Skip to main content

Iesniegti grozījumi Civilprocesa uzlabošanai

Tieslietu ministrija Saeimas Juridiskajā komisijā iesniegusi grozījumu Civilprocesa likumā precizējumus, lai paātrinātu un uzlabotu tiesas procesu gaitu.

Grozījumos paredzēts ieviest jaunu regulējumu maza apmēra prasībām par naudas vai uzturlīdzekļu piedziņu, kas nepārsniedz 1500 latus. Ja puses nelūdz lietas izskatīšanu tiesas sēdē, vai tiesa neuzskata par nepieciešamu lietu izskatīt tiesas sēdē, to plānots izskatīt rakstveida procesā. Tiesas spriedums lietās par maza apmēra prasībām apelācijas kārtībā nebūs pārsūdzams.

Tāpat paredzēts, ka turpmāk pieteikumu par procesuālā termiņa pagarināšanu vai nokavēta termiņa atjaunošanu izskatīs rakstveida procesā. Tiesas sēde tiks rīkota tikai tad, ja būs nepieciešams noskaidrot papildu apstākļus. Tāpat rakstveida procesā plānots izskatīt jautājumus par pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdu labošanu.

Ja tiesas tiesvedībā atrodas vairākas vienveidīgas lietas, kurās piedalās vienas un tās pašas puses, vai arī lietas, kurās viens prasītājs ceļ tiesā prasību pret vairākiem atbildētājiem vai vairāki prasītāji — pret vienu un to pašu atbildētāju, tiesnesis būs tiesīgs apvienot šīs lietas vienā tiesvedībā, ja šāda apvienošana sekmēs lietu ātrāku un pareizāku izskatīšanu. Šobrīd ir noteikts, ka lietas var apvienot tikai tad, ja ir pušu piekrišana.

Viens no priekšlikumiem paredz noteikt, ka blakus sūdzība par lēmumu, ar kuru atteikts atbrīvot no tiesāšanās izdevumu samaksas, nav apmaksājama ar valsts nodevu. Praksē ir konstatēti gadījumi, kad persona minēto valsts nodevu nesamaksā un atkārtoti lūdz atbrīvot to no tiesāšanās izdevumu samaksas. Tādējādi nav iespējams nonākt līdz attiecīgās blakus sūdzības izskatīšanai, jo persona nepārtraukti iesniedz blakus sūdzības par lēmumiem, ar kuriem tiesa atsaka atbrīvot to no tiesāšanās izdevumu samaksas.

Bez augstāk minētajiem grozījumiem iesniegti vēl vairāki priekšlikumi Civilprocesa uzlabošanai.

Atgādinām, ka tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs tikās ar Rīgas apgabala tiesu priekšsēdētājiem, kuri izteica nepieciešamību veikt Civilprocesa tiesiskā regulējuma uzlabošanu, kas samazinātu mutiski izskatāmo lietu skaitu un paātrinātu lietu izskatīšanu.


Informāciju sagatavoja:
Inga Saleniece
Tieslietu ministra preses sekretāre
Tālr. 26564629
[email protected]

Dalies ar ziņu