Skip to main content

FM piedāvā atbrīvot no papildu nodokļa nomaksas ārzemēs strādājošos un atvieglot nodokļu nomaksu zemniekiem

Finanšu ministrs Andris Vilks ir iesniedzis Saeimā priekšlikumus grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), paredzot atbrīvot no papildu nodokļa nomaksas ārzemēs strādājošos Latvijas rezidentus, novēršot dubultu nodokļa piemērošanu un paplašinot neapliekamā minimuma piemērošanu zemniekiem, kā arī sakārtojot sistēmu ar ES platībmaksājumu aplikšanu ar ienākuma nodokli.

„Šie likuma grozījumi dos pozitīvu ietekmi trīs iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju grupām. Tas ir veids, kā valsts var atbalstīt ārzemēs strādājošos Latvijas iedzīvotājus, kā arī zemniekus un subsīdiju saņēmējus Latvijā, uzsver finanšu ministrs Andris Vilks.

Tieši pēc ministra iniciatīvas tika rasts risinājums, lai ārzemēs gūtos ienākumus nebūtu jāapliek ar papildu nodokļiem. Uz IIN likuma otro lasījumu iesniegtie priekšlikumi paredz atbrīvot no nodokļa Latvijas rezidenta algota darba ienākumus, ja tie gūti citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā nodokļu konvencija. Norma stātos spēkā ar 2012. gadu un tātad attiektos uz 2011. gadā gūtajiem ienākumiem.

Vienlaikus priekšlikumos ietvertas normas arī ar atpakaļejošu spēku, kas paredz pretimnākšanu arī par trim iepriekšējiem gadiem – par ārvalstīs gūtiem algota darba ienākumiem, ja tie gūti 2008. – 2010. gadā, nodoklis jāmaksā pēc 5% likmes (tas ir, ja valstī, kurā gūti ienākumi, ienākuma nodokļa likme ir augstāka par 5%, nodoklis Latvijā nebūtu jāmaksā). Personas, kas par minētajiem ienākumiem 2008. – 2010. gadā nav maksājušas nodokli, var iesniegt precizētu deklarāciju līdz 2011. gada 31. decembrim. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniegs 450 latus, maksātājs to varēs budžetā iemaksāt trīs reizēs – līdz 2012. gada 31. martam, 2012. gada 30. jūnijam un 2012. gada 30. septembrim.

Maksātāji, kas 2008.-2010. gadā nodokli no ārvalstīs gūtajiem ienākumiem ir nomaksājuši pēc 25% likmes, iesniedzot precizētu deklarāciju, būs tiesīgi saņemt pārmaksātā nodokļa atmaksu.

Šīs normas nepiemēros ārvalstīs gūtajiem jūrnieku algota darba ienākumiem, jo šajā gadījumā ir noteikts speciāls nodokļa režīms.

Attiecībā uz zemniekiem un subsīdiju saņēmējiem pašreiz IIN likumā ir noteikts, ka ar nodokli neapliekamo ienākumu līdz 2000 latiem var piemērot tikai lauksaimnieciskās darbības veicēji, kuri reģistrējuši saimniecisko darbību. Taču likumā nav skaidri atrunāta šī atvieglojuma piemērošana nodokļa maksātājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ neveic aktīvu lauksaimniecisko darbību, taču saņem valsts atbalsta un ES atbalsta maksājumus lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Lai nodrošinātu likuma vienveidīgu piemērošanu, FM piedāvā, ka ar nodokli neapliekamo ienākumu līdz 2000 latiem var piemērot arī nodokļa maksātāji, kuri dažādu iemeslu dēļ neveic aktīvu lauksaimniecisko darbību, taču saņem valsts atbalsta un ES atbalsta maksājumus lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

FM ar priekšlikumiem risina arī pērnā gada nogalē izveidojušos situāciju ar subsīdiju avansa izmaksām 2010. gada nogalē, jo IIN taksācijas gads (kalendāra gads) nesakrīt ar Vienotā platībmaksājuma un Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Agrovides maksājumu administrēšanai un izmaksai saimniecisko gadu, kas sākas 2010. gada 1. jūlijā un beidzas 2011. gada 30. jūnijā. 2010. gada nogalē lauksaimniekiem tika avansa veidā izmaksāti vienotie platībmaksājumi, papildu valsts tiešie maksājumi un agrovides maksājumi, kurus lauksaimnieciskās darbības veicēji noteiktu izdevumu kompensēšanai reāli varēs izlietot tikai 2011. gadā. Tādējādi rodas situācija, ka lauksaimnieciskās darbības veicējiem, kas grāmatvedības uzskaiti kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, minētos atbalsta maksājumus iekļauj 2010. gada ar nodokli apliekamajā ienākumā. Grozījumi ir vienreizējs risinājums konkrētai problēmai, novēršot, ka 2010. gada nogalē lauksaimnieciskās darbības veicējiem pārskaitītie atbalsta maksājumi atbalsta sniegšanas saimniecības gada un taksācijas gada nesakritības dēļ tiek aplikti ar IIN tikai tāpēc, ka 2010. gadā tos vairs nevar pagūt izmantot reālu izdevumu kompensēšanai, savukārt izdevumi, kuru kompensēšanai atbalsta maksājums paredzēts, reāli radīsies 2011. gadā.

Lai novērstu situāciju, ka zemniekiem, kuru saimniecības ir uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājas, jānomaksā augstāki nodokļi, FM priekšlikumi paredz, ka zemnieku ienākumi no zemnieku saimniecībām, kas ir UIN maksātājas, tiek pielīdzināti dividendēm un līdzīgi kā citi kapitāla ienākumi aplikti ar 10% IIN likmi. Šī kārtība tiktu piemērota ar 2011. gadu, savukārt 2010. gadā gūtie ienākumi no zemnieku saimniecībām ar nodokli netiktu aplikti.

Tāpat FM iesaka no aplikšanas ar nodokli atbrīvot atbalsta summas, kas saņemtas izmaksu segšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta īstenošanai, veicinot no ES līdzekļiem finansēto ēku siltināšanu.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

Dalies ar ziņu