Skip to main content

Druviete: Saeima novērsīs apdraudējumu valsts atzītu diplomu izsniegšanai

Tā kā Izglītības un zinātnes ministrija nav ievērojusi Augstskolu likumā noteiktos termiņus studiju virzienu akreditācijas pabeigšanai, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 14. februāra sēdē pēc savas iniciatīvas pieņēma lēmumu virzīt Grozījumus Augstskolu likumā, kas paredz par diviem mēnešiem pagarināt akreditācijas gala termiņu sociālo, humanitāro un mākslas studiju virzieniem.

Likums paredz, ka sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību, humanitāro zinātņu un mākslu, ka arī izglītības studiju programmu tematisko grupu studiju virzienu akreditāciju jāveic līdz 2013. gada 28. februārim. Likumā noteiktajā termiņā ministrija nenodrošin āja Ministru kabineta noteikumu pieņemšanu, lai uzsāktu virzienu akreditāciju. 2012. gada 25. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.668 Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi 3. punkts paredz nodot valsts funkcijas – akreditācijas – pārvaldes uzdevumu – pirmsakreditācijas nov ērtēšanu – privātpersonai ar deleģēšanas līgumu. Izglīt ības un zinātnes ministrija tikai 2013. gada 5. februārī ir izvēl ējusies ārvalsts privātpersonu, kurai pēc publiski pieejamas inform ācijas uzdos veidot Latvijas Republikas privātpersonu, ar kuru slēgs līgumu par pirmsakreditācijas novērtēšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 668 24. un 25. punktu studiju akreditācijas komisijas personālsastāvu apstiprina izglītības un zinātnes ministrs no Latvijas Republikas institūciju vidus. Atbilstoši iepriekšminētajiem noteikumiem pilnvarotajai personai, ar kuru slēdz līgumu, jāveic darbības pirms akreditācijas lēmuma pieņemšanas.

Izglītības, kult ūras un zinātnes komisijas vadītāja Ina Druviete uzsver: „Akreditācija noteiktā termiņā ir neatņemama daļa no priekšnoteikumiem, kuri jāievēro valstij, lai tās diplomi būtu starptautiski atzīti saskaņā ar Lisabonas diplomatzīšanas konvenciju, kas Latvijai ir saistoša. Ministrija nesniedza objektīvus argumentus par likuma nepildīšanu, kuras dēļ apdraudēta diplomu izsniegšana, tomēr, nodrošinot studentu tiesības, komisija nolēma steidzami grozīt likumu, dodot laiku labot IZM neizdarību”.

Likumprojektā piedāvātais regulējums ļaus izvairīties izvairītos no iespējamiem finansiāliem zaudējumiem, kurus varētu radīt Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā akreditācijas procesa pretruna ar likumu. Š ādi iespējams izvairīties no prasībām, kuras fiziskas personas varētu celt pret augstskolām vai Latvijas Republiku, ja netiktu atzīti vai netiktu izsniegt diplomi.

Plašāka informācija
Ina Druviete
Tālr.: +37126352167
[email protected]

Dalies ar ziņu