Skip to main content

Eiropas līderi lemj par ekonomikas pārvaldības uzlabošanu un izaugsmes stimulēšanu

2011. gada 23.oktobrī Briselē notika Eiropadomes sanāksme, kurā Latviju pārstāvēja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Eiropadome koncentrējās uz ekonomikas politikas jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot izaugsmi veicinošiem pasākumiem, ekonomikas pārvaldībai un ekonomiskās politikas iekšējām prioritātēm un ārējiem aspektiem – samitiem ar ES stratēģiskajiem partneriem, š.g. novembra G20 samita sagatavošanu, kā arī starptautisko ANO klimata konferenci Durbānā. Tāpat tika apspriesta Austrumu partnerības nosprausto mērķu izpilde un situācija ES dienvidu kaimiņu reģionā un Irānā. Pozitīvi tika novērtēts teroristu grupējuma ETA 20. oktobra paziņojums par bruņotas cīņas izbeigšanu.
ES līderi samitā pievērsa uzmanību ekonomikas stimulēšanas pasākumiem un Eiropas reģiona konkurētspējas veicināšanai pasaulē. Eiropadome deva skaidru signālu, ka ES dalībvalstīm ir jāturpina „ES 2020” stratēģijas īstenošana, it īpaši tajās jomās, kurām ir vistiešākā ietekme uz izaugsmi un tās veicināšanu.

Valstu un valdību vadītāji novērtēja arī progresu attiecībā uz ekonomikas pārvaldības un finanšu sektora regulējuma stiprināšanu. Savukārt attiecībā uz ekonomikas politikas ārējiem aspektiem Eiropadomē tika apspriests, kā veicināt ārējo tirdzniecību un investīciju piesaisti izaugsmes sekmēšanai un jaunu darbavietu radīšanai. Šī diskusija par ES ekonomikas politikas ārējiem aspektiem notika ar skatu uz ES un trešo valstu, tostarp, Austrumu partnerības, Krievijas, Ukrainas un Brazīlijas samitiem, kā arī novērtējot 2010. gada septembra Eiropadomes secinājumu īstenošanas progresu.

Kā iekšējās ekonomikas politikas prioritātes, uz kurām būtu jākoncentrējas īstermiņā, Eiropadome identificēja: Vienotā tirgus aktu, Digitālo vienoto tirgu, administratīvā sloga mazināšanu un valstu specifisko rekomendāciju īstenošanu dalībvalstīs, īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātības veicināšanai un izaugsmei.

Eiropadomē tika panākta vienošanās, ka ir nepieciešams saskaņot rīcību starp eirozonu un Eiropas Savienību, pilnībā ievērojot ES kopējo integritāti un tās darbību 27 dalībvalstu sastāvā. Tāpēc dalībvalstis, kas nav eirozonas dalībnieces, tiks savlaicīgi un regulāri informētas par gatavošanos samitiem un to rezultātiem. Tāpat Eiropadomes ietvaros notika diskusija par nepieciešamajiem grozījumiem Lisabonas līgumā, lai stiprinātu eirozonas pārvaldību. Valstu un valdību vadītāji turpinās aizsākto diskusiju trešdien, 26. oktobrī.

Par Eiropadomi: Eiropadome izveidota 1974.gadā ar mērķi nodibināt ES valstu un valdību vadītāju neoficiālu diskusiju forumu. Oficiālu statusu Eiropadome ieguva 1992.gadā ar Māstrihtas Līgumu. Kopš tā laika Eiropadome visās ES darbības jomās nosaka vispārējos politikas virzienus un prioritātes. Eiropadomes sastāvā ir ES dalībvalstu un valdību vadītāji, tās priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētājs. Tā sanāk divreiz pusgadā, un to sasauc Eiropadomes priekšsēdētājs.

Premjera videokomentārs
Foto

Informāciju sagatavoja:
Evelīna Melbārzde
LR Pastāvīgās pārstāvniecības ES
Preses sekretāre
Tālr: +32 (0) 22383220
[email protected]

Dalies ar ziņu