Skip to main content

Finanšu ministrs piedalās ECOFIN sanāksmē Luksemburgā

3. un 4. oktobrī Luksemburgā norisinās Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksme. Latviju sanāksmē pārstāv finanšu ministrs Andris Vilks.

Sanāksmē dalībvalstis izskatīs aktuālākos jautājumus par notiekošo globālajā ekonomikā, kā arī priekšlikumus ES finanšu tirgus stabilitātei. Pašlaik viena no svarīgākajām prioritātēm katrā dalībvalstī ir fiskālā konsolidācija, lai samazinātu valsts budžeta deficītu.

Lai stiprinātu ES finanšu tirgu, tiks apspriesti vairāki pasākumi, kas ir jāievieš visām dalībvalstīm. Pirmkārt, pēc iespējas ātrāk jāpanāk ES vienošanās par jauno ekonomikas pārvaldības uzlabošanas likumdošanu. ECOFIN sanāksmes laikā plānots apstiprināt politisko vienošanos par ekonomikas pārvaldības tiesību aktu paketes panākto kompromisa versiju, tādējādi noslēdzot nozīmīgo un intensīvo darbu pie šiem priekšlikumiem. Sākotnēji tika plānots, ka šī ekonomikas pārvaldības tiesību aktu pakete tiks pieņemta Ungārijas prezidentūras laikā. Darbs turpinājās Polijas prezidentūras laikā. 2011.gada 16.-17.septembra neformālajā ECOFIN tika sniegta pozitīva atbilde par to, ka ir panākta vienošanās ar Eiropas Parlamentu par piedāvāto kompromisa redakciju. Eiropas Parlaments šo kompromisa redakciju ar pozitīvu balsojumu apstiprināja š.g. 28.septembra plenārsēdē.

„Latvija atbalsta ekonomikas pārvaldības tiesību aktu paketes kompromisa versiju, jo tā veicinās fiskālās disciplīnas nostiprināšanu ES kopumā un katrā dalībvalstī individuāli. Latvija kopumā atbalsta stingrāku ES ekonomikas politiku koordināciju, jo tā sekmēs atbildīgāku fiskālo un makroekonomisko politiku īstenošanu dalībvalstīs – tas ir priekšnosacījums kā eirozonas, tā visas ES ekonomikas un finanšu stabilitātei,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

ECOFIN sanāksmes laikā plānots panākt arī vispārējo vienošanos par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu par regulētajā tirgū netirgotiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem. Regulas projekts izstrādāts, lai veicinātu lielāku informācijas atklātību par regulētā tirgū netirgoto atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecību, kā arī nodrošinātu šīs tirdzniecības uzraudzību. Latvija atbalsta Prezidentūras izstrādāto tekstu šīs regulas projektam.

Sanāksmes laikā plānots apstiprināt Padomes secinājumu projektu par fiskālās situācijas uzlabošanas stratēģijas pārskatu, kā arī izvērtēt jaunāko informāciju attiecībā uz pārmērīgā budžeta deficīta procedūrām. Latvijai nav iebildumu par Padomes secinājumu projektu, jo tā pilda savas uzņemtās saistības aizdevuma programmas ietvaros.

Noslēdzot, ECOFIN sanāksmes laikā ir paredzēts apstiprināt Padomes secinājumus, gatavojoties ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām septiņpadsmitajai konferencei Dienvidāfrikā.

Secinājumos Padome atkārto visaptverošo vienošanos par nepieciešamību piesaistīt finansējumu cīņai ar klimata pārmaiņām. Tāpat, uzsverot ekonomisko un finanšu situāciju vairākās dalībvalstīs, Padome apliecina nepieciešamību piesaistīt inovatīvos finansējuma avotus un paplašināt privātā finansējuma piesaisti. Vienlaikus dalībvalstis apstiprina apņemšanos mobilizēt EUR 7,2 mljrd. 2010 – 2012. gada periodam, kā arī uzsver nepieciešamību izmantot tūlītējo finansējumu, lai īstenotu Kankūnas vienošanās. Padome atkāroti arī uzsver nepieciešamību attīstītajām valstīm rast un novirzīt attīstības valstīm klimata pārmaiņu ierobežošanai USD 100 mljrd. gadā līdz 2020. gadam.

Sanāksmē tiks uzklausīts Polijas Prezidentūras sniegtais atskata ziņojums par notikušo G20 valstu finanšu ministru un to vietnieku sanāksmi 2011. gada 22. un 23. septembrī un Starptautiskā valūtas fonda un Pasaules Bankas ikgadējo sanāksmi 2011. gada 24.-26. septembrī Vašingtonā.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

Dalies ar ziņu