atbalsta programmā

Ministru kabineta sēdē, šodien, 26. oktobrī, tika akceptētas būtiskas izmaiņas Latvijas Hipotēku un zemes bankas īstenotajā atbalsta programmā pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai, kuras Ekonomikas ministrija rosināja, lai atvieglotu pieteikšanās nosacījumus un paplašinātu potenciālo uzņēmējdarbības uzsācēju loku.

Latvijas Hipotēku un zemes banka (LHZB) programmas „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros sniedz atbalstu konsultāciju, apmācību, aizdevumu un grantu veidā saimnieciskās darbības uzsākšanai.

Šīs dienas MK sēdē tika atbalstīti šādi grozījumi:

1) Turpmāk neliela apjoma biznesa projektiem (līdz 5 000 latiem) nebūs nepieciešams nodrošināt saimnieciskās darbības uzsācēja līdzfinansējumu 10% apmērā. Šādas normas pieņemšana veicinās mikrokredītu izsniegšanu.
2) Persona, kurai ir būtiska līdzdalība citā komercsabidrībā (ja personai pieder 25 % vai vairāk no komersanta balsstiesīgo akciju vai kapitāldaļu skaita), turpmāk varēs saņemt atbalstu biznesa plāna īstenošanai aizdevuma un konsultāciju veidā, taču tai nebūs pieejams grants (dāvinājums) saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
3) Grantu aizdevuma dzēšanai varēs saņemt visi saimnieciskās darbības uzsācēji (nevis tikai tie, kas reģistrēti pēdējā gada laikā pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas). Taču tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas reģistrēti no viena līdz trīs gadiem pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas, un personām, kurām ir bijusi būtiska līdzdalība citā komercsabiedrībā pēdējā gada laikā, granta apjoms aizdevumu dzēšanai tiek ierobežots līdz 10 % no piešķirtā aizdevuma apjoma, bet ne vairāk kā 2000 latu.
Līdz 2010.gada 30.septembrim Hipotēku banka šīs programmas ietvaros ir atbalstījusi 168 saimnieciskās darbības uzsācēja biznesa plāna īstenošanu, kopā piešķirot aizdevumus 2 422 496,52 latu apjomā un grantus 735 331,66 latu apjomā.

Analizējot programmas ieviešanas gaitu pēc 1.darbības gada (programmas īstenošana sākās 2009.gada augustā), LHZB un Ekonomikas ministrija secinājusi sekojošo:
– bezdarbnieki un studenti izrāda nelielu interesi par dalību programmā un informācija no reģioniem liecina, ka daļa no interesentiem, iepazīstoties ar atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, atsakās no līdzdalības projektā, jo tie nevar nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta izmaksām.
– nepietiekama ieinteresētība ir vērojama no viena līdz trīs gadiem veco uzņēmumu puses, kas saistāms ar ierobežojumiem, kuri noteikti programmā.
– atbalstu nevar saņemt personas, kurām ir būtiska līdzdalība citā komercsabiedrībā, līdz ar to ir uzņēmēji, kuri ekonomiskās krīzes apstākļos vēlas optimizēt savu saimniecisko darbību, veidojot jaunus uzņēmumus vai pārvietojot tos uz citiem Latvijas reģioniem, taču tie nevar saņemt atbalstu šīs programmas ietvaros.

Lai risinātu konstatētās problēmas un veicinātu finansējuma pieejamību saimnieciskās darbības uzsācējiem, lai tādējādi veicinātu ekonomikas attīstību kopumā, ministrija rosināja veikt augstākminētas izmaiņas atbalsta programmas saņemšanas nosacījumos.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 „Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”” var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā internetā – www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/


Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Dalies ar ziņu