Skip to main content

Baltijas valstis stiprina sadarbību tiesiskās sadarbības jomā

Starp Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijām notikusi notu apmaiņa, kurā visas valstis ir apstiprinājušas panākto vienošanos par turpmāko 1992. gada 11. novembra Līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku (turpmāk – Līgums) noteikumu piemērošanu jautājumā par dalībvalstu dokumentu pieņemšanu bez papildus apstiprināšanas.

Jautājumu par dokumentu derīgumu regulē Līguma 13. pants, kas nosaka, ka dokumenti, kurus vienas līgumslēdzējas puses teritorijā noformējusi vai apliecinājusi tiesa vai oficiāla persona (notārs, pastāvīgs tulks, eksperts un tml.) savas kompetences robežās, ievērojot noteikto formu, un kas apzīmogoti ar ģerboņa zīmogu, tiek pieņemti otras līgumslēdzējas puses teritorijā bez jebkāda cita apstiprinājuma. Dokumentiem, kuri vienas līgumslēdzējas puses teritorijā tiek uzskatīti par oficiāliem, arī otras teritorijā ir oficiālu dokumentu pierādījumu spēks.

Par minētā panta interpretāciju starp līgumslēdzējām pusēm diskusijas notiek jau vairākus gadus. Latvija, Lietuva un Igaunija ir vienisprātis, ka Līguma 13. pants pašreizējā redakcijā nepārprotami neparedz iespēju vienā līgumslēdzējā valstī pieņemt citā līgumslēdzējā valstī izdotu dokumentu, neizvirzot legalizācijas vai apliecināšanas prasību. Tomēr, apzinot līgumslēdzēju pušu iestāžu praksi un secinot, ka pamatā iestādes neizvirza prasību par dokumentu papildus apstiprinājumu, kā arī, ņemot vērā Baltijas valstu ciešo sadarbību, vēsturiskās saites un ģeogrāfisko atrašanos, valstis ir vienojušās, ka ir atbalstāma liberālas dokumentu izsniegšanas kārtības noteikšana līgumslēdzēju pušu starpā.

Tādējādi Latvija, Lietuva un Igaunija ir vienojušās, ka turpmāk šī panta noteikumi ir piemērojami tādējādi, ka attieksies uz vienas līgumslēdzējas puses izdotiem dokumentiem, kurus fiziska vai juridiska persona vēlas iesniegt citas līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei, kā arī uz līgumslēdzēju pušu kompetento iestāžu starpā nosūtāmajiem dokumentiem, un šos dokumentus var pieņemt bez papildus apstiprināšanas (legalizēšanas vai apstiprināšanas ar Apostille).

 

Informāciju sagatavoja:
Laura Pakalne
TM Administratīvā departamenta pārstāve
Tālr. 67036712
[email protected]

Dalies ar ziņu